Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Technická a informační výchova je základ naší průmyslové budoucnosti.

Rozbalit vše

Studium oboru představuje techniku a informatiku jako moderní a společnosti užitečnou vědeckou disciplínu orientovanou na nejnovější technologie v technických a informatických oborech. Věnuje se všem základním technickým a informatickým disciplínám, které využívá k propojování výrobních technologií z oborů strojírenství, elektrotechnika, atd. s informačními a komunikačními technologiemi. Důraz je kladen na získávání znalostí a praktických dovedností v dílnách, počítačových učebnách, laboratořích elektrotechniky a elektroniky. Struktura studia reflektuje dlouhodobě zaměření výuky cílené k problematice praktických činností a strojního obrábění, designu a konstruování, 3D grafiky, CAD, problematiky počítačového HW a SW, www a sítí, robotiky a elektroniky ve vzdělávání. Studium je celkově zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy a Učitelství technické a informační výchovy pro základní a střední školy. Znalosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání profese pedagogického asistenta učitele technické a informační výchovy a ve výchovné a pomocné edukační práci. Uvedené kompetence dávají též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • používat znalosti a dovednosti z technických oborů (strojírenství, elektrotechnika, apod.);
  • používat znalosti a dovednosti z oblasti informatiky a komunikačních technologií (HW, SW, počítačové sítě apod.);
  • využívat základní dovednosti práce s přírodním a technickým materiálem (dřevo, kovy, plasty);
  • předávat vědomosti o výuce a obsahu vzdělávacích technických a informatických témat ve vztahu k obsahu oboru, využívá je při koncipování a realizaci mimoškolních a volnočasových aktivit.
(?)

Podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů může pracovat jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

(?)
  • Asistent pedagoga
(?)

Standardní doba programu činí 3 roky.

Pro obor je vyhrazeno 55 kreditů oborového studia odborných předmětů, 5 kreditů oborové didaktiky, 8 kreditů reflektované pedagogické praxe a 27 kreditů pedagogicko-psychologického modulu. Minimální objem volitelných předmětů činí 9 kreditů. Pro ukončení je nutno absolvovat 3 navazující předmětu závěrečné BP (8 kreditů).

Součástí studia je také výuka cizího jazyka, kde se předpokládá základní pokročilá znalost jednoho z jazyků, a to min. úroveň A2 (podle Evropského jednotného referenčního rámce), na kterou se ve výuce navazuje. Tato povinnost se netýká studentů, kteří studují cizí jazyk jako svůj studijní obor.

(?)

Studenti v průběhu studia absolvují reflektované praxe na základní škole. Reflektovaná pedagogická praxe (asistentská) činí 8 kreditů.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří ústní zkouška z následujících oblastí 1) materiály a technologie; 2) elektrotechnika a elektronika; 3) výpočetní technika a informatika.

Součástí ukončení je zkouška z druhého oboru, z pedagogicko-psychologického základu a obhájení BP.

(?)

Absolvent disponuje základním odborným vzděláním s oborově didaktickou složkou a je připraven k navazujícímu magisterskému učitelskému nebo oborovému studiu technické a informační výchovy.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: TE3S
Kód: 7507R042
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice