EN

Analytická biochemie (angl.) – Katalog oborů MU

Analytická biochemie (angl.)

„Jára Cimrman zasáhl prakticky do všech vědních oblastí. Jaký je jeho podíl na rozvoji biochemie?“

Rozbalit vše

Navazující magisterský studijní obor Analytická biochemie zahrnuje znalosti o metodách používaných pro analýzu, separaci a strukturní charakterizaci biologicky významných molekul z hlediska základního a aplikovaného biochemického výzkumu a o metodách, jež využívají jejích biologickou aktivitu v nejrůznějších analytických přístupech. Součástí oboru je metodika zpracování a vyhodnocení naměřených dat a oblast bioinformatiky. Tento magisterský program přitom navazuje na základní poznatky získané v bakalářském studiu biochemie a doplňuje je poznatky získávanými zejména ve výběrových povinně volitelných a volitelných přednáškách, které si posluchač volí podle svého budoucího zaměření. Ve srovnání s tradičním studiem biochemie bude studium zaměřeno metodologicky, a to především na oblast biosenzorů, imunochemických a klinicko-biochemických metod, metod molekulární biologie, separačních metod a oblast hmotové spektrometrie orientované na genomický, proteomický a metabolomický výzkum

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • navrhovat a provádět experimenty v oblastech věnované analytické biochemii;
  • použít moderní separační a strukturní metody v genomice, proteomice a metabolomice;
  • použít biomolekuly jako analytické systémy;
  • použít pokročilé statistické metody pro vyhodnocování těchto experimentů;
  • zpracovat výsledky svých experimentů do podoby odborných publikací – protokolů, tezí, článků atd.;
  • využít své jazykové znalosti, především anglického jazyka, pro studium literatury a zpracování výsledků.
(?)

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v biochemickém, farmaceutickém, veterinárním a zdravotnickém výzkumu, a to jak s orientací na základní, tak i aplikovaný výzkum, a v biotechnologických výrobách s výše uvedeným zaměřením. Absolventi oboru jsou vybaveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném oboru. Návazné postgraduální studium jim dává možnost perspektivního uplatnění nejen na tuzemském, ale i zahraničním pracovním trhu.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba trvání magisterského studia jsou 4 semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí student získat 120 kreditů kombinací povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Základní povinné a povinně volitelné předměty zahrnují pokročilé biochemické a biologické předměty a tvoří 82 kreditů (včetně kreditů za oborové a diplomové semináře a za vypracování diplomové práce). Zbývající volitelné předměty za 38 kreditů si student volí podle svého zájmu na základě doporučení v doporučeném studijním plánu.

Student dále musí vykonat zkoušku z Pokročilé angličtiny, pokud tuto nevykonal v rámci svého bakalářského studia.

(?)

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou nezávisle hodnocených části. První z nich je obhajoba diplomové práce, druhá je ústní zkouška. Zde si student, kromě povinné části z analytické biochemie, vybere další dvě disciplíny z variant: klinická biochemie a patobiochemie, imunologie a imunochemie, molekulární biologie a genetika nebo instrumentální analytická chemie. V rámci této zkoušky jsou testovány pokročilé znalosti studentů z výše uvedených chemických a biologických disciplín.

Více informací lze nalézt ne webových stránkách ústavu: http://orion.sci.muni.cz/student.htm (uvedené stránky jsou pouze v češtině).

(?)

Absolventi mohou po ukončení navazujícího magisterského studia pokračovat po splnění přijímacích podmínek v následujícím Ph.D. studiu především z programu biochemie - v oborech Biochemie, Biomolekulární chemie nebo Genomika a Proteomika (nový Ph.D. obor Bioanalytická chemie je připravován), z Analytické chemie nebo Molekulární biologie.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Analytická biochemie (angl.)
Zkratka: ANBI
Kód: 1406T008
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 1. 6. 2012
Program: R1406 Rig-BCH Biochemie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta