VLPY9X1c Psychiatrie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/4/0. 60. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Alena Damborská, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (cvičící)
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Timková (cvičící)
MUDr. Michaela Mayerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Monika Radimecká (cvičící)
MUDr. Pavel Křenek (cvičící), MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. MUDr. Lucie Holíková Návratová (cvičící)
Mgr. Adéla Látalová (cvičící)
MUDr. Barbora Móriová (cvičící)
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (cvičící), prof. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Martin Horký (cvičící), prof. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (zástupce)
MDDr. MUDr. Ida Kupcová (cvičící)
Bc. Martina Mičková (cvičící)
MUDr. Tomáš Mihok (cvičící)
Barbora Krejčová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPY9X1c/01: Po 22. 5. 8:00–13:00 N02202, Út 23. 5. 8:00–13:00 N02202, St 24. 5. 8:00–13:00 F37/346, Čt 25. 5. 8:00–13:00 F37/346, Pá 26. 5. 8:00–13:00 F37/346, Po 29. 5. 8:00–13:00 N02202, Út 30. 5. 8:00–13:00 N02202, St 31. 5. 8:00–13:00 F37/346, Čt 1. 6. 8:00–13:00 N02202, Pá 2. 6. 8:00–13:00 N02202
VLPY9X1c/02: Po 27. 2. 8:00–13:00 N02202, Út 28. 2. 8:00–13:00 N02202, St 1. 3. 8:00–13:00 F37/346, Čt 2. 3. 8:00–13:00 F37/346, Pá 3. 3. 8:00–13:00 F37/346, Po 6. 3. 8:00–13:00 N02202, Út 7. 3. 8:00–13:00 N02202, St 8. 3. 8:00–13:00 F37/346, Čt 9. 3. 8:00–13:00 N02202, Pá 10. 3. 8:00–13:00 N02202
VLPY9X1c/03: Út 11. 4. 8:00–13:00 N02202, St 12. 4. 8:00–13:00 F37/346, Čt 13. 4. 8:00–13:00 F37/346, Pá 14. 4. 8:00–13:00 F37/346, Po 17. 4. 8:00–13:00 N02202, Út 18. 4. 8:00–13:00 N02202, St 19. 4. 8:00–13:00 F37/346, Čt 20. 4. 8:00–13:00 N02202, Pá 21. 4. 8:00–13:00 N02202
VLPY9X1c/04: Po 24. 4. 8:00–13:00 N02202, Út 25. 4. 8:00–13:00 N02202, St 26. 4. 8:00–13:00 F37/346, Čt 27. 4. 8:00–13:00 F37/346, Pá 28. 4. 8:00–13:00 F37/346, Út 2. 5. 8:00–13:00 N02202, St 3. 5. 8:00–13:00 F37/346, Čt 4. 5. 8:00–13:00 N02202, Pá 5. 5. 8:00–13:00 N02202
VLPY9X1c/05: Po 27. 3. 8:00–13:00 N02202, Út 28. 3. 8:00–13:00 N02202, St 29. 3. 8:00–13:00 F37/346, Čt 30. 3. 8:00–13:00 F37/346, Pá 31. 3. 8:00–13:00 F37/346, Po 3. 4. 8:00–13:00 N02202, Út 4. 4. 8:00–13:00 N02202, St 5. 4. 8:00–13:00 F37/346, Čt 6. 4. 8:00–13:00 N02202
VLPY9X1c/06: Po 13. 2. 8:00–13:00 N02202, Út 14. 2. 8:00–13:00 N02202, St 15. 2. 8:00–13:00 F37/346, Čt 16. 2. 8:00–13:00 F37/346, Pá 17. 2. 8:00–13:00 F37/346, Po 20. 2. 8:00–13:00 N02202, Út 21. 2. 8:00–13:00 N02202, St 22. 2. 8:00–13:00 F37/346, Čt 23. 2. 8:00–13:00 N02202, Pá 24. 2. 8:00–13:00 N02202
Předpoklady
VLFA08222c Farmakologie II - cvičení
VLFA0722p - Farmakologie II přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu jsou:

- porozumění problematice obecné a speciální psychiatrie a jejím vztahu k jiným oborům;
- obeznámení s terminologii používanou v psychiatrii;
- obeznámení s metodologií psychiatrické diagnostiky a se základy terapie v psychiatrii;
- seznámení s charakteristikou, příznaky, diagnostikou, průběhem a terapií častěji se vyskytujících psychiatrických poruch;
- osvojení si základního diagnosticko-terapeutického procesu u pacientů s psychiatrickou symptomatologií vyskytující se v běžné lékařské praxi.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student schopen:

- Popsat a rozdělit základní poruchy psychických funkcí;
- Provést vyšetření pacienta s duševní chorobou;
- Popsat principy diagnostiky v psychiatrii;
- Popsat rozdělení a indikace metod biologické terapie v psychiatrii a psychoterapeutických metod;
- Popsat rozdělení, symptomy a průběh hlavních skupin psychiatrických poruch;
- Popsat management a způsoby terapie u hlavních skupin psychiatrických poruch;
- Provést základní diferenciální diagnostiku a navrhnout management pacienta vykazujícího příznaky psychiatrické poruchy;
- Reprodukovat a aplikovat právní předpisy týkající se psychiatrických pacientů, zejména podmínky hospitalizace a léčby bez souhlasu pacienta, držení řidičského a zbrojního průkazu, trestní zodpovědnosti a svéprávnosti.
Osnova
 • TÉMATA VÝUKOVÝCH SEMINÁŘŮ A KAZUISTIK:
 • Závažné stavy v psychiatrii
 • Úzkostné poruchy
 • Afektivní poruchy
 • Schizofrenie
 • Organické duševní poruchy
 • Poruchy příjmu potravy
 • Závislosti
 • Sebepoškozování
 • Pedopsychiatrie
 • Novinky v biologické psychiatrii
 • Komunitní psychiatrie
Literatura
  povinná literatura
 • HOSÁK, Ladislav, Michal HRDLIČKA a Jan LIBIGER. Psychiatrie a pedopsychiatrie. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. 647 stran. ISBN 9788024629988. info
 • HÖSCHL, Cyril, Jan LIBIGER a Jaromír ŠVESTKA. Psychiatrie. 2., doplněné a opravené vyd. Praha: Tigis, 2004. 883 s. ISBN 80-900130-7-4. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. General and specialized psychiatry. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. 2011. URL info
 • COWEN, Philip, Paul HARRISON a Tom BURNS. Shorter Oxford textobook of psychitry, sixth edition, 818 stran. ISBN 978-80-1996-0561-3
  doporučená literatura
 • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie, 1. vydání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 466 s. ISBN 978-80-246-1985-9. info
 • DUŠEK, Karel a Alena VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ. Diagnostika a terapie duševních poruch. 2., přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 646 stran. ISBN 9788024748269. URL info
 • MOHR, Pavel, Miloslav KOPEČEK, Martin BRUNOVSKÝ a Tomáš PÁLENÍČEK. Klinická psychofarmakologie. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-546-0. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra. Klinická sexuologie. 1. vyd. Brno,Česká republika: Masarykova Univerzita, 2002. 34 s. Učební skripta. ISBN 80-210-2795-9. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra. Sexualita u nemocných s psychickými poruchami. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. Praha, 2006. 283 s. Portál. ISBN 80-7367-122-0. info
 • MACH, Jan a Marie HORÁKOVÁ. Zdravotníci, právo a praxe. První vydání. Praha: Galén, 2018. 183 stran. ISBN 9788074923715. info
 • STAHL, Stephen. Stahl´s essential psychopharmacology: neuroscientific basis and practical application. 4. vyd. New York: Cambridge University Press, 2013, 608 s. ISBN 978-1-107-68646-5
Výukové metody
Teoretické semináře
Demostrace klinických případů a diskuze nad kazuistikami
Praktická cvičení
TBL semináře na SIMU
Metody hodnocení
ZÁPOČET
Pro udělení zápočtu je nutná přítomnost na výuce dle rozvrhu. Studenti mohou mít pouze 1 den absence bez jakékoliv omluvy, při více absencích se musí student domluvit s doc. Ustohalem na náhradě výuky (buď si nahradí chybějící den/dny s další studijní skupinou nebo napíše seminární práce na téma, které mu doc. Ustohal zadá). Další podmínkou pro udělení zápočtu je úspěšné složení on-line zápočtového testu na konci 2. týdne stáží formou Odpovědníku v IS MUNI. Test obsahuje 13 otázek typu uzavřených úloh s výběrem jedné správné odpovědi. Pro úspěšné složení testu musí student správně odpovědět alespoň na 10 otázek. V případě, že zápočtový test nesloží úspěšně, napíše sekretářka p. Pazderové s žádostí o otevření opravného zápočtového testu. Bližší informace k výuce najdete zde: https://is.muni.cz/auth/el/med/jaro2023/VLPY9X1c/op/ v dokumentu: Důležité info před začátkem Psy cvičení.
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO STUDENTY 5. ROČ. VL PŘED ZAČÁTKEM VÝUKY PSY-CVIČENÍ (VLPY9X1c)
POVINNOSTI STUDENTA PŘED ZAČÁTKEM VÝUKY PSYCHIATRIE - CVIČENÍ:


Získat základní znalosti o obecné psychiatrii


Absolvovat Přístupový test


Před samotným zahájením výuky by studenti měli načerpat základní znalosti o obecné psychiatrii a lékařské sexuologii. Znalosti z obecné psychiatrie jsou nezbytné pro plné pochopení problematiky probírané během prezenční výuky. Tyto znalosti budou ověřeny přístupovým testem.MÍSTO, ČAS A CO SI VZÍT S SEBOU NA VÝUKU


1. V kolik a kde výuka začíná?


Prezenční výuka začíná každý den v 8.00 hod v posluchárně Psychiatrické kliniky (PK) FN Brno, budova G, 2. nadzemní podlaží. Studenti se shromáždí před výukou v hale před posluchárnou a vyčkají na příchod vyučujícího nebo sekretářky, kteří je pustí do posluchárny.


2 Kde výuka probíhá?


Na Psychiatrické klinice.Psychiatrická klinika se nachází v areálu Fakultní nemocnice Brno, pracoviště dospělého věku (Jihlavská 20) v pavilonu G.


Do posluchárny Psychiatrické kliniky se dostanete takto:


a) Bočním vchodem z pravé strany Psychiatrické kliniky ze strany od výškové budovy FN Brno, vyjdete po schodišti do 2. NP k posluchárně (nikoliv z levé strany přes Krizové centrum)


b) Hlavním vchodem do budovy Psychiatrické kliniky, vpravo od vchodu jsou výtahy a schodiště. Vyjedete výtahem nebo po schodišti vyjdete do 2. NP a zde projdete chodbou podle směrovek až dozadu k posluchárně.


Simulační centrum Lékařské fakulty (SIMU)


Simulační centrum Lékařské fakulty se nachází v areálu univerzitního kampusu na adrese Kamenice 3. TBL posluchárny se nacházejí ve 3. patře. Šatny pro studenty se nacházejí ve 4. patře.


Do výukových místností SIMU si prosím NEBERTE PLÁŠTĚ A NOSTE PŘEZŮVKY. Oblečení, boty a osobní věci je možné uschovat v šatnách SIMU ve 3. a 4. patře.


3 Co si vzít s sebou na výuku?


Přezůvky (nutné jak pro pohyb na Psychiatrické klinice, tak na SIMU)


Pláště (nutné pro přístup na oddělení Psychiatrické kliniky)


Stážovací arch (je rozdán 1. den výuky)


Smartphone / tablet / laptop (nutné pro složení online testů, zejména pro TBL lekce)


Chuť se učit a slušné chování


Doporučujeme mít u sebe respirátor nebo roušku


Pozn.: Pláště i přezůvky si můžete nechávat po celou dobu dvoutýdenního bloku výuky v posluchárně Psychiatrické kliniky.JAK PROBÍHÁ PREZENČNÍ VÝUKA PSYCHIATRIE-CVIČENÍ?


Studenti na začátku dvoutýdenní výuky dostanou Stážovací arch s denním rozpisem vyučovaných témat, který zároveň slouží jako doklad docházky. Stážovací arch je nutno NOSIT DENNĚ na výuku a na konci každého dne bude účast studenta potvrzena podpisem vyučujícího v příslušné kolonce.


Očekává se, že studenti budou na výuku přicházet připraveni, tzn., že budou disponovat alespoň základními informacemi, které budou daný den probírány. Příprava je pak nezbytná pro Team-based learning lekce (viz níže).


Výuka Psychiatrie-cvičení sestává z následujících prvků: Výukové semináře: jsou prezentace na vybraná psychiatrická témata. Společně se studiem literatury a přednáškami mají studentům poskytnout teoretické informace. Tato část výuky probíhá v posluchárně Psychiatrické kliniky.


Kazuistiky klinických případů: jedná se buď o rozhovory s pacienty vedené vyučujícím, výuková videa nebo interaktivní kazuistiky. Tento segment výuky má sloužit jako první krok v aplikaci teoretických poznatků ohledně diferenciální diagnostiky a terapii v psychiatrii. Očekává se aktivní přístup studentů k řešení prezentované problematiky. Tato část výuky probíhá v posluchárně Psychiatrické kliniky.


Klinické dovednosti: jedná se o část výuky zaměřenou na praxi. Tato část výuky bude probíhat na lůžkových odděleních nebo v posluchárně Psychiatrické kliniky. Vyučující, který má v určený den demonstraci pacienta, vybere na odd. PK pacienta, vhodného k probíranému tématu, přivede ho s sebou do posluchárny (či na oddělení) a bude na něm demonstrovat vyšetření. Pokud nebude k dispozici vhodný pacient, může vyučující demonstraci vyšetření provádět na dobrovolníkovi – studentovi.


Team-based learning (TBL) semináře: V tomto semestru jsou do výuky zařazeny 4 lekce vyučované formou TBL. Tato výuka probíhá v TBL učebnách v Simulačním centru Lékařské fakulty (SIMU). TBL je forma kolaborativní výuky, která umožňuje aktivní zapojení studentů do procesu učení. Struktura TBL lekce studentům usnadňuje naučit se aplikovat teoretické znalosti a osvojit si dovednost klinického uvažování. Každá lekce sestává ze dvou částí: RAT (Readiness Assessment Test - Test přípravy) a Aplikační cvičení (obvykle ve formě virtuálního pacienta). Individuální příprava před samotnou lekcí je pro tento typ výuky nezbytná. Odkazy na materiály pro přípravu se nacházejí v interaktivní osnově “Příprava na cvičení” (kapitola 7 - 8).K udělení zápočtu z Psychiatrie je nutné splnit 3 podmínky:


PODMÍNKA 1: Úspěšný průchod on-line Přístupovým testem Nutné je splnit alespoň jeden průchod testem s 15 správně zodpovězenými otázkami a to do půlnoci prvního dne výuky (obvykle pondělí). Test je přístupný od pátku předcházejícího výuce a je možné absolvovat jej opakovaně.


PODMÍNKA 2: Úspěšné složení on-line Zápočtového testu Nutné je správně zodpovědět alespoň 10 otázek ze 13 a to do 22. hodiny posledního dne výuky. Pokud student složí zápočtový test neúspěšně, tj. získá méně než 10 bodů, má 2 možnosti: a) bude psát opravný zápočtový test s další studijní skupinou b) napíše sekretářce PK p. Pazderové mail s žádostí o zpřístupnění opravného testu, ve kterém uvede, na který den může být opravný zápočtový test zpřístupněn


PODMÍNKA 3: Přítomnost na výuce Během dvoutýdenního bloku výuky Psychiatrie – cvičení je POVOLENA 1 ABSENCE BEZ JAKÉKOLIV OMLUVY


V případě více absencí je doporučen následující postup:


1.Student si může chybějící den (dny) výuky nahradit s další studijní skupinou. Zápočtový test může však psát se „svou“ studijní skupinou, zápočet do IS MUNI mu však bude udělen až po nahrazení výuky.


2.Student může chybějící den výuky (nad rámec 1 povolené absence) nahradit sepsáním seminární práce na téma, které mu určí zástupce pro výuku VL doc. Ustohal (student mu napíše email). Vypracovanou seminární práci odevzdá buď osobně sekretářce PK p. Pazderové (sekretariát je v budově G ve 4. nadzemním podlaží) nebo pošle mailem prof. Ustohalovi.


3.Případnou vícedenní absenci na výuce a nemožnost náhrady chybějících dnů výuky s jinou studijní skupinou, bude student řešit individuálně (osobně či mailem) se zástupcem pro výuku VL prof. Ustohalem nebo s dr. Bartečkovou. Jedná se o mimořádné situace, např. v případě dlouhodobé nemoci, karantény, náhle vzniklé pracovní povinnosti atd.

Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Účast na blokové výuce (povolena 1 absence) a úspěšné složení zápočtového testu
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.