Obecná jazykověda

Jazyk skrze myšlení, myšlení skrze jazyk.

Rozbalit vše

Studium obecné jazykovědy je cestou k pochopení fungování nejniternějšího a nejuniverzálnějšího lidského duševního nástroje, jazyka. K dosažené tohoto cíle vede několik paralelních cest, které se vzájemně proplétají a doplňují. V průběhu studia je tak student obeznámen se základními principy synchronní i diachronní lingvistiky, jak ve strukturální tak i generativistické podobě. Mimoto je věnována pozornost i etymologii a dějinám oboru, aby absolvent bakalářského studia měl k dispozici co nejširší metodologický vhled. Pozornost je věnována všem plánům lingvistiky: fonetice a fonologii, morfonologii a morfologii, syntaxi, sémantice. Pozornost je věnována i algebraické lingvistice. Vedle toho se student obeznámí i s několika pramennými jazyky dle vlastního výběru. Student tak při studiu má získat potřebné nástroje pro práci s jazykem, chápat utváření výpovědí a umět je analyzovat a zobecňovat jazykové prostředky.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládat strukturní i generativní metodologii lingvistiky;
  • samostatně analyzovat jazyková data;
  • umět dobře uplatnit v praxi své jazykové znalosti;
  • mít znalost dvou lingvisticky zajímavých jazyků mimo běžné jazykové znalosti.
(?)

Dosažené vzdělání kvalifikuje absolventa jednak k dalšímu studiu jakékoliv filologie na magisterském stupni, jednak může absolvent využívat své získané znalosti v praktické práci s jazykem (ať už jde o učitelství, tlumočnictví, překladatelství, korektorské práce aj.) či praktické aplikace jako je redaktorská činnost, publicistika a vůbec obory s potřebou dobré vyjadřovací schopnost v mateřském či cizím jazyce.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní délka studia oboru je šest semestrů, přičemž je nutné celkem získat nejméně 180 kreditů dohromady za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Do povinných kreditů se počítají i ty za předměty zaměřené na přípravu k bakalářské práci a za povinnou filosofii a jazykovou přípravu. Student se řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku.

(?)

Závěrečnou zkoušku tvoří tři dílčí ústní otázky, zadané podle seznamu zveřejněného na webu Ústavu jazykovědy s ročním předstihem (http://www.phil.muni.cz/jazyk/studium.html#okru). Známka je průměrem dílčích známek z otázek.

Pokud student ukončuje obor jako diplomový, je součástí i obhajoba bakalářské práce.

Pokud student obor ukončuje jako nediplomový, odevzdává soubornou práci.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu filologie.

(?)
0
Aktivní studenti
3

Specifikace oboru

Obor: Obecná jazykověda
Zkratka: OJ
Kód: 7310R115
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6107 B-HS Humanitní studia
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta