Antropologie

Příroda skrze kulturu.

Rozbalit vše

Antropologie je integrální vědou o člověku, zaměřenou na studium lidského druhu od jeho počátků až do současnosti. Na rozdíl od speciálních vědních oborů zabývajících se detailně dílčími oblastmi lidského života se antropologie zaměřuje především na běžně pomíjené souvislosti mezi biologickými, sociálními a kulturními stránkami lidské přirozenosti. Právě v bio-socio-kulturních interakcích spatřuje antropologie jádro jedinečné lidské evoluce, podstatu zásadních dějinných zvratů i šance na přežití našeho druhu v budoucnu. Studuje původ a mechanismy vzniku rozmanitosti lidských biologických, společenských a kulturních forem a jejich vztahy v procesu přizpůsobování člověka měnícím se podmínkám prostředí. Posláním studia oboru Antropologie je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků v oblasti takto koncipované integrální antropologie.

Studium je určeno absolventům magisterského studia antropologie a příbuzných oborů, kteří mají v úmyslu se věnovat odborné antropologii v akademické sféře. Cílem je doplnit poznatky studentů v moderních metodických směrech i teoretických pohledech současné antropologie a využít je při řešení doktorského projektu, který je hlavním výstupem doktorského studia. Absolventi doktorského studijního oboru Antropologie jsou schopni samostatné vědecké práce, a to jak v akademické sféře, tak v oblasti praktických aplikací antropologie.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vyhledávat nosné antropologické problémy;
  • navrhovat a prakticky realizovat antropologický výzkum;
  • prezentovat výsledky výzkumu v odborné literatuře;
  • navrhovat projekty výzkumu, vč. žádostí o finance u poskytovatelů (grantových agentur);
  • přednášet na odborných antropologických konferencích v cizím jazyce;
  • vyučovat teoretický předmět a cvičit praktická cvičení pro pregraduální studenty.
(?)

Absolventi doktorského oboru Antropologie naleznou uplatnění v antropologicky orientovaných akademických institucích, zejména na vysokých školách, vědeckých ústavech, v muzeích a v dalších institucích našich i zahraničních, jejichž zaměření souvisí s biologickou či sociokulturní antropologií, dále ve státní správě, sociální sféře a v médiích.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Uchazeč o postgraduální studium si vybere zveřejněné téma disertační práce, případně spolu s potenciálním školitelem navrhne téma nové, na jehož základě se uchazeč v termínu předepsaném Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity přihlásí k přijímacímu řízení. Přijímací pohovor vykoná uchazeč před přijímací komisí složenou ze členů oborové komise. Přijímací pohovor se může týkat všech oblastí biologické a sociokulturní antropologie v rozsahu přednášeném v magisterských kurzech oboru Antropologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Uchazeč seznámí komisi s tématem své dizertační práce, svou představou jejího řešení a svůj návrh obhájí. Přijímací pohovor probíhá v anglickém jazyce, případně v jiném světovém jazyce.

Standardní doba studia oboru činí čtyři roky (osm semestrů). Doktorské studium se řídí pravidly, která v souladu s nadřazenými pravidly (Zákon o vysokých školách, Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity a další interní předpisy) specifikuje Oborová rada Doktorského studijního programu Biologie. Studium každého studenta se řídí individuálním studijním plánem, který s ohledem na potřeby tématu disertační práce specifikuje školitel a schvaluje oborová komise Antropologie.

Postgraduant průběžně pracuje pod vedením školitele na své dizertační práci (XD100 Příprava disertační práce), včetně studia relevantní literatury (XD101 Studium literatury). Student si zapisuje a vykonává také zkoušky z předmětů, které rozšiřují znalosti v oboru nad rámec magisterského studia, předměty prohlubující znalosti ve specializacích oboru a specializované semináře. Student také pomáhá školiteli při zajišťování výuky v bakalářském a magisterském studiu (XD102 Pomoc při výuce). V případě potřeby může student část studia absolvovat na jiném pracovišti u nás i v zahraničí (XD103 Zahraniční stáž). Individuální studijní plán je koncipován tak, aby student dosáhl optimálně 30 kreditů za semestr. Plnění studijních povinností je kontrolováno vždy po ukončení akademického roku.

(?)

Student průběžně prezentuje svoje výsledky na odborných konferencích, podmínkou úspěšného absolvování studia je participace alespoň na jednom sdělení v anglickém jazyce (případně jiném světovém jazyce) na mezinárodním antropologickém kongresu (XD106 Odborná přednáška v cizím jazyce). Ve spolupráci se školitelem student publikuje dílčí výsledky své práce v odborných recenzovaných časopisech (XD105 Příprava publikace). Podmínkou úspěšného absolvování studia je publikace (resp. přijetí do tisku) alespoň jednoho článku v časopise s IF, ve kterém je student prvním (hlavním) autorem.

Po standardní době studia a splnění všech studijních povinností student odevzdá disertační práci, která je vypracována buď monografickou formou, nebo jako komentovaný soubor tematicky zaměřených odborných publikací. Disertační práci posoudí dva nezávislí oponenti, stanovení oborovou komisí. Student dále před zkušební komisí složenou z členů oborové komise a dalších odborníků vykoná státní doktorskou zkoušku z antropologie a obhájí teze své disertační práce. Obsah státní doktorské zkoušky odpovídá tematicky zaměření studijního oboru a rozsah určuje oborová komise s ohledem na téma disertační práce.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Antropologie
Zkratka: ANTR
Kód: 1512V001
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1527 D-BI4 Biologie (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta