Ekonomie

Když tisíc slov řekne víc než jeden model.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční jednooborové, angličtina, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční dvouoborové, angličtina, 2 roky 
Rozbalit vše

Navazující magisterský obor Ekonomie nabízí svým studentům získání hlubších znalostí z oblastí ekonomické teorie a jejího vývoje, alternativních podob a podstaty její argumentace v kombinaci s osvojením základů univerzálních kvantitativních nástrojů a technik využívaných jak v ekonomii, tak i v dalších vědních disciplínách. V navazujícím studiu jsou dovednosti z bakalářského studia detailněji rozvíjeny zejména v oblasti dějin ekonomických teorií a alternativních proudů ekonomického myšlení. Cílem je připravit odborníky schopné samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické problémy, odborníky disponující schopností analytického myšlení, opírající se o zvládnutí postupů teoretické ekonomie a rozumějící relevantnosti a limitům jejich použití.

Ve dvouoborových kombinacích je akcentována synergická stránka dané oborové kombinace. Navazující magisterský obor Aplikované matematiky a Ekonomie (dříve Matematika-Ekonomie) pro dvouoborová studia nabízí svým studentům unikátní kombinaci znalostí z oblastí teoretické a aplikované matematiky, aktuálních trendů ekonomické teorie a aplikací univerzálních kvantitativních nástrojů a technik využívaných jak v ekonomii, tak i v dalších vědních disciplínách. V navazujícím studiu jsou dovednosti z bakalářského studia dále rozvíjeny v oblastech pokročilých partií matematiky, statistiky, klasické i bayesovské ekonometrie, ekonomie a makroekonomického modelování.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • dobře ovládat hlavní teoretické koncepty z oblasti ekonomie a porozumět obsahu současných odborných textů z oblasti moderní ekonomie;
  • aplikovat pokročilé teoretické poznatky na řešení konkrétních ekonomických případových studií zahrnující i konstrukci formálních modelů;
  • fundovaně komentovat a interpretovat současný ekonomický vývoj v kontextu moderních ekonomických teorií, a to případně i s využitím vhodných kvantitativních nástrojů a technik;
  • analyticky identifikovat skryté souvislosti a vazby ekonomických dopadů hospodářsko-politických rozhodnutí;
  • vytvořit odborný text na téma ekonomických a hospodářsko-politických problémů, ve kterém je schopen fundovaně obhájit své názory na základě vlastní kvantitativní analýzy empirických dat.
(?)

Absolventi navazující formy studia oboru získávají předpoklady pro uplatnění v oblasti teorie a výzkumu na poli ekonomie a blízkých vědních oborů. Mají rovněž předpoklady pro uplatnění v oblasti ekonomické žurnalistiky a ekonomických analýz pro potřeby veřejné sféry i soukromého sektoru. Absolvování oboru vytváří rovněž dobré výchozí předpoklady pro doktorské studium ekonomického zaměření na českých či zahraničních univerzitách.

Absolventi jednooborové kombinace našli v minulých letech uplatnění např. v následujících společnostech:

*Masarykova Univerzita (pedagogický a vědecko-výzkumný pracovník)

*Úřad na ochranu hospodářské soutěže (oblasti veřejných zakázek, fúzí nebo vymezování relevantního trhu a zneužití dominantního postavení)

*KPMG (oblast auditu);

*Automotive Lighting (oblast statistického hodnocení a analýz spolehlivosti výrobních procesů);

*Česká spořitelna (oblast péče o firemní klientelu).

Absolventi dvouoborové kombinace s Aplikovanou matematikou našli v minulých letech uplatnění např. v následujících společnostech:

*Česká národní banka (oblast dohledu nad finančními trhy a bankovním sektorem);

*Národná banka Slovenska (ekonomický analytik);

*Home Credit a Home Credit International (oblast risk managementu a statistické analýzy dat);

*KPMG (oblast auditu, business analyst);

*OG Research (makroekonomické analýzy, modelování a predikce vývoje rozvíjejících se ekonomik);

*Air Bank (analytik, zpracování dat, risk management a programování);

*UniCredit Bank (investiční analytik, risk management, řízení a správa produktů privátního bankovnictví);

*Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (analytik, analýza a zpracování dat, tvorba projekcí);

*Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, Masaryk University (finanční ředitel);

*APS Holding SE (senior analyst, analytik investičních fondů, hodnocení a predikce rizika a výkonnosti investičních portfolií);

*Česká pojišťovna (analytik pojistného trhu, interní auditor);

*Acrea (výhradní distributor programu IBM SPSS, oblast lektorství a tréninku aplikace statistických metod);

*AXA (senior system analyst).

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí největší část kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu diplomové práce). Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti Ekonomicko-správní fakulty MU se řídí při průchodu studiem studijním a zkušebním řádem, směrnicí O všeobecných studijních povinnostech a aktuálním studijním katalogem. Přístup ke studijním katalogům naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní zkouška na oboru Ekonomie je ústní a skládá se ze tří částí:

- obhajoba diplomové práce (k dispozici dataprojektor)

- zkouška z předmětu Ekonomie (student si vylosuje 1 otázku) – otázky a metodický pokyn ke zkoušce najdete na stránkách Katedry ekonomie

- zkouška z odborného předmětu.

V souladu s koncepcí oboru se diplomové práce (pro jednooborovou kombinaci a dvouoborové kombinace nekombinované s obory Přírodovědecké fakulty) vypisují především se zaměřením na ekonomickou teorii, její vývoj, alternativní přístupy a filosoficko-metodologické ukotvení. Typicky se pak jedná o práce zaměřené na komparace teoretických přístupů, na studium podstaty jejich teoretické argumentace a relevantnost a limity jejich aplikace. Vítány jsou rovněž práce s mezioborovými přesahy.

Pokud jde o formální hledisko diplomové práce, předpokládá se práce s teoretickými názory různých autorů. Vlastního přínosu je při práci s přejatými teoretickými názory dosahováno například jejich analýzou, zobecňováním, hledáním implicitních východisek a vazeb, komparací, syntézou, aplikací. Přípustnou podobou je tedy například i vlastní zmapování a strukturace teoretické diskuse na vybrané téma. Naopak používání matematických metod se nutně nevyžaduje.

Závěrečné práce dvouoborové kombinace jsou tematicky zaměřeny jak do oblasti matematiky, tak i do oblasti ekonomie. Témata prací z oblasti ekonomie zahrnují oblasti aplikace matematicko-statistických nástrojů v ekonomii, oblasti ekonomického modelování (mikroekonomické i makroekonomické) a oblasti metodologie ekonomie jako takové. Témata ekonomických prací předpokládají využívání matematicko-statistických postupů případně odpovídající propojení formalizovaného matematického výkladu ekonomické teorie. Přípustnou formou práce jsou zejména práce empirického charakteru, práce založené na ekonomicko-matematických modelech, nicméně vhodnou formu prací představují i kompiláty zaměřené na shrnutí nástrojů a technik z oblasti ekonometrie, statistiky a ekonomického modelování, obvykle doplněné o ukázky jejich aplikací, ověření jejich robustnosti s využitím simulačních postupů nebo případné teoretické rozšíření.

Více informací lze nalézt na stránce katedry: https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561100-katekonomie/szz-na-ke

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu.

(?)
0
Aktivní studenti
26

Specifikace oboru

Obor: Ekonomie
Zkratka: EKON
Kód: 6201T004
Typ: magisterský navazující
Titul: Ing.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6201 N-EKT Ekonomické teorie