BMLO0111 Minima z klinických laboratorních oborů

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Ludmila Bourková (přednášející)
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA (přednášející)
MUDr. Markéta Hanslianová (přednášející)
RNDr. Libuše Janků (přednášející)
MUDr. Jan Kamelander (přednášející)
RNDr. Jana Klinerová (přednášející)
MUDr. Ondřej Kyselák, Ph.D., EuSpLM (přednášející)
PhDr. Květoslava Matulová (přednášející)
Mgr. Petra Myšková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (přednášející)
MUDr. Gabriela Romanová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrea Schneiderová (přednášející)
Mgr. Jana Tylečková (přednášející)
MUDr. Ivana Vítková (přednášející)
Mgr. Marcela Vlková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Adamcová (pomocník)
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (pomocník)
Michaela Gregorovičová (pomocník)
MUDr. Hana Lejdarová, Ph.D., MBA (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA
Katedra laboratorních metod – Pracoviště nelékařských oborů – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra laboratorních metod – Pracoviště nelékařských oborů – Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 15. 9. 10:00–11:40 C15/308, Čt 22. 9. 10:00–11:40 C15/308, Čt 29. 9. 10:00–11:40 C15/308, Čt 6. 10. 10:00–11:40 C15/308, Čt 13. 10. 10:00–11:40 C15/308, Čt 20. 10. 10:00–11:40 C15/308, Čt 27. 10. 10:00–11:40 C15/308, Čt 3. 11. 10:00–11:40 C15/308, Čt 10. 11. 10:00–11:40 C15/308, Čt 24. 11. 10:00–11:40 C15/308, Čt 1. 12. 10:00–11:40 C15/308, Čt 8. 12. 10:00–11:40 C15/308, Čt 15. 12. 10:00–11:40 C15/308, Čt 22. 12. 10:00–11:40 C15/308
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět má poskytnout základní informace o medicínských laboratorních oborech (Klinická biochemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie, patologie a Transfuzní lékařství) v klinických aplikacích, použitých analytických metodách a instrumentální laboratorní techniky. Usnadnit tak vstup studentů do navazujícího magisterského studia studijní programu „Bioanalytik…??) a jeho úspěšné absolvování.
Výstupy z učení
Student se bude schopen orientovat v základních pojmech a jejich významu v medicínských laboratorních oborech (Klinická biochemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie, patologie a Transfuzní lékařství), úspěšně tak chápat klinicko-laboratorní problematiku a rozvíjet svoje znalosti v odborných předmětech MGKB071 (Klinická biochemie II); MGKH071 (Klinická hematologie II); MBKM071 (Klinická mikrobiologie II) ……
Osnova
  • Klinická biochemie: úvod do problematiky laboratorní medicíny; uplatnění KB v léčebně-preventivní péči; zásady správné indikace a interpretace laboratorních hodnot; screening; laboratorní diagnostika onemocnění ledvin, jater, zažívacího traktu, srdce, plic, CNS. Používané analytické metody a laboratorní instrumentální technika: spektrofotometrie, atomová absorpční/emisní spektrometrie, nefelometrie, turbidimetrie, imunochemické metody, separační techniky (ELFO, HPLC, GC), osmometrie, iontově selektivní elektrody, elektrochemické metody, ELISA, chemiluminiscence Klinické imunologie: • Imunitní systém: fyziologické funkce, hlavní skupiny chorob z poruch imunity, (0,5h). • Imunita vrozená: komplement, poruchy komplementového systému, laboratorní vyšetření při podezření na deficit komplementu, (1h). • Imunita vrozená: fagocytóza, poruchy fagocytózy, laboratorní vyšetření při podezření na poruchy fagocytózy, (1h). • Imunita adaptivní: protilátky, poruchy produkce protilátek (humorální imunodeficity, autoimunitní onemocnění, alergie), laboratorní vyšetření při podezření na poruchy produkce protilátek, (1h). • Imunita adaptivní: buněčná poruchy (deficity nebo poruchy funkce T, B a NK lymfocytů), laboratorní vyšetření při podezření na poruchy v zastoupení či funkci subpopulací leukocytů, (1h). Ústav patologie: Histologické vyšetření tkání: bioptický materiál, nekroptický materiál, možnosti zpracování, fixace, odvodnění, zalévání tkáně, krájení a napínání řezů. Histologická barviva a princip barvení, interakce mezi tkání a barvivem, základní barvení, speciální barvení. Histochemické znázornění enzymů, základní typy reakcí. Cytodiagnostika, druhy cytologických odběrů, zpracování materiálu. Imunohistologické a molekulárně biologické metody a jejich využití pro diagnostiku. Klinická mikrobiologie: úvod do problematiky lékařské mikrobiologie, indikace k mikrobiologickému vyšetření, přehled lékařsky významných mikrobiálních agens, základní vlastnosti, morfologie a stavba bakterií; mikroby a makroorganismus, patogenita a virulence, průběh a formy infekce, základy klinické mikrobiologie; odběr a transport materiálu na mikrobiologické vyšetření, zpracování materiálu, vyšetřovací metody v bakteriologii; úvod do lékařské virologie, virologické a serologické vyšetřovací metody; Ústav patologie: Histologické vyšetření tkání: bioptický materiál, nekroptický materiál, možnosti zpracování, fixace, odvodnění, zalévání tkáně, krájení a napínání řezů. Histologická barviva a princip barvení, interakce mezi tkání a barvivem, základní barvení, speciální barvení Histochemické znázornění enzymů, základní typy reakcí. Cytodiagnostika, druhy cytologických odběrů, zpracování materiálu. Imunohistologické a molekulárně biologické metody a jejich využití pro diagnostiku.; Transfuzní a tkáňové oddělení: Výroba transfuzních přípravků: dárcovství krve, typy odběrů, výrobní postupy, typy transfuzních přípravků a jejich skladování Obecná imunohematologie, krevní skupiny, protilátky proti erytrocytům, předtransfuzní vyšetření a podmínky podání transfuzních přípravků Vyšetření dárců krve (imunohematologie + infekční markery), imunohematologická vyšetření v těhotenství, vyšetření hemolytických stavů HLA systém, typizace HLA antigenů (transplantace solidních orgánů, transplantace kostní dřeně), protilátky proti leukocytům a trombocytům Klinická hematologie: Představení a role hematologické laboratoře; základy fyziologie krvetvorby a krevních buněk; základní pojmy související s patologickými změnami krvetvorby a krevních buněk, jejich rozdělení; Základní principy krevního srážení (primární hemostáza, systém koagulačních faktorů, fibrinolýza, inhibitory krevního srážení); základní pojmy v souvislosti s vrozenými a získanými poruchami krevního srážení; Minimum přístrojové techniky a souvisejících analytických metod v krevní morfologii; Minimum přístrojové techniky a souvisejících analytických metod v krevním srážení
Literatura
  • DASTYCH, Milan. Klinická biochemie : bakalářský obor Zdravotní laborant. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 254 s. ISBN 978-80-210-7788-1. info
  • DASTYCH, Milan. Instrumentální technika : obor zdravotní laborant. 2., dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 201 s. ISBN 9788021071032. info
Výukové metody
Přednáška ppt prezentace, komentovaná videa, komentované exkurze v rutinních laboratorních provozech
Metody hodnocení
Písemný test obsahuje 30 otázek, k úspěšnému výsledku je nutné 18 správných odpovědí; kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.