VLRL11Xpp Rodinné lékařství a geriatrie-předpromoční praxe

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/8/0. 120. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Emmanuela Fernandová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Josef Laub (přednášející)
MUDr. Vladimír Marek (přednášející)
MUDr. Lucie Rausová (přednášející)
MUDr. Lenka Dvořáková (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
MUDr. Vlasta Polcarová (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Weber, CSc. (cvičící)
Hana Cahová (pomocník)
Jitka Skládaná (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Předpoklady
( VSSP03X Samostatná práce-VL || VLSP03X Samostatná práce-VL ) && VLPD1033c Pediatrie III - cvičení && VLPG1022c Porodnictví a gynekologie II - && VLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu budou mít posluchači základní přehled o obecných otázkách praktického lékařství, o základních odlišnostech péče praktického lékařství a o jeho základních zásadách. Praktická část výuky probíhá přímo v ordinacích praktických lékařů – učitelů LF MU, studenti tedy získají i představu o běžném provozu ordinace.
Osnova
 • 1. Rodinné a praktické lékařství. Vývoj, náplň oboru a používané metody práce.
 • 2. Rodina dříve a dnes. Vliv rodinného prostředí na zdraví a nemoc. Dynamika rodiny.
 • 3. Kompetence praktického lékaře v diagnostice a terapii.
 • 4. Mezioborová spolupráce ve zdravotnictví, a zvláště spolupráce pracovníků jiných oborů s praktickým lékařem. Jak dosáhnout compliance.
 • 5. Problémy péče o závažně nemocné v domácím prostředí. Specifity přístupu k ošetřování nemocných s chorobami kardiovaskulárními, onkologickými a s postiženími pohybového ústrojí.
 • 6. Zvláštnosti chorob ve stáří. Farmakologická a nefarmakologická terapie ve vyšším věku.
 • 7. Psychicky nemocný v rodině a ve zdravotnickém zařízení nepsychiatrického typu.
 • 8. První pomoc v domácnosti a na pracovišti. Vybavení domácí lékárničky a pomůcky používané pro první pomoc na zdravotnickém pracovišti neakutního typu.
 • 9. Komunikace s nemocnými. Empatie a prevence syndromu vyhoření.
 • 10. Komunikace s handicapovanými, zvláště s osobami postiženými poruchami zraku a sluchu. Specifity komunikace s nemocnými v oborech probíhajícího magisterského studia.
 • 11. Vzájemné ovlivňování zdravotního stavu a sociální situace. Komplexní domácí péče jako cesta k posílení role ambulantní péče.
 • 12. Typy ústavní sociální péče. Problémy výživy, fyzioterapie a péče o nemocné s postižením zraku v domovech důchodců.
 • 13. Výchova ke zdravému životnímu stylu, s institucemi veřejné správy a se zájmovými organizacemi pacientů a invalidů.
 • 14. Etické problémy primární péče.
Literatura
  doporučená literatura
 • http://www.woncaeurope.org/content/world-book-family-medicine
 • SEIFERT, Bohumil, Václav BENEŠ a Svatopluk BÝMA. Všeobecné praktické lékařství. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2013. xi, 673. ISBN 9788072629343. info
  neurčeno
 • Textbook of family medicine. Edited by Ian R. McWhinney - Thomas Freeman. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2009. xii, 460 p. ISBN 0195369858. info
 • GESENHUES, Stefan a Rainer ZIESCHÉ. Vademecum lékaře : všeobecné praktické lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. xxiii, 976. ISBN 807262444X. info
 • SEIFERT, Bohumil a Václav BENEŠ. Všeobecné praktické lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 292 s. ISBN 8072623699. info
 • SEIFERT, Bohumil. Primární péče. Praktické lékařství : výukový text pro studenty magisterského studia lékařství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 156 s. ISBN 8024608839. info
Výukové metody
Praxe = 2 týdny v ordinaci praktického lékaře pro dospělé, 1 týden v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, 1 týden v geriatrickém zařízení.
Týdenní praxe v geriatrickém zařízení je povinně absolvována na Klinice interní, geriatrie a praktického lékařství ve FN Brno nebo v LDN Nemocnice Milosrdných bratří Brno Polní. Praxe probíhají ve skupinách po cca 10 studentech.
Harmonogram praxí je pevně stanoven a sdělen na úvodním semináři, stejně jako kontakty na ordinace praktických lékařů, kteří mají uzavřenu smlouvu s LF MU. Pokud má medik zájem absolvovat praxi v ordinaci praktického lékaře pro dospělé a/nebo praxi v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost například v místě bydliště nebo u svého registrujícího praktického lékaře, je to možné. V tomto případě se však stáž odehrává na studentovu a lékařovu odpovědnost a lékař nemá nárok na úhradu stáže. Aby mohla být takto individuálně absolvovaná praxe uznána pro předmět Rodinné lékařství, je nutné ji ještě před zahájením praxe nahlásit prostřednictvím e-mailu na sekretariát kliniky (skladana@med.muni.cz), včetně kontaktů a ordinačních hodin dané ordinace.
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
výuka včetně kolokvia musí být absolvována před poslední SRZ.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.