Ekotoxikologie

Learn, discover, prove and apply

Rozbalit vše

Obor je zaměřen na studium chování a působení cizorodých chemických látek (a dalších stresorů), které člověk uvolňuje do prostředí, na živé organismy v ekosystémech (a to jak na člověka, tak především na nehumánní druhy). Ekotoxikologie reprezentuje systematické a komplexní studium vlivu xenobiotik a dalších toxinů na všech úrovních živé hmoty (poznání mechanismů toxicity na biochemické a buněčné úrovni, orgánová a organismální toxicita, ekotoxikologické působení na úrovni populací a společenstev v ekosystémech). Studium je zaměřeno na ucelené poznání vztahů mezi (i) charakteristikami prostředí (tj. role biodostupnosti, (bio)transformací apod.), (ii) hladinami cizorodých látek a stresorů v prostředí a (iii) jejich biologickými účinky (akutní a chronické, včetně genotoxických). Studován je vliv environmentálních stresorů na zástupce všech hlavních funkčních skupin organismů (tj. producentů, konzumentů, destruentů) v akvatických i terestrických ekosystémech. Pozornost je věnována také aplikaci a vývoji informatických nástrojů a matematickému modelování klíčových procesů. Kromě vlastních experimentálních výsledků jsou k dosažení daných cílů využívány i hlubší poznatky z biologie, ekologie, chemie životního prostředí, biostatistiky a dalších. Významným cílem ekotoxikologie je také získané poznatky přenést do praxe pro exaktní popis možných zdravotních a ekologických rizik a racionální ochranu ekosystémů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně realizovat výzkumnou činnost v oboru toxikologie a ekotoxikologie;
  • popsat principy experimentálních i terénních metod;
  • plánovat, realizovat a interpretovat výsledky a data z dílčích studií;
  • připravit detailní profily environmentálních a humánních rizik chemických toxikantů;
  • využívat získané znalosti pro racionální ochranu prostředí a zdraví člověka.
(?)

Absolventi ekotoxikologie se uplatní ve výzkumné oblasti zaměřené na znečištění prostředí a jeho vlivy na organismy, ale také v praktických oblastech kontroly kvality jednotlivých složek prostředí včetně ochrany přírody, v laboratořích průmyslových podniků i ve společnostech věnujících se ochraně a technologii prostředí včetně bioremediací. Absolventi jsou vybaveni také rozsáhlými praktickými znalostmi národních i mezinárodních standardů v oblasti managementu chemických látek a ochrany před jejich škodlivými účinky na člověka i ekosystémy.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

1. Student má povinnost během studia získat objem kreditů roven počtu semestrů x 30 kr., tedy za 4 roky standardní doby studia získat 240 kreditů.

2. Během studia pracuje student zejména na disertační práci (XD100), jejíž kreditová hodnota během studia narůstá, čemuž odpovídá i zvyšující se čas věnovaný řešení disertační práce. Celková kreditová hodnota disertační práce během studia by měla být od jedné poloviny do dvou třetin minimální kreditové hodnoty studia, tj. 120-160 kreditů při čtyřletém studiu.

3. V prvním ročníku studia se student m.j. věnuje detailnímu studiu literatury k řešenému problému a zapisuje si příslušný kod XD101. Ze získaných informací vypracuje v angličtině nebo češtině rešerši (XD104), kterou předloží školiteli.

4. V průběhu studia je nutno prokázat kompetenci v akademické a odborné angličtině. Kompetenci student získává na příslušných kurzech (Angličtina pro biology, Akademická angličtina apod.) a prokazuje se splněním povinnosti předmětu XD106 (následující bod).

5. Během studia, povinně před přihlášením k teoretické SDZ, student alespoň jednou získá zápočet za přednesení cizojazyčné přednášky (v angličtině) na kvalifikovaném odborném fóru (XD106).

6. Během studia (není povinné před přihlášením k teoretické SDZ) student alespoň jednou získá zápočet za přípravu cizojazyčné publikace pro časopis nebo sborník (XD105).

7. V prvních čtyřech semestrech studia mají studenti povinnost pomoci s výukou v bakalářských a magisterských studijních programech (XD102). Formou plnění XD102 jsou kromě kontaktní výuky a pomoci při cvičeních také další vzdělávací a tréninkové aktivity a pomoc při letních školách a workshopech organizovaných např. na MU a v centru RECETOX. Počet zapisovaných kreditů za splnění XD102 pro obor Ekotoxikologie 2-4 kr/semestr.

8. V průběhu standardní čtyřleté doby studia (osm semestrů) studenti zapisují a navštěvují specializované semináře relevantní pro svůj obor - pokročilý ekotoxikologický seminář (ED101); doporučeně: MU Life Sciences Seminar (XD010 v jarním semestru, XD011 v podzimním semestru)

9. Povinnosti v kombinované formě studia - semináře a pomoc při výuce XD102. Školitel na začátku každého semestru, příp. školního roku, stanoví studentovi povinnosti/úkoly, které nahradí povinnost docházky na oborový seminář. Na konci školního roku školitel tyto zadané úkoly vyhodnotí a na základě jejich splnění jsou uděleny zápočty.

10. Odborné kurzy (a) rozšiřují znalosti širšího vědního oboru a (b) prohlubují specializované znalosti. Je doporučeno rozšiřující kurzy absolvovat během 1. - 4. semestru studia. Minimální počet kurzů, které je třeba absolvovat - obor Ekotoxikologie - 2 kurzy rozšířující znalosti širšího vědního oboru a 4 kurzy prohlubující specializované znalosti.

11. Možná alternativa v kterémkoli semestru je Zahraniční stáž (XD103) či Zahraniční pracovní pobyt (XD110). Tematicky by měla náplň stáže nebo pobytu souviset s disertační prací. Kreditové ohodnocení: 1 týden = 5 kr, 1 měsíc = 10 kr, 1 semestr = 30 kr.

(?)

V rámci doktorského studijního programu je automaticky integrována praktická výzkumná činnost - zejména práce na vlastním dizertačním projektu. V rámci studia jsou studenti motivováni k zahraničním praktickým stážím a výzkumným pobytům - viz pravidla pro vytváření studijních plánů.

(?)

Podmínky pro státní doktorskou zkoušku:

Státní doktorskou zkoušku může student vykonat nejdříve po 5. semestru studia za těchto podmínek:

> zápočet za XD100 v každém semestru,

> absolvování předmětů rozšiřujících širší znalosti oboru a předmětů rozšiřujících specializaci (podle požadavků oborů),

> minimálně 1x zápočet XD101,

> minimálně 4x zápočty XD102,

> minimálně 1x zápočet XD106,

> zápočty za oborové semináře (podle požadavků oborů),

> minimálně 1 x zápočet XD104

Pokud se teoretická zkouška koná odděleně od obhajoby dizertace, vypracuje student "Teze dizertační práce".

Při státní doktorské zkoušce je požadován širší přehled a orientace studenta v oborech SDZ a dále jsou požadovány detailní a hluboké znalosti v oblastech přímo se dotýkajících tématiky konkrétního doktorského projektu.

Obory SDZ: (i) Chemie životního prostředí, (ii) Ekotoxikologie a humánní toxikologie, (iii) Analýza rizik.

Požadavky na disertační práci:

V souladu s mezinárodními zvyklostmi je preferovanou formou disertační práce komentovaný soubor článků nebo rukopisů vyšlých, přijatých nebo připravených k publikaci. Nejvhodnější formou prezentace je předložení celé práce v jazyce anglickém.

Dizertační práce vychází standardně ze tří publikací/rukopisů, pro které jsou stanoveny minimální požadavky. Jsou-li články a rukopisy obsažené v disertační práci nebo předkládané k obhajobě psány se spoluautory, musí doktorand v disertační práci jasně vymezit svůj věcný podíl na každém z nich.

Text dizertační práce obsahuje přehledný teoretický úvod do řešené problematiky (v rozsahu cca 10-20 stran bez referencí) a ucelenou stať k vlastním výsledkům (10-20 stran textu bez referencí), která logicky propojí jednotlivé studie (články, rukopisy) a zasadí získané výsledky do kontextu současného poznání. V textu musí doktorand prokázat svůj odborný nadhled a širší orientaci v oboru než jen ve specializovaných tématech jednotlivých článků.

(?)

Doktorský obor Ekotoxikologie je nejvyšším stupněm studia.

(?)
0
Aktivní studenti
3

Specifikace oboru

Obor: Ekotoxikologie
Zkratka: EKOT
Kód: 1603V004
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1527 D-BI4 Biologie (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta

Kontaktní osoba: prof. Luděk Bláha (blaha(zavináč/atsign)recetox(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz)

http://www.recetox.muni.cz