Matematika s informatikou

Za skvělým programem hledej skvělou matematiku.

Rozbalit vše

Posláním oboru Matematika s informatikou je příprava odborníků schopných používat svoje znalosti matematiky a teoretické informatiky v praxi, při návrhu a analýze počítačových systémů a programů. V rámci studia jsou studenti uvedeni do základů informatických disciplín a hlouběji se seznámí s matematickými disciplínami, které v informatice nacházejí uplatnění. Důraz je přitom kladen na ovládnutí znalostí a technik potřebných pro samostatnou tvorbu a teoretickou analýzu algoritmů založených na pevných matematických základech.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • posuzovat architekturu počítačových systémů;
  • konstruovat efektivní algoritmy;
  • vysvětlit ideje pomocí matematického formalismu;
  • navrhovat počítačové programy vyžadující hlubší teoretické znalosti;
  • koncepčně přistupovat k řešení problémů v multidisciplinárních oborech;
  • rychle si osvojovat nové poznatky a metody.
(?)

Absolventi oboru se uplatní dobře především tam, kde je potřeba týmová práce na hranicích jednotlivých oborů, zejména v základním a aplikovaném výzkumu, při tvorbě matematických modelů a softwaru.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 77 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu diplomové práce). Dalších 19 kreditů musejí studenti získat za absolvování nepovinných předmětů z nabídky Ústavu matematiky a statistiky a Fakulty informatiky, které si studenti volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývajících 24 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Studenti se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Studijní katalogy jednotlivých imatrikulačních ročníků jsou přístupné ze stránek fakulty.

(?)

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky. U obhajoby diplomové práce se hodnotí porozumění tématu práce a úroveň prezentace. V rámci ústní zkoušky student prokazuje všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích z jednotlivých oborů a o širších souvislostech mezi nimi. Student obdrží tři otázky, po jedné z každého z následujících tématických okruhů: Matematika - základy, Matematika - algoritmy, Informatika.

Více informací lze nalézt na stránce ústavu: "http://www.math.muni.cz/pro-studenty/studium-magisterske-studium/312-mgr-szz-obor-mat-inf.html".

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném doktorském studiu. Na Masarykově univerzitě lze pokračovat ve studiu v různých oborech doktorských programů Matematika či Informatika.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Matematika s informatikou
Zkratka: MINF
Kód: 1101T021
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R1101 Rig-MA Matematika
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta