Učitelství francouzského jazyka pro základní školy

« Le véritable enseignement n’est point de te parler mais de te conduire.» Skutečné vzdělávání není něco ti říkat, ale někam tě vést. (Antoine de Saint-Exupéry – Le petit prince / Malý princ)

Rozbalit vše

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Hlavním cílem vzdělávání v oboru Učitelství francouzského jazyka pro základní školy je připravit plně kvalifikovaného učitele francouzského jazyka disponujícího solidními vědomostmi a dovednostmi z oboru francouzského jazyka a jeho didaktiky, samostatně se orientujícího v odborné problematice a schopného dalšího sebevzdělávání založeného na sebereflexi. Obsahem navazujícího magisterského stupně je syntéza a prohloubení dosavadních odborných znalostí základních disciplín vědního oboru z hlediska lingvistického, literárního a historického, ale také rozvoj znalostí a dovedností v oborové didaktice francouzského jazyka. Magisterské studium se věnuje prohlubování uvedených poznatků a dovedností a rovněž klade důraz na individuální specializaci každého studenta. Důraz je kladen na získávání aktivních znalostí soudobého jazyka a francouzské a frankofonní kultury stojících na pevném metodologickém základu a na jejich samostatném využití v pedagogické praxi. Osvojené znalosti a dovednosti a schopnost je využívat a kreativně aplikovat ve školské či mimoškolské praxi si student může ověřit během pravidelných odborných praxí.

Na rozdíl od filologických a translatologických studií realizovaných na filozofických fakultách a vedle oboru Učitelství pro střední školy je Učitelství francouzského jazyka pro základní školy v rámci Masarykovy univerzity realizováno pouze na její Pedagogické fakultě. Nepochybnou předností absolventů oborů realizovaných na PdF MU je dobře strukturovaný společný základ orientovaný pedagogicko-psychologickým směrem, propojení studia s praxí s dobrým zázemím ve spolupracujících školách i v jiných kulturních institucích a důsledné zaměření na oborovou didaktiku.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • používat francouzský jazyk na úrovni C2 podle SERRJ v receptivních řečových dovednostech a C1 v produktivních (komunikační kompetence);
 • objasnit odbornou terminologii, interpretovat odbornou literaturu na pomezí lingvistiky a lingvodidaktiky a vyvozovat z ní obecné závěry pro svou pedagogickou praxi (lingvistické kompetence);
 • kriticky hodnotit vlastní kulturu, srovnat ji s kulturou frankofonní a zprostředkovat žákům přímé i nepřímé kontakty se zeměmi cílového jazyka (sociokulturní kompetence);
 • interpretovat literární směry francouzské a frankofonní literatury s důrazem na literaturu pro děti a mládež a volit vhodné literární texty pro výuku tak, aby stimulovaly zájem žáků a rozvíjely jejich osobnost (literárněvědná kompetence);
 • organizovat výuku kombinací různých metod z oboru didaktika francouzského jazyka s využitím moderních technologií a kreativně vytvořit učební materiály (oborově-didaktická kompetence);
 • prohlubovat výše uvedené kompetence a dále se vzdělávat, např. v rámci doktorských studií didaktiky cizího jazyka nebo speciální pedagogiky, formou celoživotního vzdělávání;
 • reflektovat vývoj oboru a reagovat na nová doporučení pro jazykovou výuku.
(?)

Absolventi tohoto oboru jsou připraveni aktivně a samostatně uplatnit dobře strukturované odborné znalosti a dovednosti jak v rámci vzdělávacího kurikula na základních školách, tak v oblasti mimoškolních a volnočasových aktivit, a to zejména při jejich přípravě a realizaci. Jsou plně kvalifikováni především k výkonu profese učitele francouzského jazyka na základní škole a na nižším stupni víceletých gymnázií. Mimo to jsou kvalifikováni působit v mimoškolských institucích v profesích vyžadujících pedagogickou kvalifikaci, například jako vychovatelé nebo učitelé na jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky odpovídající úrovně.

(?)
 • Pedagog volného času
 • Učitel druhého stupně základní školy
 • Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
 • Vychovatel
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Navazující magisterské studium Učitelství francouzského jazyka sestává z oborové složky studia, učitelské profilace a skupiny předmětů dle standardu Masarykovy univerzity (předměty k závěrečné práci, jazykové přípravy, tělesné výchovy apod. v rámci celouniverzitních předmětů). Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí student získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

Studovaný obor – 52 kreditů (při dvouoborovém studiu 26 kreditů na obor; student si zapisuje povinné, povinně volitelné a volitelné předměty vždy z aktuálně revidovaného katalogu předmětu v ISu MU)

Učitelská profilace – 41 kreditů

Předměty dle potřeb PdF/MU – 27 kreditů (cizí jazyk, předměty k závěrečné diplomové práci a volitelné předměty v rámci celé MU)

(?)

Reflektované pedagogické praxe jsou povinnou součástí studia a probíhají v souladu s Rámcovou koncepcí přípravného vzdělávání učitelů základních a středních škol. Systém pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej na plnohodnotné zvládnutí role učitele. Praxe v navazujícím magisterském studiu jsou nadstavbou praxí realizovaných v bakalářském studiu. Povinné předměty pedagogické praxe garantují oborové katedry ve spolupráci s katedrou pedagogiky. Na konci praxí v magisterském studiu by student měl autonomně působit ve třídě a stát se začínajícím učitelem, který své kompetence rozvíjí v dalším vzdělávání.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku z oboru Učitelství francouzského jazyka pro základní školy tvoří písemná část, ústní část a obhajoba bakalářské práce (je-li zadána).

Písemná část zkoušky zahrnuje překlad z francouzského do českého jazyka a samostatný písemný projev ve francouzském jazyce.

Ústní část zkoušky zjišťuje znalosti studenta na základě tří vylosovaných otázek z oborů 1/ lingvistika (morfologie, syntax, lexikologie, stylistika a vývoj jazyka), 2/ francouzská literatura a literatura pro děti a mládež a 3/ didaktika francouzského jazyka. Ověřuje se zde suma faktických znalostí a schopnost je prezentovat. Okruhy ke zkoušce a doporučená literatury jsou předem známy, více informací na http://katedry.ped.muni.cz/francouzstina/studium/ukonceni.

Píše-li student magisterskou diplomovou práci z tohoto oboru, je součástí jeho státní zkoušky rovněž obhajoba této práce. Pravidla pro tvorbu závěrečných prací na katedře jsou dána Oborovými standardami závěrečných prací pro katedry anglického, francouzského, německého a ruského jazyka a literatury a další specifikací pro studenty Katedry francouzského jazyka a literatury. Znění standard a další informace se nacházejí na stránkách katedry, rovněž v záložce Studium - Ukončení: http://katedry.ped.muni.cz/francouzstina/studium/ukonceni.

Student předkládá komisi pro Státní závěrečné zkoušky rovněž své portfolio ve francouzském jazyce dokumentující znalosti, dovednosti, zkušenosti a profesní postoje získané během studia na pedagogické fakultě i mimo ni.

(?)

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu oboru Didaktika cizího jazyka.

Je také možné se přihlásit ke státní rigorózní zkoušce, která ověřuje, zda držitel titulu magistr prohloubil své teoretické znalosti v téže oblasti vysokoškolského studia, získal schopnost samostatné práce s novými teoretickými a praktickými poznatky a prokázal znalost vědecké metodologie a výzkumných metod.

(?)
0
Aktivní studenti
3

Specifikace oboru

Obor: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Zkratka: FJ2
Kód: 7503T025
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy