Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy

Čemukoli vyučuješ, hleď aby jasná pravda byla (Jan Ámos Komenský).

Rozbalit vše

Cílem studia je:

- rozvíjet profesní dovednosti a získat poznatky z matematických a jim příbuzných vědních disciplín, které absolventi využijí v praxi, případně v dalším magisterském studiu;

- získávat matematické znalosti a dovednosti tak, aby byly použitelné během školní výuky;

- rozvíjet matematické znalosti a dovednosti směrem k jejich využití v praxi;

- připravit absolventy ke studiu učitelství matematiky na základních školách.

- Pomocí systému pedagogických praxí připravit absolventy k výkonu profese asistenta pedagoga na základní škole nebo profesi vychovatele.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Rozvíjet profesní dovednosti a získat poznatky z matematických a jim příbuzných vědních disciplín,
  • Získávat matematické znalosti a dovednosti tak, aby byly použitelné během školní výuky
  • Rozvíjet matematické znalosti a dovednosti směrem k jejich využití v praxi
  • Pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky na základních školách.
  • Pracovat jako asistent pedagoga. instruktor ve střediscích volného času.
  • Pracovat jako instruktor ve střediscích volného času.
  • Pracovat jako vychovatel v domovech mládeže a vychovatel v družinách.
  • Pracovat v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností nebo mentoringem.
(?)

Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:

Absolvent disponuje základním odborným vzděláním s oborovědidaktickou složkou a je připraven k navazujícímu magisterskému učitelskému nebo oborovému studiu matematiky. Podle §20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů může pracovat jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností nebo mentoringem. Absolvent může také nalézt uplatnění ve všech profesích, které vyžadují matematické myšlení.

(?)
  • Asistent pedagoga
  • Vychovatel
(?)

Standardní doba programu činí 3 roky. Součástí studia je také výuka cizího jazyka, kde se předpokládá základní pokročilá znalost jednoho z jazyků, a to min. úroveň A2 (podle Evropského jednotného referenčního rámce), na kterou se ve výuce navazuje.

Oborová složka studijního plánu zahrnuje poznatky a dovednosti z matematiky s přihlédnutím k jejímu rozvoji a zprostředkování. Výstupem z učení v oborové složce jsou solidní a dobře strukturované znalosti a dovednosti z matematických disciplín: algebry, geometrie, matematické analýzy, diskrétní matematiky a teorie pravděpodobnosti. Rozsah probírané látky je přizpůsoben hodinové dotaci stanovené pro bakalářské studium, která matematickým předmětům přiděluje v průměru sedm vyučovacích hodin týdně za semestr. Studenti využívají s porozuměním metody jednotlivých disciplín.

Oborovědidaktická složka směřuje k rozvoji didaktických znalostí obsahu, které umožňují absolventu uvažovat o obsahu z hlediska matematiky a současně z hlediska jejího zprostředkování v kontextu nejen školní výuky, ale i mimoškolních a volnočasových aktivit. Získané vědomosti a znalosti tvoří odborný teoretický základ přípravy budoucích učitelů a je nezbytný pro schopnost transformovat učivo didakticky.

(?)

Reflektované pedagogické praxe zprostředkovávají kontakt studenta učitelství s edukační realitou ve školách a přispívají k jeho profesní socializaci – důraz je kladen na reflektování praktických zkušeností, a to jak v rámci oborové a oborově-didaktické složky studia, tak v rámci pedagogickopsychologické složky. Praxe jsou koncipovány jako ucelený a gradující systém s důrazem na propojení s teorií a na reflexi a sebereflexi studenta v roli učitele. Systém pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej na plnohodnotné zvládnutí role asistenta pedagoga (v tomto kontextu hovoříme o asistentských praxích, které jsou umístěny do kurikula bakalářského studia). Systém praxí vede k postupnému rozvoji profesních kompetencí, v souladu s hierarchií profesních rozvojových potřeb asistentů a učitelů a také v souladu s jejich oborovou specializací. Systém praxí je centralizovanou organizační strukturou, ve které si student volí buď Asistentskou praxi zaměřenou na individuální doučování žáka, nebo na asistování učiteli ve škole. Na základě konzultace s garantem předmětu může student svoji praxi zaměřit také na výchovné činnosti ve škole, například ve školním klubu nebo ve školní družině, případně v jiné instituci. Student se přihlašuje k vybrané praxi přes Informační systém Masarykovy univerzity, kde získá podrobné informace o vybraném typu praxe. Zkušenosti z praxe student reflektuje v sebezkušenostních seminářích na fakultě, které si zapisuje s každou praxí souběžně. Praxe začínají 3. semestrem bakalářského studia. V rámci třetího semestru bakalářského studia student projde Asistentskou praxí, nebo Asistentskou praxí – asistent pedagoga), jejíž součástí bude také seminář Sebezkušenostní příprava na profesi I. Ve 4. semestru je to navazující Asistentská praxe, nebo Asistentská praxe – asistent pedagoga a Sebezkušenostní příprava na profesi II. V rámci Asistentské praxe student v průběhu obou semestrů (celkem i s přípravou 40 hodin) provádí pedagogickou praxi, která spočívá v individuálním doučování žáků základní a střední školy, převážně žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Student doučuje buď přímo v rodině žáka, nebo na půdě školy. V alternativním předmětu Asistentská praxe – asistent pedagoga vykonává student asistentskou a výchovnou činnost ve škole, zařízení odpovídajícímu jeho oborové profilaci. Cílem semináře Sebezkušenostní příprava na profesi I a II je umožnit studentům reálnou sebezkušenost s vybranými tématy.

(?)

Podmínkou pro řádné ukončení studia je úspěšné složení státní závěrečné zkoušky. Obsah státní závěrečné zkoušky je následující:

- Matematika včetně oborové didaktiky.

- Druhý obor včetně oborové didaktiky.

- Obhajoba bakalářské práce.

- Pedagogicko-psychologický základ pro bakalářské studium .

Okruhy a otázky státní zkoušky z matematiky včetně oborové didaktiky vycházejí ze základních disciplín matematiky a úvodu do didaktiky matematiky. Tato část zkoušky je pouze ústní. V rámci zkoušky z oborové didaktiky si každý adept vylosuje jednu slovní úlohu ze školské matematiky a provede její didaktický rozbor.

Každý adept si dále vylosuje jednu otázku z každého níže uvedeného oddílu a po přípravě pojedná o daných tématech:

Matematická analýza, algebra, geometrie, kombinatorika, teorie pravděpodobnosti.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může teoreticky (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu. Bakalářské studium kombinace oborů pedagogického asistentství může pokračovat zejména v navazujícím magisterském studiu kombinace studijních oborů Učitelství pro základní školy.

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy
Zkratka: MA3
Kód: 7507R012
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7401 B-TV Tělesná výchova a sport
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta