Právo

K profesi právníka vede pouze absolvování programu Právo.

Magisterské prezenční jednooborové, čeština, 5 roků 
Rozbalit vše

Základním cílem studijního programu Právo a právní věda, oboru Právo, je poskytnout prostřednictvím kvalitativně vyladěného studia myšlenkově teoretický a metodický základ právní nauky, znalosti všech právních odvětví, znalosti mezioborových vazeb a znalost vnitrostátního, evropského a mezinárodního práva. Studium dále klade důraz na důkladné zvládnutí požadavků na aplikované používání pozitivního práva (tzv. dovednostní složky) včetně rozvoje metodologie, které jsou zařazeny jako součást výuky jak povinných předmětů, tak předmětů povinně volitelných. Jedním z cílů studia je poskytnout studentům příležitost pro získání dostatečné odborné jazykové vybavenosti, kdy jsou součástí studijního plánu jak předměty zaměřené na výuku odborného jazyka, tak i předměty, jejichž obsahem je výuka právních disciplín v cizím jazyce. Nedílnou součástí studia je i povinnost studenta absolvovat povinnou praxi.

Absolvent studijního programu Právo a právní věda, oboru Právo, bude po absolvování studia mít ucelené poznatky ze všech základních právních disciplín a většiny souvisejících oblastí včetně jejich vzájemné provázanosti, bude schopen formulovat vlastní názory a stanoviska k právní úpravě jednotlivých institutů, stejně tak aplikovat získané poznatky na konkrétní případy a věcně argumentovat ve prospěch daného řešení právní situace. Vedle takto získaných znalostí a dovedností se bude umět za pomoci právních informačních systémů orientovat a pohybovat v příslušné právní oblasti včetně rozhodovací činnosti soudů národních i mezinárodních (SD EU).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Disponovat znalostmi oblastí upravených právem na úrovni vnitrostátní a evropské (integrační).
  • Disponovat základními znalostmi právních institutů mezinárodního práva.
  • Disponovat základními i rozšířenými dovednostmi práce s právem, jako je interpretace, aplikace, kvalifikace.
  • Formulovat svá vlastní samostatná řešení specifických problémů spojených s aplikací práva.
  • Formulovat základní dokumenty ve sféře právní (smlouvy, rozhodnutí v různých oblastech, další právní dokumenty).
  • Orientovat se v právních informacích na národní i mezinárodní úrovni.
(?)

Magisterský studijní program Právo a právní věda, obor Právo, je koncipován tak, aby poskytoval vzdělání, které je zákony ČR vyžadováno pro výkon právnických disciplín, zejména potom pozice soudce, advokáta, státního zástupce, notáře, exekutora. Zařazení speciálních disciplín s přesahem mimo právní řád ČR otevírá absolventům i cestu k mezinárodní kariéře na právnických pozicích. „Diploma Supplement“, vydávaný po ukončení studia jako dodatek k diplomu, potvrzuje absolvované předměty a současně uvádí profesní postavení absolventa: právník.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Obecná ustanovení

Standardní doba studia v magisterském studijním programu je pět let. Základní jednotkou vymezující dobu studia je semestr, který plní funkci registrační a kontrolní jednotky.

Student je při tvorbě studijního plánu povinen respektovat strukturu předmětů vymezených studijním plánem, podmínky vymezené studijním plánem, zvláštní podmínky stanovené těmito Pravidly pro zápis některých předmětů a těmito Pravidly vymezené prerekvizity.

Povinné předměty jsou ty, které si je student povinen v průběhu studia při dodržení stanovených prerekvizit a podmínek postupu ve studiu zaregistrovat, a které musí úspěšně ukončit. Povinné předměty, jejichž náplní je výuka práva, musí být absolvovány a ukončení musí být realizováno na právnické fakultě. Na roveň povinných předmětů je postavena odborná praxe, kterou musí student v průběhu studia absolvovat.

Povinně volitelné předměty jsou takové, které si student volí ze širší nabídky předmětů. Povinně volitelné předměty jsou řazeny k jednotlivým semestrům. Na roveň povinně volitelných předmětů jsou postaveny povinné předměty tam, kde je studijním plánem vymezena možnost volby více větví, student absolvuje jednu z těchto větví a navíc si zapíše větev další. Podmínkou je absolvování a ukončení předmětu ve všech jeho částech (zápočet a zkouška). Při volbě povinně volitelných předmětů musí student dodržet následující podmínky:

a) splnit prerekvizity tam, kde jsou předepsány, zvolit si nejméně 9 povinně volitelných předmětů během celého studia a tyto řádně ukončit minimálně dva pracovní dny před konáním státní závěrečné zkoušky,

b) získat minimální kreditovou hodnotu za povinně volitelné předměty v průběhu celého studia do státní závěrečné zkoušky v hodnotě 27 kreditů.

Při zápisu povinně volitelných předmětů jiných studijních programů realizovaných MU podléhají tyto předměty rozhodnutí o uznání. Ukončení předmětu musí odpovídat podmínkám ukončení předmětů dle Studijního a zkušebního řádu MU a jeho obsah se musí přímo vztahovat ke studijnímu programu Právo a právní věda a jeho profilu absolventa. Za povinně volitelný předmět nelze uznat předmět absolvovaný v jiném studijním programu a oboru jako povinný.

V ostatních případech (předměty absolvované na jiné vysoké škole v České republice či zahraničí, letní škola realizovaná vysokou školou v České republice či zahraničí) podléhá předmět či kurz rozhodnutí o uznání včetně uznání stupně hodnocení a počtu kreditů.

Volitelné předměty jsou takové, které jsou při vypisování takto označeny. Za volitelné jsou považovány i povinně volitelné předměty, které si student vybral nad rámec počtu 9 předmětů a počtu 27 kreditů.

Student je dále v průběhu studia povinen:

a) absolvovat v zahraničí studijní program Erasmus+, Erasmus Mundus, CEPUS, ISEP, Aktion, program pro freemovers či jiný jim na roveň postavený studijní program (o rovnocennosti programu rozhoduje příslušný proděkan), nebo

b) absolvovat povinně volitelný předmět vyučovaný na Právnické fakultě MU v cizím jazyce a vztahující se k profilu absolventa, nebo

c) absolvovat v zahraničí pracovní stáž v rámci programů Erasmus+, ISEP, Stella Junior či v rámci jiného jim na roveň postaveného programu pracovních stáží (o rovnocennosti programu rozhoduje příslušný proděkan).

(?)

Podmínkou přístupu ke Státní závěrečné zkoušce je absolvování 4 předmětů Odborné praxe. Každý představuje rozsahem 10 pracovních dnů. Pracovním dnem se rozumí výkon praxe po dobu 8 po sobě jdoucích hodin. Předměty Odborné praxe si může student samostatně zapsat nejdříve pro 6. semestr studia po splnění prerekvizit, kterými je úspěšné ukončení všech předmětů předepsaných studijním plánem pro 1. až 4. semestr a současně úspěšné absolvování všech předmětů 5. semestru s předepsanou formou ukončení „zápočet“. Předmět odborné praxe je superrevidován pracovnicí Centra pro další vzdělávání a hodnocen zápočtem.

(?)

Studijní program Právo a právní věda, obor Právo, je na Právnické fakultě MU organizován v režimu kreditového systému ECTS, jehož základní parametry jsou dány zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Statutem Masarykovy univerzity, Studijním a zkušebním řádem MU a Směrnicí děkana 7/2012 O studiu v bakalářských a magisterských studijních programech.

K získání titulu „Magistr“ musí student splnit následující požadavky:

1. získat 300 kreditů v požadované struktuře povinných a povinně volitelných předmětů. Strukturu vymezuje studijní plán a popis studijního plánu.

2. složit státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Okruhy státní závěrečné zkoušky jsou uvedeny ve veřejné části www stránek fakulty. Témata diplomových prací jsou uvedena pro aktuální rok v IS MUNI.

Studijní plán je koncipován v souladu se Studijním a zkušebním řádem MU jako doporučený ve smyslu počtu zapsaných kreditů pro daný semestr. Student si musí zapsat a musí současně získat pro postup do dalšího semestru Studijním a zkušebním řádem vymezený počet kreditů. Samozřejmě si může zapsat a může získat za semestr doporučený či vyšší počet kreditů. Při tom musí respektovat tzv. prerekvizity pro zápis některých předmětů.

(?)

Absolvent tohoto studia může pokračovat v doktorském studijním programu. Může také složit rigorózní zkoušku a získat titul JUDr.

(?)
102
Aktivní studenti
7 644

Specifikace oboru

Obor: Právo
Zkratka: PR
Kód: 6805T003
Typ: magisterský
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: M6805 M-PPV Právo a právní věda
Právnická fakulta
Obor zajišťuje:
Právnická fakulta
Garant oboru:
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Nejčastěji zapisované předměty