BROC011p Nursing in Surgery - lecture

Faculty of Medicine
Autumn 2013
Extent and Intensity
1/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Tomáš Uher, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Tomáš Svoboda (seminar tutor)
Jitka Halouzková (assistant)
Hana Půčková (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Department of Surgery – Joint workplaces with the University Hospital Brno - workplaces of the Bohunice and Mater. Hospital – Faculty of Medicine
Contact Person: Jitka Halouzková
Supplier department: Department of Surgery – Joint workplaces with the University Hospital Brno - workplaces of the Bohunice and Mater. Hospital – Faculty of Medicine
Timetable
Thu 14:00–14:50 N05184
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The subject Nursing in Surgery is one of the theoretical and practical subjects. Based on the knowledge of professional courses, in particular nursing and medical. Upon the completion of the course students will be able to characterize the basic principles of nursing care for selected surgical issues, students will master the basic methods of measurement and evaluation of vital functions, will have a basic training in applications of injections, will be able to orientated in related literature and will be able to use basic nursing terminology in practice.
Syllabus
 • Nursing (character design, brief history, nursing care). Code of Ethics. Patients' rights. Nursing process - a brief overview of methods. Categories of human needs and their saturation. Functions of practical exercises. Drug delivery methods, practical exercises. Nursing care of the surgical department - organization system and work of the equipment at the department. Kinds of operations, indications and contraindications of operations. Diagnosis of surgery - examination of a patient; nursing assesment during the Pre-operative, intra-operative and post-operative period. Post-operative complications (nursing care of patients in the intensive departments). Selected topics from surgery from the perspective of nursing care
Literature
 • VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ and Hilda VORLÍČKOVÁ. Klinická onkologie pro sestry. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 448 s. ISBN 9788024737423. info
 • KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Zdeněk ŠILHART and Irena HAMTILOVÁ. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii (Perioperative patients care in vascular surgery). 1.vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011, 162 pp. ISBN 978-80-7013-536-5. info
 • HOCH, Jiří and Jan LEFFLER. Speciální chirurgie. 3., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Maxdorf, 2011, 589 s. ISBN 9788073452537. info
 • ČOUPKOVÁ, Hana. Ošetřovatelství v chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 264 s. ISBN 9788024731292. info
 • SLEZÁKOVÁ, Lenka. Ošetřovatelství v chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 300 s. ISBN 9788024731308. info
 • KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Ilona DRÁPELOVÁ, Beáta HEMMELOVÁ, Jan HLAVSA, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Igor PENKA, Oldřich ROBEK and Petr VLČEK. Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii. 1st ed. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010, 237 pp. ISBN 978-80-7013-519-8. info
 • KALA, Zdeněk, Igor PENKA, Naďa VOMELOVÁ, Zdeňka SURÁ, Jaroslav IVIČIČ, Barbora GARAJOVÁ, Petr BENDA, Lenka VEVERKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Matej HUSÁR and Petr GÁL. Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii. 1st ed. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010, 145 pp. ISBN 978-80-7013-518-1. info
 • ZACHOVÁ, Veronika. Stomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 200 s. ISBN 9788024732565. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • VALENTA, Jiří. Základy chirurgie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007, 277 s. ISBN 9788024613444. info
 • ČERVINKOVÁ, Eliška. Ošetřovatelské diagnózy. 4. vyd. Brno: NCONZO, 2006, 190 s. ISBN 8070134437. info
 • KUBICOVÁ, Ľudmila. Chirurgické ošetrovateľstvo. 1. vyd. Martin: Osveta, 2005, 151 s. ISBN 808063176X. info
 • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ and Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. Vydavatelství Galén Praha, Cena ČSARIM ČLS JEP Praha - nejlepší publikace v oboru ARIM za rok 2003,, 2004. info
 • VALENTA, Jiří. Chirurgie : pro bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003, 237 s. ISBN 8024606445. info
 • VYHNÁNEK, František. Chirurgie 1 : pro střední zdravotnické školy. 2. přepr. vyd. Praha: Informatorium, 2003, 224 s. ISBN 8073330059. info
 • VYHNÁNEK, František. Chirurgie 2 : pro střední zdravotnické školy. 2. přepr. vyd. Praha: Informatorium, 2003, 238 s. ISBN 8073330075. info
 • VONDRÁČEK, Lubomír, Miloslav LUDVÍK and Jana NOVÁKOVÁ. Ošetřovatelská dokumentace v praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2003, 72 s. ISBN 8024707047. info
 • Chirurgie v kostce : vybrané kapitoly. Edited by Alexander Ferko. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, 591 s. ISBN 8024702304. info
 • TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDV PZ, 1999. info
Teaching methods
Lectures, class discussion, group projects, presentations by professionals in the sectors.
Assessment methods
Course of study - Radiology Assistant, subject: Nursing in Surgery, = The course is successfully completed by the written test and student will obtaine the credit.
Language of instruction
Czech
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020, autumn 2021, autumn 2022, autumn 2023, autumn 2024.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2013, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2013/BROC011p