Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

Otevřete s námi nová staletí využití digitálních map a kartografických modelů.

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Doktorské prezenční, angličtina, 4 roky 
Doktorské kombinované, angličtina, 4 roky 
Rozbalit vše

Obor je zaměřen na studium různých aspektů analogového a digitálního znázorňování všech jevů probíhajících v krajinné sféře Země. Orientuje se na tradiční složkové chápání kartografie, a zároveň komplexní řešení problémů v rámci GIS a DPZ v éře Big Data. Studenti jsou vedeni k teoretickému pochopení i praktickému využívání kartografického modelování objektů a jevů za účelem jejich kartografické vizualizace. Pozornost je kladena na otázky kvality dat a schopnost kritického výběru dat z různých zdrojů pro rozmanité uživatele podle jejich potřeb. Při studiu je zvýšená pozornost věnována adaptabilní elektronické kartografii, kartografické generalizaci v digitálním prostředí, tvorbě a využívání národních prostorových datových infrastruktur a evropských a globálních prostorových datových projektů, jakými jsou Global Map, GSDI (Global Spatial Data Infrastructure), Digital Earth, Geografické databáze Organizace spojených národů (OSN), Future Earth, Group of Earth Observations (GEO) a její aktivity Global Earth Observation System of Systems (GEOSS). Doktorandi se dále seznamují s různými aspekty webové kartografie a telekartografií. Kromě obsahových a technologických aspektů je pozornost věnována i legislativním a bezpečnostním aspektům prostorových dat. V návaznosti na základní dokumenty ČR a EU v oblasti informační politiky a vytváření informační společnosti se studenti věnují i uplatňování geografických informací, včetně informací od dobrovolníků (Volunteer Geographic Information – VGI) v rámci portálů veřejné správy a samosprávy, jakož i portálů soukromých, resp. studijních, jež jsou součástí realizace Geoinfostrategie ČR.

Doktorský studijní program (DSP) Geografie navazuje na poznatky studentů získané v magisterském studijním programu Geografie a kartografie. Orientuje se na prohloubení a rozšíření získaných znalostí, schopností a dovedností ve specializovaných oborech geografického a kartografického výzkumu s akcentováním studia příčinných vztahů a souvislostí v širokém komplexu studovaných jevů a procesů. Hlavní důraz se klade na aktivní osvojování nových poznatků zejména ze zahraniční odborné literatury a absolvováním specializovaných přednášek jak na vlastním pracovišti, tak na pracovištích v ČR i zahraničí. Studenti jsou vedeni k používání moderních metod a technologií sběru, zpracování a hodnocení geografických dat s využitím stávajících možností počítačového zpracování dat a metod dálkové detekce. Velký význam je kladen i metodám integrace strukturovaných (např. prostřednictvím prostorových datových infrastruktur - SDI, národních infrastruktur prostorových informací - NIPI) či dobrovolníky shromažďovaných dat (VGI), jejich interpretaci a vizualizaci s ohledem na charakteristiku konkrétního uživatele. Cílem je vybavit absolventy hlubokými teoretickými znalostmi a vychovat z nich vyhraněné vědecké osobnosti, které jsou schopny dále pracovat v oblasti teoretického i aplikovaného vědeckého výzkumu. Student je veden ke schopnosti samostatné formulace vědeckého problému, získání relevantních dat, jejich kvalitativního a kvantitativního hodnocení, výběru vhodné metodologie a hodnocení získaných výsledků z analytického a syntetického hlediska se zřetelem na sestavení alternativních scénářů vývoje geografických jevů a procesů v prostoru a čase. Pozornost je věnována i Virtuálním geografickým prostředím (VGE) a možnostem užšího spojení a vnoření člověka do virtuální reality.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • prokázat hluboké teoretické a praktické poznatky, pracovní návyky a dovednosti;
  • zvládat široké spektrum metod geoinformatiky, analytické, webové a adaptabilní elektronické kartografie, telekartografie a DPZ, zejména metody kartografické generalizace, kartografické vizualizace, metody analýzy, zpracování a interpretace dat;
  • vstupovat, spolupracovat a doplňovat data a informace do českých, evropských, resp. globálních prostorových datových projektů;
  • tvůrčím způsobem reagovat na požadavky využití geografických informací pro potřeby informační/znalostní společnosti, zejména pak při tvorbě národní geografické informační infrastruktury ČR a portálů veřejné správy a samosprávy;
  • prokázat znalost analytické a webové kartografie, jakož i využití IS pro zpracování vědeckých i praktických úkolů;
  • integrovat geografická data, analyzovat je a interpretat je;
  • adekvátně formulovat a řešit vědecké problémy týkající se studia procesů a jevů v krajinné sféře Země z pohledu jednotlivých složek trvale udržitelného rozvoje, tj. ekologických, ekonomických, sociálních, technologických, kulturních a etických.
(?)

Nabyté znalosti dávají absolventovi dobrou možnost uplatnění jak na výzkumných pracovištích vysokých škol či Akademie věd, tak i v aplikovaném výzkumu pro širokou škálu institucí a pracovišť, které sbírají, zpracovávají a poskytují prostorové informace (katastrální a krajské úřady, vládní úřady, ekologicky a ekonomicky zaměřená pracoviště, instituce řešící problematiku redukce rizik katastrof a včasného varování, aj.), a také v širokém spektru podnikatelských činností.

(?)

Standardní doba studia oboru činí osm semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat kredity předepsané studijním plánem za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

(?)

Doktorská státní zkouška má dvě části: obhajobu disertační práce a ústní zkoušku.

(?)
0
Aktivní studenti
6

Specifikace oboru

Obor: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Zkratka: KADP
Kód: 1302V007
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1314 D-GR4 Geografie (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta