Severoamerická kulturní studia

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Obor spojuje literární a lingvistickou přípravu se širším kulturním přehledem o zemích Severní Ameriky, tedy jak oblasti anglofonní, tak hispanofonní a frankofonní, od Kanady přes Spojené státy až po Mexiko a Karibik. Obor je koncipován tak, aby studenti měli přehled vždy o dvou kulturních oblastech zároveň a byli poučeni o jejich vzájemném jazykovém, literárním a kulturním ovlivňování. Z tohoto důvodu je obor strukturován modulově.

Povinná část studia se skládá ze společného základu, který má jednak část metodologickou – zde se posluchači seznámí se základními přístupy k problematice definování vlastní identity a identity druhého ve sledovaných oblastech a zaměří se na jejich pojetí v literatuře, kultuře a lingvistice. Na tento základ pak navazuje informativní část, která studentům na příkladu konkrétních kulturních jevů umožní lepší orientaci v anglofonním, frankofonním a hispanofonním světě. Společný základ je doplněn povinnými předměty, které si student zvolí vždy ze dvou povinných modulů v kombinaci anglofonní-frankofonní, nebo anglofonní-hispanofonní. Studium tedy nabídne porovnání anglofonních a frankofonních oblastí, nebo oblastí anglofonních a hispanofonních. Každý z těchto modulů obsahuje část lingvistickou, část literárně kulturní a tam, kde je to možné, část zaměřenou na vazby mezi danou kulturou a českým prostředím (překlady). Povinné předměty společného modulu a povinných modulů jednotlivých oblastí jsou doplněny předměty povinně volitelnými, které uvádějí do dílčí problematiky.

Výhoda studia severoamerického prostoru spočívá v tom, že zde lze takřka modelově studovat některé vysoce aktuální problémy dnešního světa: jinakost, migraci, imigraci a kulturní a jazykové jevy spojené s integrací v místech, kde se navzájem prolínají odlišné etnické skupiny, jazyky a kultury. V tomto směru představuje Severní Amerika jakousi modelovou laboratoř jevů, kde ve zrychlené podobě probíhají procesy analogické procesům, se kterými se stále více potkávají Evropa i česká společnost.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • komplexního porozumění jazykovým, literárním a kulturním jevům na dotyku dvou kulturních oblastí Severní Ameriky;
  • disponovat jak praktickými jazykovými a kulturními znalostmi a dovednostmi, tak teoretickými nástroji obecné povahy umožňujícími analytický přístup ke sledované problematice.
(?)

Absolvent se uplatní všude tam, kde je třeba kvalitní dvojjazyčné kompetence, a tam, kde se věnuje pozornost problematice kulturních vztahů, jako je otázka jinakosti, sociálního a kulturního vyloučení, migrace a imigrace.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Aby se jednooborový student mohl přihlásit ke Statní závěrečné zkoušce magisterské na konci magisterského studia, musí splnit následující požadavky:

a. absolvovat povinné společné kurzy (dohromady 30 kreditů):

AJ27072/ROM0B009 Dějiny Evropské kolonizace

AJ22094/ROM0B012 Vícejazyčnost, jazyková změna a jazyková politika

ROM0B010 Geografie, kultura a společnost v románských oblastech Severní Ameriky

SJ0B789 Současná společnost a kultura hispanofonních zemí Latinské Ameriky I

FJIB553 Dějiny frankofonní Kanady

AJ27073 Severoamerický kulturní zeměpis

b. ze tří níže uvedených modulů si student vybere dva a to buď modul AJ a FJ nebo modul AJ a SJ (dohromady 40 kreditů)

Povinné předměty - Modul AJ

AJ27071 Severoamerické mezikulturní narativy

AJ22092 Současné otázky americké lingvistiky

AJ27069 Film v USA: Instituce, žánry, autoři, kritika

AJ29085 Překlad severo-amerických literatur do češtiny v historicko-kulturní perspektivě

Povinné předměty - Modul FJ

FJ0B747 Imaginaires de la ville- Montréal, Québec

FJ0B767 Obraz USA a Ameriky v quebecké literatuře

FJ0B773 České překlady z quebecké literatury

FJ0B774 Francouzština v Severní Americe

Povinné předměty - Modul SJ

SJ0B781 Obraz USA v mexické literatuře

SJ0B793 Společnost a kultura zemí Střední Ameriky

SJIIA109 Španělština v Latinské Americe

SJIIB969 Španělština v USA

c. z níže uvedených kurzů musí student získat minimálně 26 kreditů

AJ15074 Aspekty americké poválečné prózy

AJ22093 Výslovnostní podoby americké angličtiny

AJ25037 Dekadentní literatura její recepce na konci 19. století

AJ25044 Severoamerická gotika

AJ25046 Dekadence v Americe na konci dvacátého století

AJ25047 Literatura původních obyvatel

AJ25051 Shakespeare a americká literatura

AJ27051 Současné indiánské komunity

AJ27052 60. léta v americké historii

AJ27053 Občanská a lidská práva: srovnávací pohled

AJ27068/FJ0B771 Migrace a imigrace v Severní Americe

AJ28001 Postkoloniální a feministické přepisy kanonických textů

AJ28056 Rozmanitost kanadské zkušenosti: kanadský film od 70. let do současnosti

FJ0B762 Le fantastique dans la littéature canadienne française et québécoise

FJ0B763 Auteurs féminins en littérature canadienne-française et québécoise

FJ0B764 Histoire de la culture francophone en Amérique du Nord /

FJ0B765 Quebecká divadelní tvorba

FJ0B768 Obraz Anglo-Kanaďana ve francouzsko-kanadské literatuře

FJ0B772 Současné otázky kultury původních národů ve frankofonní oblasti

FJ0B776 Identita a kultura ve frankofonních oblastech Ameriky

SJ0B762 El cuento fantástico hispanoamericano

SJ0B774 Mexická divadelní tvorba

SJ0B776 Literatura Nového Španělska a Mexika. Vybrané kapitoly

SJ0B779 Identita a kultura v hispanofonních oblastech

SJ0B790 Současná společnost a kultura hispanofonních zemí Latinské Ameriky II

d. absolvovat Seminář k magisterské diplomové práci I a II (AJ29800 a AJ29801)

e. napsat a obhájit magisterskou diplomovou práci (AJ29850).

Psaní magisterské diplomové práce obvykle trvá minimálně dva semestry: v prvním semestru procesu psaní práce se student věnuje přípravě práce a plní úkoly elektronického semináře I (AJ29800), ve druhém semestru se věnuje samotnému psaní práce a semináři II (AJ29801) a práci dokončí a odevzdá.

(?)

Semestrální praxe ve veřejné instituci či soukromé firmě zabývající se některým z aspektů severoamerického prostoru v rozsahu minimálně 15 hodin týdně. Seznam organizací, se kterými KAA a URJL spolupracuje, je zvěřejněn na webové stránce Centra severoamerických studií (http://www.phil.muni.cz/wcss/). Těmito organizacemi jsou např. dílčí knihovna American Corner při Moravské zemské knihovně, Expat Centre Brno (zřizovatel je JMK), Central European Association of Canadian Studies, která sídlí na FF MU.

(?)

Státní zkouška má dvě části:

1. Obhajoba diplomové práce (psaná v angličtině, španělštině, nebo francouzštině).

2. Ústní zkouška dle zaměření buď na anglofonní a hispanofonní oblast, nebo na anglofonní a frankofonní oblast. Zkoušky probíhají v příslušném jazyce.

Tato část zkoušky zahrnuje následující tematické okruhy:

Předměty:

Anglický/španělský/francouzský jazyk: zkouška se zaměřuje na teoretické vědomosti a znalosti a specifičnosti z oblasti fonologie, morfologie, syntaxe, sémantiky, lexikologie a vývoje jazyka v daném jazykovém areálu.

Literatura a kultura Kanady, USA, Mexika a Karibiku: zkouška se zaměřuje na teorii, historii a schopnost analyzovat mezikulturní jevy.

(?)

V případě splnění podmínek přijetí je možné dále pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu oborů: anglický jazyk, literatury v angličtině, románské jazyky, románské literatury, literární komparatistika.

(?)
0
Aktivní studenti
14

Specifikace oboru

Obor: Severoamerická kulturní studia
Zkratka: SAKS
Kód: 6107T039
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7310 N-FI Filologie