EMPP0211c První pomoc - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (cvičící)
MUDr. David Kříž (cvičící)
MUDr. Eva Niedobová (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (cvičící)
Petra Čutová (pomocník)
Lucie Odehnalová, DiS. (pomocník)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 3. 3. 13:30–15:10 F37/355, St 17. 3. 13:30–15:10 F37/355, St 31. 3. 13:30–15:10 F37/355, St 14. 4. 13:30–15:10 F37/355, St 28. 4. 13:30–15:10 F37/355, St 12. 5. 13:30–15:10 F37/355, St 26. 5. 13:30–15:10 F37/355, St 9. 6. 13:30–15:10 F37/355
Předpoklady
NOW ( EMPP0211p První pomoc - přednáška )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
První pomoc je teoreticko - praktický předmět předávající vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci.
Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky o zásadách první pomoci při náhle vzniklých poruchách zdraví. Dále zvládnout organizaci první pomoci na místě, kde k postižení došlo a naučit se základní dovednosti transportu raněných, obvazové techniky a kardiopulmonální resuscitace dle evropských doporučených postupů pro resuscitaci (KPR) Guidelines 2015.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- provést primární a sekundrání vyšetření pacienta;
- předvést 1 minutu základní neodkladné resuscitace na modelu dospělého;
- předvést 1 minutu základní neodkladné resuscitace na modelu dítěte;
- poskytnout první pomoc u osoby v bezvědomí, při vědomí.
- komunikovat s pacientem při vědomí.
- použít automatický externí defibrilátor při resuscitaci postiženého
- rozhodnout o správném postupu dle klinických doporučení a guidelines
Osnova
 • Kardiopulmonální resuscitace Posouzení situace, vyšetření zraněného, kontrola základních životních funkcí. Nedostatečné dýchání, zástava dýchání, neprůchodnost dýchacích cest, manévry a pomůcky k zajištění průchodnosti dýchacích cest, podpůrné dýchání, umělé dýchání. Zástava srdeční činnosti, zástava krevního oběhu, nepřímá masáž srdce, postup při resuscitaci jedním nebo dvěma zachránci, indikace k zahájení KPR, délka resuscitace, stabilizovaná poloha.
 • Kardiopulmonální resuscitace dětí.Odlišnosti KPR u dětí a novorozenců, její sekvence a délka. Některé náhlé poruchy zdraví u dětí.
 • Typy krvácení, stavění krvácení. Krvácení tepenné, žilní, vlásečnicové; tlakové body, tlakový obvaz, škrtidlo; krvácení z tělních otvorů, vnitřní krvácení; šok a protišoková opatření.
 • Typy ran.Drobná poranění, skalpující a ztrátová poranění, amputace, popáleniny, poranění hrudníku a břicha; obvazová technika.
 • Zlomeniny, úrazy kloubů a svalů.
 • Druhy zlomenin, komplikace; imobilizace, fixace, technika dlahování; poranění axiálního skeletu, transport.
 • Bezvědomí, základy resuscitace, pomůcky pro resuscitaci (AED), pomůcky k zajištění průchodnosti volných cest dýchacích, kritéria ukončení resuscitace, známky smrti
Literatura
  povinná literatura
 • https://is.muni.cz/auth/do/med/el/prvni_pomoc/index.html
  doporučená literatura
 • Guidleines 2015 - http://www.resuscitace.cz/?page_id=47
  neurčeno
 • AUSTIN, Margaret, Rudy CRAWFORD a Barry KLAASSEN. First aid manual : the Authorised Manual of St John Ambulance, St Andrew's First Aid and the British Red Cross. Revised 10th edition. London: DK, 2016. 288 stran. ISBN 9780241241233. info
 • PETRŽELA, Michal. První pomoc pro každého. 2., doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 102 stran. ISBN 9788024755564. info
 • AUSTIN, Margaret, Rudy CRAWFORD a Vivien J. ARMSTRONG. První pomoc : autorizovaná příručka organizací St John Ambulance, St Andrew's First Aid a British Red Cross. Translated by Petr Stříbrný. V Praze: Slovart, 2015. 288 stran. ISBN 9788073913861. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení (praktický nácvik modelových situací při poskytování první pomoci).
Metody hodnocení
Praktická cvičení jsou povinná. Na závěr semestru se skládá BSA test, ve kterém je třeba správně odpovědět alespoň 85% otázek.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.