Politologie (angl.)

Mocenské vztahy, zájmy, hierarchie a řád pod drobnohledem

Rozbalit vše

Doktorské studium politologie je určeno k přípravě kvalifikovaných odborníků v oblasti politických věd. Jde o studium určené především pro absolventy magisterského studia oboru politologie. Je zaměřeno zejména na problematiku analýzy soudobých politických systémů a režimů (se zřetelem k různým analytickým úrovním), komparativní analýzy a typologie politických stran, zájmových skupin a hnutí, na zkoumání nejnovějších vývojových trendů v politické teorii a metodologii politologie, dále studium politického extremismu a bezpečnostní politiky, analýzu politických konfliktů a politický marketing.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální oborové trendy na mezinárodní úrovni;
  • navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem;
  • plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění;
  • srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti.
(?)

Absolventi doktorského studia politologie získají kvalifikaci umožňující jim uplatnění jako badatelům podílejícím se na realizaci základního politologického výzkumu, ve vědecko-pedagogické činnosti či jako expertům a analytikům.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí osm semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 240 kreditů za povinné (210 kreditů) a povinně volitelné předměty (30 kreditů). Student/ka musí absolvovat jednosemestrální zahraniční studijní pobyt.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří obhajoba disertační práce (v rozsahu 150 - 250 normostran a ústní zkouška. V rámci ústní zkoušky si uchazeč zvolí ze dvou okruhů: a) Moderní politická teorie, b) Srovnávací politologie a česká politika. Týden před konáním zkoušky navrhne student předsedovi komise k vybranému okruhu seznam 20 až 25 odborných knih (českých nebo anglických) jako podklad pro ústní zkoušku, z nichž alespoň polovina je dostupná v knihovně FSS MU. Seznam knih podléhá schválení předsedy komise.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Politologie (angl.)
Zkratka: PLA
Kód: 6701V008
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P6705 D-PL4 Politologie (čtyřleté)