Sociální politika a sociální práce

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Studium sociální politiky a sociální práce je zaměřeno na poznání a zvládnutí soudobých přístupů a metod sociální intervence v oblasti sociální práce a sociální politiky. Věnuje se též institucím, které tyto intervence prováději. Studentovi podává obraz moderního vývoje veřejné sociální politiky, sociální práce s klientem a jejich myšlenkového zázemí. Seznámí ho s metodami praktické sociální práce s jedincem i se sociálními skupinami. Poučí ho o tvorbě a implementaci programů sociální politiky a sociálních služeb a o metodách kontroly jejich účinnosti. Uvede ho do současného stavu sociálního zákonodárství. Studiem metod výzkumné práce získá student schopnosti potřebné pro prakticky využitelnou reflexi sociálních problémů, životních situací klientů a způsobů jejich zvládání. Nutnou podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studia je bakalářský diplom a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Do navazujícího magisterského studia se může hlásit uchazeč, pokud získal titul bakalář oboru Sociální politika a sociální práce na FSS MU nebo titul bakalář jednoho z dvojice oborů Sociální politika a Sociální práce nebo titul bakalář jiného, příbuzného sociálně-vědního oboru.

(?)

Absolventi se mohou uplatnit jako samostatní sociální pracovníci, experti v oblasti tvorby programů sociální politiky a sociálních služeb nebo jako výzkumníci ve státních, nestátních nebo komerčních organizacích. V návaznosti na výkon uvedených rolí se mohou stát také učiteli, zejména v sektoru terciálního vzdělávání (v případě nutnosti po doplnění požadované pedagogické kvalifikace). Po získání potřebné praxe se mohou ucházet o místa koncepčních nebo vedoucích pracovníků v organizacích sociálních služeb, služeb sociální práce, sociálního zabezpečení a zaměstnanosti, a to ve státním, nestátním nebo komerčním sektoru. Jako tvůrci a koordinátoři programů sociální politiky, zejména politiky sociálních služeb se mohou uplatnit na centrální, regionální nebo lokální úrovni, např. v rámci resortu práce a sociálních věcí, v centrálách národních nebo regionálních sítí nestátních organizací, v rámci úřadu regionální samosprávy nebo samosprávy větších měst apod. Uvedené role nebo činnosti jsou absolventi způsobilí vykonávat ve všech sektorech, resortech nebo specializacích. Absolvování zvolené specializace jim skýtá lepší předpoklady pro výkon výše zmíněných rolí a činností v oblasti tvorby a aplikace programů sociální politiky (specializace „sociální politika“), v organizacích a sítích služeb sociální práce (specializace „sociální práce“), v procesech tvorby a aplikace personálních strategií a programů ve státních, nestátních nebo komerčních organizacích (specializace „personální management a organizační rozvoj“) nebo při řešení problémů trhu práce a zaměstnanosti (specializace „trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů“).

(?)
  • Sociální pracovník
(?)

V rámci studia si student musí vybrat jednu ze čtyř specializací: (1) sociální politika, (2) sociální práce, (3) personální management a organizační rozvoj, (4) trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů. Tyto specializace se sice tématicky liší, společné jim však je zaměření na víceoborovou, teoreticky zdůvodněnou a prakticky využitelnou reflexi sociálních problémů, obtížných životních situací a strategií intervence.

Uchazeč v přihlášce ke studiu výslovně uvede jednu ze čtyř specializací. Informace o absolvování zvolené specializace bude součástí přílohy VŠ diplomu.

(?)
0
Aktivní studenti
580

Specifikace oboru

Obor: Sociální politika a sociální práce
Zkratka: SP
Kód: 6731T011
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6731 N-SP Sociální politika a sociální práce