Teoretická fyzika a astrofyzika

Rozbalit vše

Cílem studia v tomto oboru je prohloubit fyzikální vzdělání nejnadanějších absolventů bakalářského programu Fyzika a rozšířit je právě o schopnost tvůrčího použití pokročilých metod matematiky a matematické fyziky. Součástí oboru jsou dva studijní směry: Astrofyzika, zaměřená především na vzdělávání v oblasti fyzikální problematiky chování vesmírných objektů, a Teoretická fyzika, zaměřená na vzdělávání v oblasti problematiky makro- i mikrosvěta - kvantovou mechaniku, kvantovou teorii pole, teorii strun a obecnou teorii relativity.

Program směřující k získání vzdělání splňujícího současné požadavky profese fyzika, kvalifikovaného především pro samostatný vědecký výzkum ve specializovaných fyzikálních oborech.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • prokázat hlubokou obeznámenost s fundamentálními zákony reálného světa;
  • samostatně řešit komplexní úkoly v oblasti teoretického, experimentálního i aplikovaného fyzikálního výzkumu;
  • používat standardní i moderní laboratorní a měřicí metody;
  • rutinně provádět úkony v oblasti matematického kalkulu v bezprostřední vazbě na řešení problémů aplikačního rázu.
(?)

Absolvent směru Astrofyzika může též působit jako vedoucí odborný pracovník na lidových hvězdárnách a planetáriích, kde svou kvalifikaci využije ke vzdělávání veřejnosti i pracovníků těchto organizací. Absolvent směru Teoretická fyzika získá solidní základ v kvantové mechanice, kvantové optice, optice nabitých částic a moderní kvantové teorii (strunová teorie, kvantová teorie gravitace), na kterém může úspěšně stavět ve své další práci. Je dostatečně připraven na samostatný vědecký výzkum v našich či zahraničních institucích.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat minimálně 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Po celou dobu magisterského studia pracují studenti na diplomové práci.

Studenti se řídí příslušným studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku, zveřejňovaným na stránkách fakulty a Studijním a zkušebním řádem MU

(?)

Státní závěrečná zkouška ve všech oborech magisterského studijního programu Fyzika se skládá z těchto částí:

- obhajoba diplomové práce;

- ústní zkouška.

Při ústní zkoušce budou zadány otázky ze dvou tematických skupin. První skupina okruhů je společná všem oborům. Druhá skupina okruhů obsahuje oblast teoretické fyziky. resp. astrofyziky, podle volby studijního směru. U přípravy na část ústní je povolena srovnávací literatura.

(?)

Studium připravuje zejména k navazujícímu doktorskému studiu, a to buď na některé univerzitě nebo na ústavech Akademie věd České republiky, které jej kvalifikuje jako budoucího vědeckého pracovníka.

(?)
0
Aktivní studenti
5

Specifikace oboru

Obor: Teoretická fyzika a astrofyzika
Zkratka: TEOR
Kód: 1701T035
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1701 N-FY Fyzika