VSOT7X1p Otorinolaryngologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Hanák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michaela Máchalová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (přednášející)
MUDr. Tomáš Talach, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eva Tóthová (přednášející)
MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D. (přednášející)
Jana Puklová (cvičící)
Jaroslava Plavajka (pomocník)
Bc. Ing. Martina Zatloukalová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Předpoklady
VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VSPA0622p Patologie II. - přednáška && VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. && ( VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvič. || STCP0622c Chir.propedeutika II - c ) && ( STLM0522p Lékařská mikrobiologie || VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. ) && ( VLIM051p Imunologie - přednáška || STIM051p Imunologie - přednáška )&& VLFA0621c Farmakologie I - cvičení
Znalost teoretických disciplín, zvl. anatomie a fyziologie, patologické fyziologie, chirurgické propedeutiky, lékařské mikrobiologie, klinické imunologie, farmakologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem pregraduální výuky otorinolaryngologie je seznámit studenty s aplikovanou anatomií hlavy a krku, naučit je základy diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby chorob ušních, nosních a krčních.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen - provést základní klinické otolaryngologické vyšetření - rozpoznat normální ORL nález - navrhnout další vyšetření v rámci diferenciální diagnostiky - navrhnout základní léčbu onemocnění uší, nosu, hltanu, hrtanu a zevního krku
Osnova
  • MUDr. Jan Rottenberg, PhD., odb. as. MUDr. Tomáš Talach: Základy audiologie 1. základní pojmy akustiky: zvuk, prostředí, rychlost šíření, typy kmitání, kmitočet, výška, tlak zvuku, hlasitost,citlivost ucha, rozsah slyšení, zvuková energie, decibel, rozsah slyšení v dB, jednoduchý a složený zvuk, hluk a vliv hluku na sluch, barva zvuku. 2. audiologie: práh slyšení, práh bolesti, sluchové pole, kmitočtová stupnice, křivky stejné hlasitosti, fón, vztah mezi akustickým tlakem a hlasitostí, vztah mezi kmitočtem a výškou, kmitočtová analýza, adaptace a únava sluchu, prostorové slyšení. 3. audiometrie: normální práh sluchu, patologický práh, audiogram, dB stupnice, maskování, přístroje pro vyšetřování sluchu audiometry, subjektivní metody: tónová audiometrie, instruktáž, vzdušné a kostní vedení, tichá komora, slovní audiometrie, technika provedení, slovní sestavy, slovní audiometrie ve volném poli objektivní metody: tympanometrie a měření reflexu středoušních svalů ECoG, BERA, CERA otoakustické emise, spontánní, transientní 4. sluchadla 5. kochleární implantáty Odb. as. MUDr. J. Rottenberg: Základy otoneurologie Přednáška shrnuje základní vyšetřovací metody a diferenciální diagnostiku v otoneurologii. Je rozdělena do 4 témat: 1. Olfaktometrie - vyšetření čichu a diferenciální diagnostika čichových poruch 2. Gustometrie - vyšetření chuti, hypogeusie a ageusie jako symptom, možné diagnostické konsekvence 3. Audiometrie - shrnutí (problematika probírána zvlášť v jiné přednášce) 4. Vestibulometrie - vyšetření vestibulárního ústrojí, základní diferenciální diagnostika Přednášející předpokládá základní znalosti z anatomie a fyziologie smyslových orgánů a základní znalosti z neurologie (problematika vestibulárních poruch). Odb. as. MUDr. J. Rottenberg, odb. as. MUDr Jan Hanák, odb. as. MUDr. B. Gál, Ph.D. : Klinická anatomie rhinobaze a laterobaze, moderní pohled na léčbu rhinosinusitidy (EPOS), Spánková medicína. Přednáška shrnuje klinicky důležité topograficko-anatomické údaje v oblasti baze lební, jejich praktický dopad na klinickou symptomatologii onemocnění v oblasti baze lební a operační přístupy a jejich komplikace: 1. Anatomie a vývoj PND, interindividuální variabilita, funkční endonazální chirurgie a její komplikace 2. Klasifikace rhinosinusitidy, EPOS 3. Spánková medicína 4. Principy FESS 5. Typy paréz n. facialis a jejich topodiagnostika. 6. Pojem chirurgie baze lební Přednášející předpokládá základní anatomické znalosti a základní orientaci v oboru ORL. Doc. MUDr. P. Smilek, Ph.D., odb. as. MUDr. B.Gál, Ph.D.: Život ohrožující stavy v otolaryngologii. Epistaxe anatomické poznámky, diferenciální diagnóza Hemoptýza z hrtanu a průdušnice Hemoptýza z průdušek Hemoptýza z průdušek - terapie Hematemesis - krvácení z polykacích cest - příčiny, příznaky, diagnóza, terapie Krvácení z ucha. Trauma hlavy. Sufokující stenózy dolních dýchacích cest, záněty, úrazy. Traumata hrtanu,nádory,alergie, neurogenní poruchy motility hrtanu, vrozené vady. Indikace tracheotomie. Komplikace tracheotomie. Cizí tělesa v dýchacích cestách - příčina, lokalizace, příznaky, diagnóza. Cizí tělesa v polykacích cestách-příčiny, lokalizace, příznaky, diagnóza,t erapie + komplikace. Poleptání hypofarngu a jícnu žiravinami - příčiny, příznaky průběh diagnóza léčba Doc. MUDr. P.Smilek: Základy onkologie hlavy a krku 1. Úvod 1.1. Kancerogeneze 2. Stanovení prognózy nádorů hlavy a krku. 2.1. Klinické vyšetření 2.2. Histologické vyšetření 2.3. Stanovení nádorových markerů (TM)3. Zásady léčebné strategie 3.1. Chirurgická léčba 3.2. Radioterapie 3.3. Chemoterapie 4. Léčba uzlinových metastáz na krkuu 4.1. Anatomické poznámky 4.2. Vyšetření 4.3. Diferenciální dignóza zduření na krku 4.4. Léčba uzlinových metastáz karcinomu na krku. 4.5. Nová klasifikace krčních uzlin a blokových disekcí 5. Rakovina nosu a vedlejších dutin nosních (C 31.0) 5.1. Anamnéza, etiologie 5.2. Klinický obraz 5.3. Sraging - TNM klasifikace, grading. 5.4. Vyšetření 6.4. Terapie .6. Nádory nosohltanu (C11) 6.1. Etiologie 6.2. TNM 6.3. Příznaky 6.4. Terapie 8. Nádory hrtanu 8.1. Anatomické poznámky 8.2. Etiologie 8.3. Odb. as. MUDr. B. Gál, Ph.D., Odb. as. MUDr. Eva Tóthová: Choroby štítné žlázy, zvláště nádorová onemocnění, chirurgická léčba. Doc.MUDr. I.Šlapák, Csc.: Endonazální operace: Diagnosticko-operační technika v oblasti nosu a paranazálních dutin. Vznikla v Rakousku- prof. Messerklinger a NSR- prof. Wigand. V ČR: doc. Vokurka. Základní instrumentarium: optiky z různým úhlem pohledu, studené světlo mikronástroje.Anestezie u dospělých lokální a celková. U dětí výhradně celková anestezie s použitím adrenalinu lokálně na sliznici nosu. Diagnostika pomocí endonazální techniky: rhinoscopia, sinoscopia,epipharyngoscopia. Terapeutické zákroky: odstranění cysty z maxilární dutiny, supraturbinální antrostomie, endonazální etmoidektomie.Extrakce nosních polypů. Ablace sliznice u hypertrfie lastur. Probatorní excize u nádorů nosu a PND . Odstranění drobných nádorů. Rekanalizace choan. Dacryocystorhinostomia.Operace hypofýzy. probatorní excize z orbity. Komplikace operací: edem tváře, krvácení z nosu, proniknutí do orbity, liguorhea při poranění baze lební a tvrdé pleny. Konzervativní terapie u alergických chorob nosní spreje kortikoidů, lázeňská léčba. Prof.MUDr. I.Šlapák, Csc.: Chirurgická léčba chorob očnice: orbitologie. Multidisciplinární obor diagnostika ui terapie ve spolupráci- ORL+ oční+ neurochirurgie. Typický příznak onemocnění orbity: protruze bulbu -exoftalmus.Diagnostika: exoftalmometr, CT, MNR,pneumorobitografie, angiografie. Ultrazvuk A,B sken. Nejčastější nádory: benigní: hemangiom, pseudotumor,adenom, meningeom. Maligní: lymfom,metastázy, karcinom. Dělení tumorů orbity : primární, sekundární. Chirurgická terapie: orbitotomie: přední, medální, laterální, transkraniální. Při operaci úzké operační pole, pečlivé stavění krvácení, sledování na onkologických poradnách. Záněty orbity: orbitocelulitidy,absces orbity- vyjíměčné indikace k operaci. Úrazy orbity: blow-out, diplopie. Při nutnosti chirurgického řešení přístup transkonjunktivální, subciliární. Při větších rekonstrukcích použití A-O dlah (Kostřica). Komplikované úrazy ve spolupráci s neurochirurgem a stomatochirurgem. As. MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D: Komplikace zánětlivých onemocnění v ORL: orbitální, endokraniální, hluboké krční infekce, interní komplikace. As.MUDr. M. Máchalová, PhD.:Akutní laryngitida a epiglotida u dětí Zánětlivá onemocnění hrtanu. Rozdělení : katarální laryngitida(nestenotizující), stenotizující laryngitidy: subglotická laryngitida a epiglotiida. Subglotická laryngitida: virové onemocnění, vzniká náhle v noci hlavní věkové kategorie: 1-3 roky. Inspirační stridor, štěkavý kašel, není bolest v krku, polykání bez obtíží. Terapie: kortikoidy, sedativa, vhlký a chladný vzduch. při neúspěchu intubace. Při recidivě vyloučit infekční fokus(AV) a gastroesofag. reflux. Epiglotitida: věk 3-6 let, bakteriální infekce hemofilus (při očkování proti hemofilu se téměř nevyskytuje), příznaky: inspirační i expirační stridor, bolesti v krku i řpi polykání, sliny těčou z úst. Schvácené dítě, sedící odmítá si lehnout. terapie: hospitaliace na JIP či ARO. Intubace. Antibiotika, kortikoidy. Obě choroby život ohrožující onemocnění, diagnostika - vždy ORL vyšetření - nepřímá laryngoskopie a stlačení kořene jazyka lopatkou.
Literatura
    doporučená literatura
  • KLOZAR, Jan. Speciální otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Karolinum. 224 s. ISBN 8024611252. 2005. info
  • UCHYTIL, Bořivoj, Pavel SMILEK, Rom KOSTŘICA a Miroslav NOVOTNÝ. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii. 1. vyd. Praha: Triton. 254 s. Edice Levou zadní. ISBN 80-7254-190-0. 2002. info
  • BEHRBOHM, Hans, Walter BECKER, Hans Heinz NAUMANN a Carl Rudolf PFALTZ. Ear, nose, and throat diseases : with head and neck surgery. 3rd ed. Stuttgart: Thieme. x, 461. ISBN 9783136712030. 2009. info
  • GÁL, Břetislav, Marek SLÁVIK a Petr MATOUŠEK. Zhoubné nádory hrtanu. In Pavel Šlampa, Pavel Smilek et al. Nádory hlavy a krku. První vydání. Praha: Mladá fronta. s. 173-187. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3743-3. 2016. info
  • ŠLAPÁK, Ivo. Dětská otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta. 333 s. ISBN 9788020429001. 2013. info
Výukové metody
Seminář (přednáška), praktický nácvik ORL vyšetření, videoprezentace, stáž na pracovišti lůžkovém a operačním sále.
Metody hodnocení
Během semestru je vyžadována povinná účast. Používané metody ve výuce: přednášky, diskuse v hodině, praktický nácvik ORL vyšetření, prezentace kazuistik -video, obrazová dokumentace. Očekává se, že studenti přijdou na stáže připravení, včetně odpovídajících teoretických znalostí preklinických oborů. Závěrečné hodnocení - ústní zkouška.
Informace učitele
Přednášky se konají ve čtvrtek, od 13:00 do 14:40 hod. v posluchárně Kliniky otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny v Brně ve 4.-11. výukovém týdnu. Přednášky jsou koncipovány tak, že je přednášena látka, která není obsažena v učebnicích, a obsah přednášek bude součástí zkoušky z otolaryngologie. Vzhledem k velmi omezenému rozsahu výuky otorinolaryngologie není akceptována žádná absence.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.