Biochemie (angl.)

Odhalení záhady života na molekulární úrovni!

Rozbalit vše

Navazující magisterský dvouletý program Biochemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o oblastech biochemie jako je enzymologie, biotechnologie, aplikovaná mikrobiologie, bioanalytická chemie, enzymové inženýrství, klinické biochemie, apod., a kteří budou schopni získané poznatky aplikovat při řešení výzkumných úkolů i všech odborných problémů v budoucím zaměstnání.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • řešit výzkumné projekty v následujících oblastech: enzymologie, bioenergetika, biotechnologie, aplikovaná mikrobiologie, enzymové inženýrství, klinická biochemie;
  • navrhovat a provádět experimenty ve výše uvedených oblastech;
  • používat moderní biochemické metody pro řešení problému ve výše uvedených oblastech;
  • použít pokročilé statistické znalosti pro vyhodnocování těchto experimentů;
  • zpracovat výsledky svých experimentů do podoby odborných publikací – protokolů, tezí, článků atd.;
  • využít své jazykové znalosti, především anglického jazyka, pro studium literatury a zpracování výsledků.
(?)

Absolvent má schopnost samostatně řešit dílčí úkoly výzkumných projektů z oblasti biochemie, biotechnologie, molekulární biologie, klinické biochemie, ochrany životního prostředí a příbuzných oborů. Uplatnění nalezne v laboratořích výzkumných ústavů a vysokých škol, v klinických a kontrolních laboratořích, v diagnostických laboratořích ve zdravotnictví, laboratořích farmaceutických firem i v oblastech průmyslu zaměřených na biochemické technologie. Část absolventů má možnost pokračovat ve studiu formou doktorandského studia. Po doplnění znalostí s oblasti ekonomie a marketingu se může absolvent uplatnit jako obchodní zástupce farmaceutických firem a firem prodávajících biotechnologické výrobky.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba trvání magisterského studia jsou 4 semestry. Pro přístup k Státní závěrečné zkoušce musí student získat 120 kreditů kombinací povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Základní povinné a povinně volitelné předměty zahrnují pokročilé biochemické a biologické předměty a tvoří 86 kreditů (včetně kreditů za oborové a diplomové semináře a za vypracování diplomové práce). Zbývající volitelné předměty za 34 kreditů si student volí podle svého zájmu na základě doporučení v doporučeném studijním plánu.

Student dále musí vykonat zkoušku z Pokročilé angličtiny, pokud tuto nevykonal v rámci svého bakalářského studia.

(?)

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou nezávisle hodnocených části. První z nich je obhajoba diplomové práce, druhá je ústní zkouška. Ústní zkouška probíhá z pokročilé biochemie, biotechnologie a molekulární biologie a genetiky. V rámci této zkoušky jsou testovány pokročilé znalosti studentů z výše uvedených chemických a biologických disciplín.

Více informací lze nalézt ne webových stránkách ústavu: http://orion.sci.muni.cz/student.htm (uvedené stránky jsou pouze v češtině).

(?)

Absolventi mohou po ukončení navazujícího magisterského studia pokračovat po splnění přijímacích podmínek v následujícím Ph.D. studiu především v biochemickém programu - v oborech Biochemie, Biomolekulární chemie nebo Genomika a Proteomika, případně z molekulární biologie.

Návazné postgraduální studium jim dává možnost perspektivního uplatnění nejen na tuzemském, ale i zahraničním pracovním trhu.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Biochemie (angl.)
Zkratka: BIOCHA
Kód: 1406T002
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1406 N-BCH Biochemie