Podniková ekonomika a management (angl.)

Prozkoumejte strukturu a fungování podniku v současném světě.

Rozbalit vše

Studium je zaměřeno na ekonomiku a řízení podniku jako celku i jeho jednotlivých funkcí: produkční, personální, vědecko-technické a obchodní. V rámci studia jde o pochopení věcné, ekonomické, organizační, informační a řídící stránky procesů, které v podniku probíhají, a vzájemných souvislostí mezi nimi. Společně se získáváním teoretických znalostí je studium zaměřeno též na rozvoj dovedností potřebných pro výkonnou i řídící činnost. Problematika podniků a podnikání je postihována v bakalářském stupni studia v obecné rovině – ukotvení všeobecných dovedností a v navazujícím magisterském oboru je pak dále členěna do tří studijních směrů (blokového zaměření):

blok A – Obecný management a marketing

blok B – Finanční management a controlling

blok C – Provozní management a logistika.

Cílem studia tohoto oboru je hlubší pochopení účelu a fungování institucí podnikatelské sféry, jejich organizační struktury, řízení, ekonomiky a financování. Důležitou oblast studia tvoří zvládnutí analýzy a projektování systémů řízení, včetně znalostí z oblastí řízení a manažerských dovedností. Součástí studia je i osvojení si psychologických, sociokulturních, obchodních a dalších komunikačních dovedností.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • odborného vyjadřování v písemné podobě i ústním projevu;
 • komunikace v týmu a týmové spolupráce;
 • prezentovat na velmi dobré odborné úrovni angličtinu a další světový jazyk;
 • bez problémů prezentovat a diskutovat v daných jazycích, je schopen psát odborné texty;
 • aplikovat vhodné nástroje kvantitativní analýzy na řešení úloh týkajících se různých oblastí podnikové ekonomiky;
 • správně interpretovat výsledky řešení modelových i praktických situací;
 • vysvětlit pokročilejší teoretické a metodologické poznatky obecné ekonomické teorie;
 • porozumět teoretickým poznatkům specializovaných disciplín vztahujících se k podnikové ekonomice a managementu;
 • aplikovat tyto poznatky na řešení modelových i praktických situací;
 • aplikovat získané poznatky v praxi;
 • analyzovat ekonomiku a řízení reálného podniku;
 • vytvářet projekty systémů řízení podniků;
 • realizovat řadu praktických činností souvisejících s ekonomikou a řízením podniků.
(?)

Bezprostředně po ukončení studia nacházejí absolventi uplatnění ve funkcích odborných pracovníků v různých úsecích podniku, ve funkcích středního stupně řízení, popřípadě ve funkcích asistentů vrcholových řídících pracovníků podniku. Dále se uplatní jako analytici a projektanti systémů řízení podniků, ekonomicko-organizační poradci apod.

Díky specializovanému zaměření studovaných předmětů se absolventům oboru otevírá možnost realizace v komerčních podnicích obecně (např. na pozicích vyššího managementu) nebo v jejich specializovaných úsecích (např. nákup, marketing, obchod apod.). Absolvování navazujícího magisterského stupně studia umožňuje absolventům prohloubit obecný základ ekonomických věd o specializované poznatky a propojit je s praktickou aplikací. Poptávka po absolventech s manažerskými a podnikovo-ekonomickými dovednostmi je v dnešní době velmi aktuální s ohledem na rychle se měnící podmínky podnikání a vzrůstající konkurenci. To vyžaduje manažery a odborné pracovníky s širokým rozhledem a schopností aplikovat odborné poznatky do každodenní praxe, resp. podporovat v témže jiné lidi. Zároveň však absolventi navazujícího magisterského studia potřebují i hlubší, specializované znalosti vybraných oblasti managementu a podnikové ekonomiky, které jim obor Podniková ekonomika a management poskytuje prostřednictvím profilujících specializací. Celková univerzálnost studia (včetně předcházejícího bakalářského) umožňuje absolventům uplatnění v široké škále různorodých podniků a organizací a představuje tak významnou konkurenční výhodu oboru.

(?)
 • Bez profesního postavení
(?)

Studijní plán je složen tak, aby absolventovi umožnil získat ucelené znalosti a dovednosti v oblasti podnikové ekonomiky a managementu. A dále mu umožnil se specializovat v rámci výběru jednoho ze tří studijních bloků – mezinárodního managementu a marketingu, finančního řízení podniku a logistiky. Předměty jsou v semestrech a ročnících poskládány tak, aby na sebe obsahově navazovaly, v druhém ročníku studia je kladen důraz na ucelené využití znalostí získaných v průběhu studia – jak v rámci zpracování diplomové práce, tak v rámci komplexních předmětů Strategické řízení podniku a zejména předmětu Projekt systému řízení podniku.

Povinností pro absolvování navazujícího magisterského studia je získání minimálně 120 kreditů, z čehož 71 kreditů tvoří povinné oborové předměty (z čehož 27 kreditů tvoří předměty související s diplomovou prací) a 23–27 kreditů předměty povinné pro jednotlivé bloky, zhruba 10 kreditů pak povinně volitelné předměty (včetně výuky zvoleného druhého cizího jazyka). Student je povinen absolvovat všechny předměty z jednoho zvoleného studijního bloku – daná volba není závazná a lze ji v průběhu studia měnit, respektive souběžně studovat i více bloků. K tomu je ještě třeba přičíst dva povinné semestry tělesné výchovy, celkem za 2 kredity. Zbylé kredity si student doplňuje dle svého uvážení z volitelných předmětů fakulty, popř. celé MU.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty (http://www.econ.muni.cz/studijni-katalog).

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí – obhajoby diplomové práce, zkoušky z odborných znalostí podnikové ekonomiky a managementu a zkoušky z ekonomie. Doba trvání je cca 60 minut, přičemž na obhajobu je určena zhruba první polovina. Během ní student prezentuje svou práci, poté jsou přečteny posudky vedoucího práce a oponenta, vše uzavírá zodpovězení dotazů z posudků a všeobecná rozprava nad diplomovou prací se členy komise. Diplomové práce mají obvykle dvě základní části – teoretickou, představující odborná východiska, a praktickou, řešící definovaný manažerský problém v konkrétním podniku. V rámci diplomové práce student prokazuje svoji schopnost sepsat ucelený odborný text včetně schopnosti nalézt, analyzovat a navrhnout konkrétní řešení praktického problému reálného podniku, který nelze obecně označit za triviální (tj. jeho řešení vyžaduje hlubší analýzu).

V rámci zkoušky z odborných znalostí student si losuje jeden z deseti modelových podniků. Po krátké přípravě se zkušební komise dotazuje na analýzu a návrh řešení situace daného podniku. Důraz je přitom kladen na znalosti odpovídající specializaci studenta (tj. studijnímu bloku), nicméně je očekávána i připravenost reagovat na obecné dotazy z oblasti podnikové ekonomiky a managementu. Na závěr probíhá zkouška z ekonomie – student si losuje jednu z otázek a po krátké přípravě na ni odpovídá. Úroveň znalostí odpovídá úrovni předmětů Mikroekonomie 2 a Makroekonomie 2. Rozsah i forma zkoušky jsou srovnatelné se státními závěrečnými zkouškami na ostatních mateřských oborech ESF MU.

Během obou zkoušek se předpokládá nejen znalost jednotlivých teoretických konceptů, ale zároveň i schopnost je prakticky aplikovat do běžné podnikové praxe. Specializace a odborný zájem studenta jsou zohledněny zejména v obhajobě diplomové práce, která je v rámci státních závěrečných zkoušek nejobsáhlejší, a také v rámci zkoušky odborných znalostí.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Podniková ekonomika a management (angl.)
Zkratka: PEMA
Kód: 6208T086
Typ: magisterský navazující
Titul: Ing.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6208 N-EKM Ekonomika a management