Geologie aplikovaná a environmentální (angl.)

Geologie - věda nepostradatelná pro společnost a pro ochranu přírody

Rozbalit vše

Obor Geologie aplikovaná a environmentální je určen pro zájemce, kteří plánují pracovat v běžné geologické firemní praxi.

Bakalářský studijní program Geologie poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání v geologických disciplínách. Jeho cílem je připravit absolventa k dalšímu studiu v navazujících magisterských programech a umožnit mu kvalifikovanou volbu jeho další profilace prostřednictvím některého z oborů navazujícího magisterského programu Geologie. Studium v programu zahrnuje základy jednotlivých geologických disciplín. Profilujícími předměty jsou všeobecná geologie, paleontologie, historická geologie, regionální geologie, mineralogie, petrologie a geochemie. Součástí studia jsou geologická cvičení v terénu a odborné praxe. Posluchači se budou moci zaměřit problematiku na geologie-archeologie a geovědní environmentalistiku.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně pracovat s českou i cizojazyčnou odbornou literaturou;
  • ovládat v dostatečné míře běžné metody terénních i laboratorních prací;
  • při zpracování získaných dat vhodně využívat výpočetní techniku;
  • vhodně prezentovat písemnou i ústní formou výsledky terénních i laboratorních prací.
(?)

Absolventi naleznou uplatnění ve firmách zabývajících se aplikovanými geologickými disciplínami (průzkumem, těžbou nerostných surovin, vyhledáváním a ochranou podzemní vody, stavební geologií, ochranou neživé přírody aj.), na vysokých školách, v kulturně osvětových institucích, v institucích zabývajících se ochranou životního prostředí a ve státní správě.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Posluchač musí splnit všechny povinné a určitý počet oborových volitelných předmětů tak, aby součet kreditů za všechny předměty oboru činil nejméně 162. Zbývajících 18 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

Výuka oboru zahrnuje základy hlavních disciplín geologických věd (tzv. teoretický základ), praktické předměty (poznávání přírodnin, terénní cvičení), předměty spojené s přípravou bakalářské práce a speciální předměty profilující absolventa na praktickou činnost geologa ve firmách (aplikované předměty, terénní dokumentace, odběr vzorků, sepsání zprávy). Studium je ukončeno státní zkouškou včetně obhajoby bakalářské práce na prakticky zaměřené téma. Bakalářské práce mohou být odevzdávány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

(?)

Povinnou součástí studia je kurz terénní dokumentace a praktická cvičení k povinným předmětům, volitelnou součástí jsou terénní cvičení a exkurze.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: 1) z teoretického přezkoušení zpravidla písemným testem a 2) z obhajoby závěrečné práce. Teoretický test pokrývá znalosti povinných předmětů.

(?)

Předpokládá se, že část absolventů bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Po absolvování bakalářského studia oboru Geologie lze pokračovat ve stejnojmenném navazujícím magisterském oboru nebo v ostatních oborech programu Geologie.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Geologie aplikovaná a environmentální (angl.)
Zkratka: GAEA
Kód: 1202R010
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 8. 2016
Program: B1201 B-GE Geologie