Religionistika

K základům lidské kultury.

Rozbalit vše

Tříleté studium bakalářského oboru Religionistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity poskytuje ucelený přehled hlavních náboženských tradic minulosti i současnosti, základní vhled do teorie, metodologie a dějin oboru, úvod do vybraného pramenného jazyka a praktickou přípravu v oblasti prezentačních dovedností, odborného psaní a historických, komparativních, sociologických, antropologických a psychologických přístupů k náboženství. Praktická příprava se zaměřuje na vyhledávání relevantních zdrojů informací, jejich analýzu, zaujímání a formulování podložených stanovisek k jevům lidské kultury v ústním i písemném projevu, kreativní uvažování a mezioborový přístup. Pozornost je věnována také dovednostem potřebným k aplikaci religionistiky ve společenské praxi.

Studium je organizováno na základě kreditního systému, jenž umožňuje individuální rozvržení studia a jeho tematickou modifikaci podle vlastních zájmů, především díky mimořádně široké nabídce volitelných kurzů. Povinné kurzy pokrývají převážně hlavní náboženské tradice světa, uvedení do oboru a jeho proměn a prakticky zaměřenou metodologickou přípravu. Volitelné kurzy tento základ studia dále rozšiřují a obohacují.

Bakalářský studijní program Religionistika na Masarykově univerzitě je určen absolventům všech typů středních škol, kteří se zajímají o dynamiku náboženství a jeho fungování v historických i současných společnostech. Poskytuje kvalitní společenskovědní a humanitní vzdělání na mezinárodně uznávaném pracovišti a připravuje studenty k uplatnění na pozicích vyžadujících analytické schopnosti a přehled o náboženských, kulturních a etnických souvislostech fungování a proměn lidských společností.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vyhledávat informace v různých typech zdrojů, posuzovat jejich relevanci a provádět jejich kritické zhodnocení a syntézu;
  • porozumět základním východiskům a přístupům společenských věd ke studiu lidské kultury;
  • charakterizovat nejdůležitější náboženské tradice světa;
  • správně užívat základní terminologii nejdůležitějších náboženských tradic a jejich religionistického studia;
  • rozlišovat a užívat různé základní metody sběru dat obvyklé ve společenských a humanitních vědách;
  • analyzovat různé typy informačních zdrojů z hlediska společenských a humanitních věd;
  • psát formálně i obsahově korektní texty o jevech lidské kultury s využitím relevantních zdrojů;
  • uvažovat o jevech lidské kultury v globální a mezioborové perspektivě;
  • aplikovat přístupy a poznatky společenských a humanitních věd v zaměstnání i v osobním porozumění lidskému jednání.
(?)

Absolventi bakalářského studia religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nacházejí uplatnění ve školství, v kulturních institucích, ve specializovaných oblastech cestovního ruchu, v administrativě, v neziskových organizacích, v médiích, v oblasti přípravy projektů a grantů ve veřejném i soukromém sektoru, ve společnostech zaměřujících se na vývoj her a volnočasových aktivit a ve start-upech vyžadujících kreativní myšlení. Zaměstnavatelům mohou nabídnout dobré analytické dovednosti, mezikulturní přehled, obeznámenost se základy hned několika společenských a humanitních věd a jejich kvalitativních i kvantitativních metod, schopnost psát formálně i obsahově správné texty, uvažování v globálních souvislostech a schopnost věnovat se soustavně a dlouhodobě řešení náročných projektů.

(?)

Standardní doba studia činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce je zapotřebí získat celkem 180 kreditů ve stanovené struktuře. Povinné kurzy tvoří základ studia a směřují k získání profilových odborných znalostí a dovedností. Povinně volitelné kurzy zahrnují pramenný jazyk v rozsahu čtyř semestrů a četné rozšiřující kurzy, které si studenti volí podle vlastního zájmu a zaměření. Volitelné kurzy zahrnují libovolné předměty nabízené Filozofickou fakultou nebo jinými fakultami MU.

Studenti se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Studijní katalogy jednotlivých imatrikulačních ročníků jsou zveřejněny na stránkách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Podrobnější studijní příručka je zveřejněna na stránkách Ústavu religionistiky.

(?)

Praktická stáž není povinnou součástí studia. Důkladná praktická příprava v oblasti vyhledávání a vyhodnocování informací, kritického myšlení a ústního i písemného projevu je nedílnou součástí studia během celého jeho průběhu.

(?)

V posledních dvou semestrech studia studenti zpracovávají závěrečnou práci. Mají právo navrhnout její téma a zvolit si vedoucího práce. Při volbě tématu mohou využít volná témata zveřejněná vedoucími v Informačním systému Masarykovy univerzity. Rozsah bakalářské diplomové práce činí 70 000 až 80 000 znaků (asi 40–45 normovaných stran). V případě dvouoborového studia si studenti volí, který z oborů bude diplomový, a který nediplomový. Na nediplomovém oboru zpracovávají pouze bakalářskou oborovou práci. Rozsah bakalářské oborové práce z religionistiky činí 35 000 až 40 000 znaků (asi 20–25 normovaných stran).

Bakalářské studium religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Vykonat státní závěrečnou zkoušku je možno po získání alespoň 180 kreditů ve stanovené struktuře. Státní závěrečná zkouška z religionistiky probíhá ústně před komisí a skládá se z obhajoby bakalářské práce a z ústní zkoušky zahrnující prezentaci na zadané téma a zodpovězení otázek komise. V případě dvouoborového studia se bakalářská práce obhajuje jen na diplomovém oboru.

(?)

Absolventi bakalářského studia religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity mohou získané znalosti a dovednosti dále rozvíjet v navazujícím magisterském studiu religionistiky nebo příbuzných oborů, zejména antropologie, sociologie, etnologie, humanitních studií, kulturních studií, historie a psychologie.

(?)
0
Aktivní studenti
11

Specifikace oboru

Obor: Religionistika
Zkratka: RL
Kód: 6101R014
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6101 B-PH Filozofie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.