VLVL9X65c Vnitřní lékařství blok 5 - kardiologie a angiologie

Lékařská fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/3.2/0. 48. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Irena Andršová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Július Godava (cvičící)
MUDr. Hana Hladká (cvičící)
MUDr. Anna Chaloupka, Ph.D., FHFA (cvičící)
prof. MUDr. Petr Kala, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladimír Kincl, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Kubková (cvičící)
MUDr. Karel Lábr, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. František Lehar, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jolana Lipoldová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Lokaj, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
MUDr. Dalibor Mlejnek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Hana Moravcová (cvičící)
MUDr. Andrej Nagy (cvičící)
MUDr. Martin Novák (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Ozábalová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Hana Poloczková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeňka Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Radvan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Seménka (cvičící)
MUDr. Milan Sepši, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Sitar (cvičící)
MUDr. Filip Souček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martina Šišáková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
MUDr. Monika Špinarová, MSc., Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
MUDr. Pavel Trčka (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mária Vyskočilová (cvičící)
MUDr. Petra Vysočanová (cvičící)
Petra Ciganíková (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC
I. interní kardioangiologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC
Dodavatelské pracoviště: I. interní kardioangiologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (64,00 %), Interní kardiologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (36,00 %)
Předpoklady
( VLFA08222c Farmakologie II - cvičení || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška )
VLCH0832c;(VLFA08222p;VLFA0722p)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student má ovládat kromě fyzikálního i základní funkční vyšetření srdce a periferní cirkulace, interpretaci elektrokardiogramu včetně diagnózy nejdůležitějších arytmií, základy ostatních neinvazivních a invazivních vyšetřovacích metod. Má znát etiopatogenezi, klinický obraz, diagnostiku a léčbu nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění, zejména arteriální hypertenze, ischemické choroby srdeční včetně akutního infarktu a jeho komplikací, arytmií, chorob periferních tepen a žil, plicní embolie a ostatních akutních kardiovaskulárních příhod, včetně kardiogenního šoku, plicního edému, akcelerované hypertenze, disekce aneuryzmatu aorty, tamponády perikardu a diferenciální diagnostiku synkop i možnosti vyšetření. Dále má ovládat základní diagnostiku a léčbu nejčastějších vrozených a získaných srdečních vad, endokarditidy, myokarditidy a perikarditidy. Má prokázat znalosti farmakoterapie nemocí srdečních a cévních, současné možnosti nefarmakologické léčby, zejména z oblasti katetrizačních metod, dočasné a trvalé kardiostimulace, intervenční radiologie a kardiochirurgie. Má být obeznámen s novými poznatky v oblasti aterosklerózy, jejich rizikových faktorů a možnostmi prevence kardiovaskulárních onemocnění.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování:
- ovládat funkční vyšetření srdce a periferní cirkulace, interpretaci elektrokardiogramu včetně diagnózy nejdůležitějších arytmií, základy ostatních neinvazivních a invazivních vyšetřovacích metod.
- znát etiopatogenezi, klinický obraz, diagnostiku a léčbu nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění
Osnova
 • Kardiologie

  Chronická ischemická choroba srdeční

  stabilní angina pectoris, němá ischemie, angina pectoris inversa, etiologie a patofyziologie, dif. diagnostika bolesti na hrudníku, vyšetřovací metody, rizikové faktory, primární a sekundární prevence, komplikace, léčba prognóza, klasifikace (CCSC)

  Akutní formy ischemické choroby srdeční

  nestabilní angina pectoris, akutní srdeční infarkt, náhlá smrt, etiologie a patofyziologie, vyšetřovací metody, komplikace léčba, prognóza

  Myokarditidy

  virové, bakteriální a parainfekční myokarditidy, etiologie a patofyziologie, vyšetřovací metody, komplikace, vztah k dilatační kardiomyopatii, léčba, prognóza

  Endokarditidy

  neinfekční endokarditidy, bakteriální endokarditida, etiologie a patofyziologie, typické klinické formy, skupiny s vyšším rizikem (srdeční vady, po chlopenních náhradách , iv. narkomani, imunokomprimovaní nemocní), vyšetřovací metody, dif. dg., komplikace, chirurgická a nechirurgická léčba, indikace, prognóza

  Tachyarytmie

  supraventrikulární (fibrilace síní, flutter síní, supraventrikulární tachykardie) a komorové (komorová tachykardie, flutter komor, fibrilace komor), extrasystoly, etiologie a patofyziologie, diferenciální diagnostika, léčba farmakologická a nefarmakologická léčba (včetně ablačních technik a implantace ICD)

  Bradyarytmie

  sinusová bradykardie, AV-junkční rytmy, SA blokády a zástavy, AV blokády II. a III. st., asystolie komor, etiologie a patofyziologie, diferenciální diagnostika synkop, vyšetřovací metody včetně HUT testu, farmakologická léčba, implantace pacemakeru

  Levostranné srdeční selhání

  akutní (Killipova klasifikace), etiologie a patofyziologie, léčba, chronické NÝHA klasifikace, etiologie a patofyziologie, léčba, (včetně srdeční transplantace), prognóza

  Cor pulmonale

  akutní (včetně akutní plicní embolizace) a chronické, etiologie a patofyziologie, diferenciální diagnostika, primární plicní hypertenze, léčba, prognóza

  Chlopňové srdeční vady

  etiologie a patofyziologie, vrozené, revmatická horečka, postižení jedné chlopně (aortální, mitrální, trikuspidální, plicní), postižení více chlopní, dif. dg., komplikace, léčba farmakologická, chirurgická a katetrizační, prognóza

  Vrozené srdeční vady v dospělosti

  defekt septa síní, defekt komorového septa, Fallotova tetralogie, Ebsteinova anomálie, transpozice velkých cév, ductus arteriosus persistens, etiologie a patofyziologie, léčba, prognóza

  Nemoci žilního systému

  akutní žilní trombophlebitida (phlebothrombosa), etiologie a patofyziologie, speciální formy (phlegmasia alba a cerulea dolens), diferenciální diagnostika, vyšetřovací metody, komplikace, léčba, prevence, varikózní komplex, důsledky recidivujících thrombophlebitid, sy. horní a dolní duté žíly

  Onemocnění tepenného systému

  ischemická choroba tepen (včetně Lerichova sy), thrombangitis obliterans, akutní periferní tepenné uzávěry (embolizace a trombózy), koarktace aorty, aneurysmata, disekující aneurysma aorty, etiologie a patofyziologie, dif. dg., vyšetřovací metody, komplikace, léčba, prognóza

  Arteriální hypertenze

  esenciální a sekundární, etiologie a patofyziologie, klasifikace, vyšetřovací metody, komplikace, léčba, prognóza

  Perikarditidy a perikardiální výpotek

  virové, bakteriální (včetně TBC), maligní, nezánětlivý perikardiální výpotek, etiologie a patofyziologie, dif. dg., vyšetřovací metody, komplikace, léčba, prognóza

  Kardiomyopatie

  definice, primární (idiopatické), sekundární (specifické), základní rozdělení morfologické (dilatační, hypertrofická, obstruktivní, restriktivní), arytmogenní dysplazie pravé komory, etiologie a patofyziologie, dif. dg., vyšetřovací metody, komplikace, léčba, prognóza

  Vyšetřovací metody v kardiologii

  anamnéza, propedeutika, laboratorní metody invazivní (srdeční katetrizace levo- a pravostranná, koronarografie, srdeční biopsie), laboratorní metody neinvazivní (elektrokardiografie, rentgenové metody a NMR, echokardiografie, radionuklidové metody, zátěžové testy, pozdní potenciály, Holterovo monitorování analýza variability srdečního rytmu)

Literatura
Výukové metody
Kurz probíhá formou desetidenní stáže na klinice. Součástí kurzu jsou společné semináře k vybraným tématům a praktické demonstrace u lůžka pacientů. Praktická výuka je (v rozsahu cca 10 % celkového objemu výuky) doplněna o komplexní spektrum metod simulační výuky na simulátorech s různou měrou věrnosti, trenažérech a virtuálních pacientech. Simulační výuka ústí v následný debriefing (zpětnou vazbou pro studenta). V popředí rovněž stojí problémově orientovaná výuka, kdy se student učí prostřednictvím řešení předloženého problému a také týmově orientovaná výuka, kdy studenti v menších skupinách společně diskutují a vybírají řešení daného problému. Důraz je také kladen na rozvoj měkkých dovedností, vč. tzv. „21st century skills“, tedy zejména na komunikaci, rozhodovací schopnosti, kritické myšlení, krizovou komunikaci a týmovou spolupráci.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování stáží v plném rozsahu a složení závěrečného zápočtu. Tradiční metody hodnocení jsou doplněny o objektivní klinickou evaluaci, která ověřuje klinické znalosti a další dovednosti, jakými jsou např. komunikace, fyzikální vyšetření, provádění výkonů, interpretace výsledků atd. Tento způsob evaluace poskytuje studentům objektivní a konkrétní zpětnou vazbu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024.