Sociální pedagogika a poradenství

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor je členěn do dvou volitelných (vzájemně prostupných) modulů, přičemž cílem je uplatnění absolventů v oblasti sociálně pedagogické a poradenské práce. Studium seznámí své posluchače s hlavními sociálně pedagogickými koncepcemi a směry, poradenskými teoriemi a přístupy. Systematická příprava na práci s klienty připraví studenty k poradenské práci. Studium vede k poznání a pochopení sociálních souvislostí různých typů a úrovní společenských a individuálních problémů. Studium také připraví studenty k samostatné výzkumné činnosti a k expertní analytické práci.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Je připraven k organizační, metodické, koncepční práci a tvorbě a realizaci projektů.
  • Je připraven využívat principů projektového managementu při tvorbě i realizaci projektů.
  • Je schopen poskytnout poradenství při zvládání náročných životních situací.
  • Je schopen realizovat empirický výzkum v obou základních designech adekvátních výzkumnému problému.
  • Je schopen aplikovat etické principy práce v pomáhajících profesích.
(?)

Studium umožní absolventům uplatnit se v institucích a organizacích zaměřených na poradenskou, pedagogickou i výzkumnou činnost. Uplatnění naleznou také v organizacích a institucích zaměřených na sociální práci a poskytování sociálních služeb. Modul sociálně pedagogický připravuje studenty do státní správy a samosprávy (např. školské odbory, odbory sociálních věcí), úřadů (Úřad práce) a organizací působících ve státní i nestátní sféře zaměřených na edukační aktivity nebo sociální služby, v nichž jsou realizovány edukační a poradenské intervence v široce pojímané prevenci. Modul poradenský umožňuje uplatnění na pozicích poradců poskytujících poradenské intervence v oblasti kariérového a sociálního poradenství (např. v rámci sytému podpory zaměstnanosti, poradenství při řešení nepříznivých sociálních situacích v sociálních službách).

(?)
  • Pedagog volného času
  • Sociální pracovník
  • Vychovatel
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat 120 kreditů, z toho je 96 kreditů profilových za oborové předměty. Do oborových předmětů jsou započítány kredity za odbornou praxi. Součástí oborových předmětů jsou také povinně volitelné předměty, které si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Součástí studia je povinná praxe, která je zařazena do profilových oborových předmětů. Místo výkonu praxe si studenti volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Praxi doplňují povinně volitelné předměty Reflexe v osobnostně sociálním rozvoji a Supervize v poradenství.

(?)

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která má dvě části: obhajoba písemné diplomové práce a ústní část zkoušky.

Více informací lze nalézt na stránce: http://www.pedagogika. phil.muni.cz.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu Pedagogiky přímo na Filozofické fakultě nebo Pedagogické fakultě MU.

(?)
33
Aktivní studenti
288

Specifikace oboru

Obor: Sociální pedagogika a poradenství
Zkratka: SOPP
Kód: 7502T019
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 7. 2023
Program: N7501 N-PD Pedagogika
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Další informace

Doplňující informace lze nalézt na stránkách: http://www.phil.muni.cz/wupv