Fyzioterapie

Rozbalit vše

Cílem studijního oboru je vychovat pro zdravotnickou praxi kvalifikovaného odborníka - bakaláře, který bude oprávněn vykonávat činnosti fyzioterapeuta na úseku léčebně preventivní péče v rámci léčebné rehabilitace a dalších složek ucelené rehabilitace. Studium není vhodné pro osoby se sníženou pracovní schopností.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • znát základní teoretické a metodologické poznatky z oblasti rehabilitace a dalších lékařských věd, o něž se rehabilitace opírá;
  • vysvětlit souvislosti a vztahy mezi rehabilitací a dalšími poznatky lékařských věd;
  • vhodně aplikovat různé přístupy rehabilitace v závislosti a na jednotlivých diagnózách;
  • umí na základě poznatků vědecké metodologie navrhnout jednoduchý model výzkumu z oblasti rehabilitace;
  • reflektovat hodnotová etická východiska, pozitivně motivovat pacienty v průběhu rehabilitace a metodologicky korektně a s využitím relevantních poznatků argumentovat ve prospěch zvolených postupů léčebné rehabilitace u pacienta.
(?)

Absolventi najdou široké uplatnění ve všech lékařských oborech vyžadujících fyzioterapii pacientů.

(?)
  • Fyzioterapeut
(?)

Požadované studijní povinnosti vyplývají zejména ze studijního plánu a zavedené organizace studia fyzioterapie. Student musí absolvovat předepsané zápočty, kolokvia a zkoušky ze studijních předmětů, prázdninovou odbornou praxi, a vykonat státní závěrečnou zkoušku (SZZ), která zahrnuje část teoretickou (písemnou a ústní) a praktickou.

(?)

Odborná praxe probíhá na specializovaných odděleních nemocnic a zdravotnických zařízeních města Brna. Dohled nad odbornou praxí vykonává specializovaný garant a školitel z praxe, který dbá na dodržování hygienických, bezpečnostních, pracovních, provozních a požárních přepisů, s nimiž je student před jejím započetím seznámen.

Odborná praxe se skládá ze souvislé odborné praxe - prázdninové ve 2. semestru v délce 3 týdnů, ve 4. semestru v délce 4 týdnů a souvislé odborné praxe před státnicemi v 6. semestru v délce 5 týdnů.

(?)

Podmínkou podání žádosti o vykonání SZZ je splnění všech studijních povinností a uzavření posledního ročníku studia.

SZZ se skládá z několika částí: 1) Obhajoba bakalářské práce.

2) Teoretická část SZZ má komplexní charakter a obsahuje odbornou problematiku ze studijních předmětů: LTV a speciální techniky, Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy, Fyzikální terapie.

3) Praktická část SZZ sestává z kineziologického vyšetření, návrhu rehabilitačního plánu a demonstrace léčebné terapie.

Po úspěšném ukončení studia v bakalářském studijním oboru Fyzioterapie získá jeho absolvent titul Bc.

(?)

Dvouletý navazující magisterský studijní program oboru Fyzioterapie.

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Fyzioterapie
Zkratka: FYZI
Kód: 5342R004
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta