Fyzická geografie

Zvedni si Ego, studuj u nás Geo.

Rozbalit vše

Studijní obor Fyzická geografie poskytuje teoretické a praktické poznatky týkající se přírodních složek a celků krajinné sféry a umožňuje poznání vztahů, souvislostí a procesů, ovlivňujících její stav a vývoj v prostoru a čase. Cílem studia je, aby si studenti v návaznosti na bakalářský stupeň rozšířili znalosti o základních složkách přírodního prostředí a o aplikované krajinné ekologii. Měli by získat schopnost jejich analýz i syntéz a hodnocení jejich vzájemných souvislostí.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • pracovat s mapou, s odbornou literaturou;
  • ovládat pracovní komunikaci s lidmi, ovládat aktivně odbornou terminologii v cizím jazyce;
  • ovládat práci v terénu a pořizování dokumentace;
  • aplikovat účelně statistické metody, výpočetní techniku a informační technologie pro analýzu geografické reality, analyzovat a syntetizovat jednotlivé složky přírodního prostředí;
  • formulovat základní problémy interakce systému přírodní prostředí – lidská společnost v daném území, hodnotit kriticky poznatky týkající se jevů, procesů a interakcí v krajinné sféře;
  • řešit samostatně dílčí problémy, propojovat svoji činnost se specialisty jiných oborů, kteří se zabývají problémy životního prostředí a krajiny;
  • řídit pracovní týmy, komunikovat s negeografickou veřejností;
  • adaptovat se ve své práci na měnící se potřeby společnosti a praxe.
(?)

Uplatnění absolventů se předpokládá především v institucích v projektových a konzultačních organizacích, úřadech veřejné správy na úrovni místní, regionální i centrální, ve výzkumných ústavech - zaměřených jak na základní výzkum (výzkumné ústavy AV ČR), tak na aplikovaný výzkum v geografii a navazujících vědních oborech (resort MŽP), a rovněž v resortu zemědělství, orgánech a institucích obou těchto resortů, dále ve vysokém školství, neziskových organizacích zaměřených na ochranu přírody a krajiny. Předpokládá se i možnost návaznosti na stejnojmenný doktorský studijní program.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí 4 semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, doporučené volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborných fyzicko-geografických předmětů a jejich podíl, spolu s předměty zaměřenými na přípravu bakalářské práce, dosahuje 63 kreditů. Další doporučené volitelné předměty zajišťují rozšíření daného vědního základu se zřetelem na řešení diplomové práce a je třeba za ně získat minimálně 39 kreditů. Zbývajících 18 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem Geografie pro daný školní rok. Přístup ke studijním katalogům jiných oborů a fakult mají na stránkách fakulty, resp. univerzity.

(?)

V rámci doporučených volitelných předmětů je ve 2. a 3. semestru odborná praxe z geografie a kartografie vždy v rozsahu dvou týdnů na odborných institucích podle výběru studentů.

(?)

Studium je ukončeno státní magisterskou zkouškou, která se skládá z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky. Podmínkou přístupu ke státní magisterské zkoušce je získání minimálně 120 kreditů v předepsané skladbě a odevzdání diplomové práce.

Ústní část státní magisterské zkoušky je tvořena zkouškou z tří předmětů státní zkoušky, které se člení na povinné (Obecná fyzická geografie), povinně volitelné a volitelné. Povinně volitelné (Regionální fyzická geografie, Krajinná ekologie) a volitelné předměty (Geomorfologie, biogeografie a pedogegografie - Meteorologie, klimatologie a hydrologie) si student vybírá z existující nabídky Geografického ústavu, kde jsou pro jednotlivé předměty stanoveny odpovídající zkušební okruhy.

Diplomovou prací student prokazuje schopnost samostatně řešit odborný problém včetně práce s literaturou, zvládnutí základních výzkumných, terénních a počítačových metod, zpracování a interpretace výsledků a jejich prezentace. Témata diplomových prací vypisuje Geografický ústav na návrh učitelů a zveřejňuje jejich aktuální nabídku prostřednictvím IS MU. Studenti si z aktuální nabídky volí téma diplomové práce, ale má možnost sám téma práce navrhovat potenciálnímu vedoucímu své diplomové práce. Obsah a forma diplomové práce jsou pak stanoveny zvláštními pravidly. Závěrečné hodnocení diplomové práce probíhá veřejnou rozpravou.

Základní tematické okruhy a další bližší informace k ukončení magisterského studia jsou uvedeny na stránkách Geografického ústavu: http://geogr.muni.cz/magisterske-studium#fyzicka-geografie.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může po splnění určitých podmínek pokračovat ve studie na Přírodovědecké fakultě MU v doktorském studijním oboru Fyzická geografie.

(?)
0
Aktivní studenti
6

Specifikace oboru

Obor: Fyzická geografie
Zkratka: FG
Kód: 1301T003
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R1304 Rig-GK Geografie a kartografie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta

Další detailní informace týkající se studia tohoto oboru lze získat ze Studijního katalogu Geografie pro daný školní rok nebo na webových stránkách Geografického ústavu: http://geogr.muni.cz/magisterske-studium#fyzicka-geografie.