Mezinárodní vztahy

PEACE THROUGH STRENGTH.

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Doktorské prezenční, angličtina, 4 roky 
Doktorské kombinované, angličtina, 4 roky 
Rozbalit vše

Doktorské studium mezinárodních vztahů je určeno k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti mezinárodních vztahů a mezinárodní politiky. Jde o studium určené pro absolventy magisterského studia oboru mezinárodních vztahů, případně příbuzných oborů sociálních a humanitních věd. Toto studium je zaměřeno zejména na problematiku pokročilé analýzy a výzkumu v oblastech teorie mezinárodních vztahů, vývoje a proměn mezinárodního bezpečnostního prostředí, strategických studií, mezinárodních konfliktů, zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky a dalších relevantních aktérů mezinárodního prostředí.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vědecké práce v oboru;
  • rozvíjet nové oblasti výzkumu;
  • aplikovat poznatky disciplíny při řešení společenských problémů.
(?)

Absolventi doktorského studia oboru mezinárodní vztahy získají kvalifikaci, která jim umožní uplatnění jako badatelům podílejícím se na realizaci základního a aplikovaného výzkumu, akademickým pracovníkům v oblasti vědecko-pedagogické činnosti, či expertům a analytikům, schopným pracovat v mezinárodních organizacích, institucích státní správy a samosprávy, jakož i v soukromém a neziskovém sektoru.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Postgraduální doktorandské studium je definováno jako jednooborové. Jeho standardní délka je 8 semestrů.

Povinností studentek a studentů je splnit všechny požadavky definované individuálním studijním plánem, který studenti vypracují se školitelem v prvním měsíci studia, a jenž následně schvaluje oborová rada.

Tento plán obsahuje etapy studia, termíny pro složení zkoušek a úkoly, související s publikováním v odborných periodikách. Plnění plánu kontroluje školitel.

Předpokladem pro přihlášení se k obhajobě disertační práce a k vykonání státní závěrečné zkoušky je získání 240 ECTS, z toho 220 za povinné předměty a 20 ECTS studenti získají za absolvování povinně volitelných předmětů.

(?)

V rámci studia lze absolvovat odborné stáže v ČR i v zahraničí, a to jak zprostředkované katedrou mezinárodních vztahů a evropských studií, tak zařízené z vlastní iniciativy studentů.

Úspěšným absolvováním stáže si studenti vylepší své schopnosti uplatňovat znalosti v praxi, získají nové dovednosti, rozvinou schopnost adaptovat se na nové prostředí, pracovat individuálně i v týmu a organizovat své pracovní úkoly i čas.

(?)
0
Aktivní studenti
32

Specifikace oboru

Obor: Mezinárodní vztahy
Zkratka: MV
Kód: 6701V005
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P6706 D-MS4 Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté)