Český jazyk a literatura

Poznání mateřského jazyka a literatury utváří kulturního člověka.

Rozbalit vše

Obor Český jazyk a literatura, koncipovaný jako jednooborové, nebo dvouoborové studium na Filozofické fakultě MU, je určen studentům se zájmem o odborné jazykovědné a literárněvědné bohemistické vzdělání. V šíři a náročnosti odpovídající bakalářskému stupni studia posluchači získají ucelené znalosti o současné češtině a literatuře, vhled do jejich historického vývoje a základní vědomosti z teorie jazyka a teorie literatury. Obor zároveň nabízí řadu specializovaných kurzů, jež poskytují vědomostní zázemí a perspektivu pro další možnou specializaci ve studiu nebo v praxi (v rámci jazykovědné orientace např. kurzy zaměřené na dialektologii, korpusovou lingvistiku, korektorské práce aj., v rámci literárněvědného zaměření např. kurzy věnované ediční a redakční práci, literatuře pro děti a mládež, teorii překladu aj.). Získaná odborná kvalifikace obohacená o soustavně rozvíjenou praktickou profesní připravenost poskytuje absolventům předpoklady pro pokračování ve studiu oboru na magisterském stupni (včetně učitelského zaměření) a zároveň jim otvírá široké možnosti uplatnění v praxi už po ukončení studia bakalářského. Díky odborným znalostem českého jazyka a literatury, ovládání prestižní variety češtiny v komunikační praxi a získaným praktickým dovednostem v práci s texty a informacemi je absolvent jednooborového a dvouoborového studia připraven vykonávat práci v širokém spektru povolání.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • na velmi dobré úrovni ovládat spisovnou češtinu v mluvené a psané podobě;
  • prokázat celkovou znalost všech rovin současné češtiny (foneticko-fonologické, morfologické, lexikální a syntaktické);
  • prokázat základní znalosti historického vývoje češtiny, znát její historickou a komparativní slovanskou bázi;
  • ovládat obecnou lingvistickou terminologii;
  • orientovat se v současných lingvistických teoriích;
  • prokázat celkovou znalost vývoje české literatury od nejstarší doby do počátku 21. století;
  • orientovat se v současných koncepcích literární teorie;
  • interpretovat literární texty metodami prezentovanými v přednáškách a seminářích.
(?)

Absolventi jednooborového bakalářského studia se uplatní v široké škále povolání, kde se vyžaduje odborná znalost českého jazyka a literatury. Mohou působit v médiích, v nakladatelstvích a jiných kulturních institucích, ve státní správě i soukromém sektoru jako odborní pracovníci – žurnalisté, redaktoři, tiskoví mluvčí, dokumentátoři, jazykoví poradci, korektoři, organizátoři kulturních aktivit, pracovníci v reklamě apod. Absolventi dvouoborového studia mají v souvislosti s druhým oborem uplatnění širší, k uvedenému výčtu činností se připojují např. překladatelství a tlumočnictví.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty (v případě dvouoborového studia se kredity dělí). Povinné předměty tvoří základ odborné profilace oboru a jsou pevně stanoveny v akreditaci. Nabídka povinně volitelných předmětů je modifikována podle aktuálních okolností, vývoje jednotlivých disciplín, potřeb praxe a též možností výukových pracovišť. Studenti jsou též povinni absolvovat celofakultní povinné kurzy. V rámci volitelných kurzů mohou podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace vybírat i z celouniverzitní nabídky.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem a kontrolní šablonou svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

V rámci bakalářského studia není do studijního plánu zařazena žádná povinná praxe.

(?)

Student musí splnit všechny povinnosti požadované studijním plánem a registrované kontrolní šablonou v Informačním systému MU. Poté může přistoupit ke státní závěrečné zkoušce. Státní závěrečnou zkoušku tvoří dvě části.

1. Obhajoba diplomové práce (v případě, že student studuje obor jako diplomový).

2. Ústní zkouška z oboru Český jazyk a literatura. Zkouška se skládá z jazykové a literární části. Otázky jsou kladeny na základě tematických okruhů dostupných na webových stránkách Ústavu českého jazyka a Ústavu české literatury a knihovnictví.

(?)

Studium je koncipováno jako samostatný celek ukončený získáním hodnosti Bc. a zároveň jako předpoklad pro pokračování v navazujícím studiu magisterském.

(?)
0
Aktivní studenti
75

Specifikace oboru

Obor: Český jazyk a literatura
Zkratka: CJ
Kód: 7310R033
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.

Pro další informaci viz též:

Ústav českého jazyka: http://cestina.phil.muni.cz/

Ústav české literatury a knihovnictví: http://ceska-literatura.phil.muni.cz/

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: http://www.phil.muni.cz/