AMOLc Úvod do molekulární biologie a genetiky - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Bálek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iva Gudernová (cvičící)
Mgr. Šárka Jelínková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aneta Kohutová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Kosečková Micenková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Páchniková (cvičící)
Mgr. Lenka Paštěková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iva Pernicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Pešl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Pivnička (cvičící)
RNDr. Kateřina Snopková (cvičící)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (cvičící)
Jana Růžičková (pomocník)
Mgr. Martina Vráblíková (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AMOLc/01: Út 15:30–17:20 B07/205b
AMOLc/02: Út 15:30–17:20 B07/205b
AMOLc/03: St 7:30–9:20 B07/205b
AMOLc/04: St 7:30–9:20 B07/205b
AMOLc/05: St 9:30–11:20 B07/205b
AMOLc/06: St 9:30–11:20 B07/205b
Předpoklady
(! VSBI0222c Biologie II-cvičení ) && (! ZLBI0222c Biologie II - cvičení ) && ! NOWANY ( VSBI0222c Biologie II-cvičení , ZLBI0222c Biologie II - cvičení ) && (! PřF:Bi1700c Buněčná biologie - cvičení )
Znalost středoškolské biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Student nesmí mít absolvovaný ani současně zapsaný předmět Biologie II-cvičení na LF.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student ovládá práci se světelným mikroskopem; porozumí základům in vitro kultivace buněk, genového inženýrství či metodice sestavení karyotypu; prakticky si vyzkouší základní molekulární vyšetření některých dědičných a bakteriálních onemocnění a je schopen interpretovat jejich výsledek; porozumí stavbě a funkci buňky a procesům uchovávání a exprese genetické informace; ovládá základy genetiky a je schopen zhodnotit riziko dědičných onemocnění u pacienta na základě zadaných informací. Tyto poznatky a dovednosti je poté schopen aplikovat také v dalších předmětech a v praxi.
Osnova
 • 1. týden: Metody molekulární biologie a genetiky
 • 2. týden: Základy genového inženýrství – klonování DNA
 • 3. týden: Prokaryota
 • 4. týden: Eukaryota
 • 5. týden: Struktura a replikace DNA
 • 6. týden: Exprese genetické informace
 • 7. týden: Mitóza a meióza
 • 8. týden: Buněčný cyklus
 • 9. týden: In vitro kultivace buněk
 • 10. týden: Lidský karyotyp a chromozomální aberace
 • 11. týden: Autosomální dědičnost
 • 12. týden: Gonosomální dědičnost
 • 13. týden: Diagnostika patogenních bakterií
 • 14. týden: Molekulární analýza lidského genotypu
Literatura
  povinná literatura
 • Protokoly ke cvičením jsou dostupné v elektronické podobě v Informačním systému MU ve Studijních materiálech předmětu AMOLc
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Účast na výuce je povinná.
Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení (1 omluvená či neomluvená absence je povolena), vypracované všechny protokoly (i za absence) a zkontrolované příslušnými vyučujícími, aktivita v praktické výuce.
Za pozdní příchod, neaktivitu ve cvičení nebo 2. a každou další (omluvenou či neomluvenou) absenci student vypracuje referát v rozsahu 2 strany A4 na zadané téma. Referát vypracujte podle instrukcí uvedených v Organizačních pokynech v ISu, vytiskněte, přineste vyučujícímu, který jej zadal a buďte připraveni odpovídat na otázky k tématu referátu.
V případě 3 absencí (případně více absencí, kdy všechny jsou omluveny studijním oddělením do 5 dnů od začátku absence a zaneseny do ISu) je řešeno individuálně a je vázáno na úspěšné absolvování závěrečného testu (tzv. Zápočtový test z učiva celého semestru. Test obsahuje 20 otázek: 10 testových otázek (1 až několik správných odpovědí, za chybné odpovědi se body odečítají) + 10 otázek na písemné vysvětlení pojmů. Student musí získat nejméně 14 bodů z celkových 20.
V případě 4 a více neomluvených absencí není zápočet udělen.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2016/AMOLc/index.qwarp
Potřeby pro cvičení: vytištěný aktuální protokol, psací potřeby. Protokoly pro každé praktické cvičení je nutno stáhnout ze Studijních materiálů v ISu a nastudovat předem. Přezůvky, pláště a vlastní chirurgické rukavice nejsou vyžadovány. Do učebny si studenti vezmou pouze protokoly a psací potřeby, všechny ostatní věci si odloží do šatny Biologického ústavu (A7, místnost 203), která bude po dobu výuky uzamčena.
Nahrazování cvičení: pokud student výjimečně nemůže absolvovat praktická cvičení se svou skupinou (nemoc, návštěva lékaře), domluví si e-mailem s kontaktní osobou předmětu nahrazení cvičení s jinou skupinou, a to nejméně 24 hodin před plánovaným nahrazením. Výuku lze nahradit pouze v tom samém výukovém týdnu, kdy byla zameškána. Opakované nahrazování výuky s jinými skupinami není povoleno.
Při opakování předmětu je možné na vyžádání uznat absolvovanou praktickou výuku. O uznání je potřeba požádat v prvním týdnu výuky e-mailem s uvedením důvodu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.