ZLFA0621p Farmakologie I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2015
Rozsah
2/0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Unar Vinklerová, Ph.D., MBA (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Alena Máchalová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Irena Babilonová (cvičící)
Dr. Vincenzo Micale, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (cvičící)
Anas Arab, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Zuzana Babinská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marianna Brabencová (cvičící)
MVDr. Eva Dražanová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Kostková (cvičící)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (cvičící)
Gabriela Přibyl Dovrtělová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Irena Sehnalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tibor Štark, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Miroslav Turjap, Ph.D. (cvičící)
Renata Bláblová (pomocník)
Nithyananda Thorenoor, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 23. 2. až Pá 22. 5. Út 13:50–14:40 B11/114
Předpoklady
ZLPA0521c Patologie I - cvičení && ZLPF0521c Patol. fyziol.I - cvičení && ZLCP051c Chirurgická propedeutika-cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu by student měl být schopen pochopit integraci biomedicínských oborů chemie, anatomie, fyziologie, molekulární biologie, patologie a patologické fyziologie, jež osvětluje mechanismy účinků xenobiotik (včetně léčiv) a za jakých okolností mohou léky či jejich kombinace vyvolávat účinky nejen terapeutické, ale i nežádoucí a toxické a jak tyto závisí na zvolené dávce, aplikačním způsobu, stavu organismu (rozdíly v pediatrii a geriatrii). Budou rozumět zásadám "Správné klinické praxe" při vývoji nových léčiv a povinnostem lékaře v kontaktech s farmaceutickým průmyslem a principům farmakovigilance.
Osnova
 • PLÁN PŘEDNÁŠEK

 • Jarní semestr 2014 (úterý 13:50-15:30) A11/114

 • 1.týden 18.2.
 • Historické aspekty farmakologie. Léčivá látka, léčivý přípravek, životní cyklus léčiva. Účelná farmakoterapie.
 • 2.týden 25.2.
 • Originální léčiva, generika, biosimilars, léčivé přípravky pro moderní terapii, léčivé přípravky pro vzácná onemocnění (orphans).
 • 3.týden 4.3.
 • Nežádoucí účinky léčiv. Faktory ovlivňující účinek léčiva. Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie.
 • 4.týden 11.3.
 • Způsoby aplikace léků a jejich inovační trendy.
 • 5.týden 18.3.
 • Osud léčiva v organismu. Absorpce, distribuce, biotransformace, vylučování. Změna účinku léčiva při opakované aplikaci.
 • 6.týden 25.3.
 • Mechanismy účinků léků - nespecifické a specifické. Subklasifikace receptorů a vazebných míst. Funkce autoreceptorů a heteroreceptorů.
 • 7.týden 1.4.
 • Interakce léčiv na různých úrovních. Hodnocení závažnosti lékových interakcí.
 • 8.týden 8.4.
 • Obecné principy terapie otrav, specifická antidota léčiv a mechanismy jejich účinku.
 • 9.týden 15.4.
 • Farmakologie dětského věku. Obecné principy, farmakokinetické a farmakodynamické zvláštnosti. Farmakoterapie v novorozeneckém období.
 • 10.týden 22.4.
 • Specifika farmakoterapie ve stáří.
 • 11.týden 29.4.
 • Preklinický a klinický výzkum a vývoj nových léčiv. Registrace léčiv. Správná klinická praxe.
 • 12.týden 6.5.
 • Farmakogenetika, farmakogenomika a její klinické aplikace.
 • 13.týden 13.5.
 • Principy farmakovigilance, povinnosti lékařů a povinnosti farmaceutických firem, obecná pravidla pro propagaci léčiv.
 • 14.týden 20.5.
 • Principy farmakoekonomiky, stanovování cen a úhrad léčivých přípravků.
 • 15.týden 28.5.
 • Principy imunoterapie, systémová enzymoterapie.
Literatura
  povinná literatura
 • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI. Základní a aplikovaná farmakologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. xxiv, 672. ISBN 9788072623730. info
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-461-farmakovigilance-a-propagace-leciv.html
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-367-vyzkum-novych-leciv-od-zrodu-k-registraci.html
 • https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2009/VLFA0621c/um/Practicals_in_Pharmacology_ENGL.pdf?fakulta=1411;obdobi=4504;kod=VLFA0621c
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-553-zaklady-receptury-lecivych-pripravku.html
  doporučená literatura
 • Rang & Dale's pharmacology 7th Edition :with student consult online access. Edited by H. P. Rang. : Churchill Livingstone, 2012
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
 • Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 379 s. ISBN 9788024713564. info
Výukové metody
Studenti mohou navštěvovat dle stanoveného rozvrhu přednášky vedené renomovaným učitelem farmakologie.
Metody hodnocení
Studenti přechází do pokračující výuky v dalším semestru bez povinnosti ověření znalostí v tomto semestru.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU v Brně, Kamenice 5, 625 00 Brno - Bohunice: denně 13.00 - 14.00 hod, tel.: 05-4949 3070.

Masaryk University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology, Kamenice 5, 625 00 Brno-Bohunice, Czech Republic
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.