Sociální pedagogika

Věděním k lidskosti

Rozbalit vše

Cílem studijního programu (oboru) je připravovat jeho absolventy na vědeckou práci v oboru. Těžištěm je individuální vědecká příprava studentů, především prohlubování jejich metodologických a oborových kompetencí, spojená zejména se zpracováváním disertační práce. Tuto přípravu doplňují povinné, metodologicky orientované předměty a disciplíny zaměřené na nové poznatky v základních pedagogických disciplínách. Povinně volitelné předměty umožňují, aby se student profiloval v souladu s osobním odborným zaměřením i zvoleným tématem disertační práce.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Osvojit si hlubokou oborovou znalost základních disciplín a zprostředkovat je ve vědeckém diskursu odborné veřejnosti.
  • Projektovat a realizovat pedagogický a sociálněpedagogický výzkum, evaluovat jeho výsledky.
  • Hluboce se orientovat ve vybraných metodologických přístupech zkoumání zvolené problematiky.
  • Zprostředkovat nejnovější vědecké poznání studentům v rámci seminářů.
  • Zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě: studiemi v recenzovaných (popř. impaktovaných) časopisech, popř. formou monografie, referátem na tuzemské i zahraniční konferenci.
  • Kooperovat s odborníky jiných vědeckých pracovišť v národním i mezinárodním prostoru.
(?)

Absolvent je kompetentní pracovat na fakultách, kde jsou akreditovány pedagogicky zaměřené studijní programy (obory), na výzkumných a vývojových pracovištích, na nichž jsou řešeny pedagogické problémy s využitím vědecké metodologie, popř. i v manažerských funkcích na středních, popř. základních školách. Cílem studijního oboru je připravit studenty na vědeckou práci v oboru sociální pedagogika, tj. poskytnout jim kvalitní vědeckou přípravu, která se bude opírat o velmi dobré tradice domácího i zahraničního teoretického i empirického bádání.

(?)
  • Školní psycholog (Jiný odborný pracovník - psychologie)
(?)

Obor Sociální pedagogika je obsahově začleněn do studijního programu Pedagogika a proto sestává z kmenových, které tvoří teoreticko-metodologické disciplíny:

Pedagogika jako věda o edukační realitě

Filozofie výchovy

Metodologie vědecké práce v pedagogice

Kvantitativní a kvalitativní metody pedagogického výzkumu

Oborová profilace je složena z povinných a povinně volitelných disciplín, které utváří základ oboru. Do povinných náleží:

Sociální pedagogika – důraz se klade především na orientaci v oblasti sociálních a sociálněpedagogických teorií;

Aplikovaná sociální psychologie – umožňuje hlouběji pochopit příčiny sociálního jednání, komunikace a interakce;

Metodologie sociální pedagogiky – umožňuje proniknout do hloubky vybraných strategií, metod a technik, které jsou specifické pro poznávání sociálněpedagogických jevů.

Blok povinně volitelných předmětů (student volí jednu disciplínu ze seznamu nabízených) umožňuje studentovi hlubší profilaci v tématech, která se úžeji váží k jeho disertační práci.

Pedagogika volného času – teorie a metody výzkumu v této oblasti

Multikulturní výchova – teorie a metody výzkumu v této oblasti

Sociální patologie - teorie a metody výzkumu v této oblasti

Systém kontroly průběžné přípravy disertační práce a systém zajišťující prohlubující úroveň vědomostí a dovedností studentů v rámci vybraného tématu (oboru) je zajišťován předměty:

Příprava disertační práce

Odborná orientace v oboru

Součástí základního programu je také systém profilace v oblasti jazykové komunikace s důrazem na znalost dvou cizích jazyků a je tvořen předměty:

Cizí jazyk 1 pro akademické účely

Cizí jazyk 2 pro akademické účely

Vstupní úroveň je dle evropského referenčního rámce B2 (cizí jazyk 1) a B1 (cizí jazyk 2)

(?)

Během studia je studentům umožněno realizovat pedagogickou praxi na základních a středních školách a dalších institucí, v zařízeních kde studenti realizují disertační výzkum popřípadě v rámci vedení seminárních cvičení pro studenty v prezenčním a kombinovaném studiu. Výuková povinnost doktoranda (pod supervizí garanta předmětu a školitele) na garančním pracovišti je cca 4 hod./týdně.

(?)

Mimo splnění povinných a povinně volitelných předmětů je podmínkou:

Publikační činnost (4 příspěvky, u nichž je doktorand hlavním autorem, z toho minimálně 2 studie v časopise zařazeném v databázích WOS ISI, SCOPUS, ERIH nebo na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice).

Aktivní účast na domácích konferencích (2x), aktivní účast na zahraniční konferenci, popř. stáž na zahraničním výzkumném pracovišti min. v rozsahu jednoho týdne (2x).

Prokázání znalosti dvou cizích jazyků pro akademické účely.

Sociálně pedagogická práce (výuková činnost) na základní, střední či vysoké škole, v relevantní instituci (cca. v rozsahu 2-4 hodiny týdně).

(?)

Obor Sociální pedagogika (DSP Pedagogika) je vhodný pro absolventy magisterského studijního programu Pedagogika, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Vychovatelství popř. Specializace v pedagogice nebo oboru Učitelství (např. všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných předmětů pro SŠ apod.), též programů příbuzných jako je Psychologie, Sociální práce, Sociologie apod.

K přijímacímu řízení budou uchazeči připravovat:

Návrh tématu a projektu disertační práce s doporučením navrhovaného školitele.

Předložení soupisu publikovaných a nepublikovaných prací z oboru Pedagogika nebo Sociální pedagogika.

Podmínkou přijetí je úspěšně složená přijímací zkouška, která zahrnuje obhajobu projektu disertační práce, ústní zkoušku z pedagogiky a z jednoho světového jazyka (angličtina, němčina, francouzština, popř. ruština).

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v rámci oboru – cca 1 - 3 pro každý akademický rok. Je závislý na kvalitě uchazečů v daném akademickém roce, kapacitě školitelů, aktuálním počtu řešených výzkumných projektů na katedře atd.

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Sociální pedagogika
Zkratka: SOCP
Kód: 7502V011
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7536 D-PD4 Pedagogika (čtyřleté)
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta