ZLFA0722p Farmakologie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Adéla Bártová (cvičící)
MDDr. Eva Buchalová (cvičící)
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Eva Dražanová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Tomáš Hammer (cvičící)
PharmDr. Mária Hricková (cvičící)
Mgr. Petr John (cvičící)
PharmDr. Eva Klásková (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Máchalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (cvičící)
Renata Bláblová (pomocník)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Zuzana Strašilová (pomocník)
Mgr. Marta Vyoralová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 13. 9. 13:30–15:10 A19/231, Út 20. 9. 13:30–15:10 A21/111, Út 27. 9. 13:30–15:10 A21/111, Út 4. 10. 13:30–15:10 A21/111, Út 11. 10. 13:30–15:10 A21/111, Út 18. 10. 13:30–15:10 A21/111, Út 25. 10. 13:30–15:10 A21/111, Út 1. 11. 13:30–15:10 A21/111
Předpoklady
ZLFA0621c Farmakologie I - cvičení && ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu bude student orientován v indikačních třídách léků, bude znát farmakologické profily žádoucích a nežádoucích účinků jejich hlavních zástupců, se zvláštním zřetelem k možným interakcím léčiv. Bude schopen posuzovat výsledky farmakoekonomických analýz pro praktické využívání farmakoterapie.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student:
- orientován v indikačních třídách léků,
- znát farmakologické profily žádoucích a nežádoucích účinků jejich hlavních zástupců, se zvláštním zřetelem k možným interakcím léčiv.
- schopen posuzovat výsledky farmakoekonomických analýz pro praktické využívání farmakoterapie.
Osnova
 • Přednášky - PS 2022
 • 1. Farmakoterapie vředové choroby GD. Antiemetika. Mechanismy působení, nežádoucí účinky.
 • 2. Cytostatika. Principy cílené léčby v onkologii, monoklonální protilátky, inhibitory tyrozinkináz, využití v terapii vybraných onemocnění.
 • 3. Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění I.
 • 4. Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění II.
 • 5. Úvod do psychofarmakologie. Antipsychotika – mechanismy působení, nežádoucí účinky.
 • 6. Antidepresiva - mechanismy působení, nežádoucí účinky.
 • 7. Antimykotika a antivirotika se zaměřením na Zubní lékařství. Mechanismy působení, nežádoucí účinky.
 • 8. Dezinficiencia a antiseptika se zaměřením na Zubní lékařství. Mechanismy působení, nežádoucí účinky.
Literatura
  povinná literatura
 • RANG, H. P., James RITTER, R. J. FLOWER a Graeme HENDERSON. Rang & Dale's pharmacology. Eighth edition. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1160493&lang=cs&site=ehost-live
  doporučená literatura
 • RANG, H. P. Rang & Dale's pharmacology. 9th ed. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2019. xv, 808. ISBN 9780702074479
 • Landa Leoš, Jan Juřica, Kristýna Nosková, Ondřej Zendulka: Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy
 • ŠVIHOVEC, Jan a kol. Farmakologie, Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-5558-8. www.grada.cz/farmakologie-(1)-8687
 • Markova farmakoterapie vnitřních nemocí. Edited by Josef Marek - Michal Vrablík. 5., zcela přepracované a d. Praha: Grada, 2019. xxiv, 868. ISBN 9788024750781. info
 • Demlová Regina, Říhová Barbora, Grycová Zuzana, Nerušilová Kateř. Životní cyklus léčiv. MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA, 2014. URL info
 • Náhradní obsah: Základy receptury léčivých přípravků. Nováková a kol., 2010, http://portal.med.muni.cz/clanek-553-zaklady-receptury-lecivych-pripravku.html
 • Atlas léčivých rostlin, https://is.muni.cz/auth/do/med/el/lecive_rostliny/atlas.html
  neurčeno
 • Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU, Máchalová a kol., 2015, http://portal.med.muni.cz/clanek-644-farmakologie-pro-studenty-bakalarskych-oboru-na-lf-mu.html
 • Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-461-farmakovigilance-a-propagace-leciv.html
 • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
 • Pharmaceutical Practice. Winfield, A.J. & Richards, R.M.E., eds. Churchill Livingstone. , 3rd Ed. 2004. ISBN 0443 07206 X
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?id=7lNQpLuETq4C&printsec=frontcover&dq=farmakologie&lr=&as_brr=3#PPA4,M1
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0
 • Lippincott's Illustrated Reviews : Pharmacology, 4th Ed., Harvey, Richard A. - Champe, Pamela C. - Finkel, Richard - Cubeddu, Luigi - Clarke, Michelle A. 2008. 560 s. ISBN-10: 0-7817-7155-2, ISBN-13: 978-0-7817-7155-9
 • https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2008/ZLFA0722p/um/Zasady_antibioticke_ lecby.pdf?fakulta=1411;obdobi=4343;kod=ZLFA0722p
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-367-vyzkum-novych-leciv-od-zrodu-k-registraci.html
 • WHALEN, Karen. Pharmacology. Edited by Richard Finkel - Thomas A. Panavelil. 6th ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2015. xi, 664. ISBN 9781451191776. info
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
Výukové metody
V podzimním semestru 2022 jsou přednášky vedené renomovaným učitelem a budou se konat prezenčně, synchronně se sylabem. Zároveň bude přednáška se zvukovou stopou nahrávána. Na závěr přednášky bude dán prostor k doplňujícím dotazům od studentů. Využívána bude také platforma MS TEAMS (event. jiná).
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška je vedena formou ústního zkoušení ve formě ústních odpovědí na tři náhodně vybrané otázky z problematiky odpovídající Sylabu požadované zkoušky z farmakologie (obecná farmakologie, speciální farmakologie, základní léčivo).
Informace učitele
Informace pro studenty studující v češtině:V podzimním semestru 2022 přednášky probíhají prezenčně, synchronně se sylabem. Zároveň bude přednáška se zvukovou stopou nahrávána. Na závěr přednášky bude dán prostor k doplňujícím dotazům od studentů. Využívána bude platforma MS TEAMS (event. jiná).Adresa pracoviště: Farmakologický ústav LF MU, UKB, Kamenice 5, pavilon A19.


Úřední hodiny sekretariátu denně 13.00 - 14.00 hod, tel.: 54949 3070.
SYLABUS POŽADOVANÉ LÁTKY KE ZKOUŠCE Z FARMAKOLOGIEZKOUŠKA PS 2022


Otázky z obecné farmakologie:


Způsoby aplikace léčiv – přehled, charakteristika


Základní farmakokinetické parametry a procesy (přehled)


Absorpce léčiv, "first pass" efekt


Biologická dostupnost léčiv


Distribuce léčiv, distribuční objem


Eliminace léčiv


Biotransformace léčiv, fáze


Vliv pH prostředí a pKa léčiv na přestup léčiv přes biologické membrány


Inhibice a indukce enzymů léčivy


Exkrece léčiv


Farmakokinetika jednorázového, opakovaného a kontinuálního podávání léčiv


Kinetika perorální a parenterální aplikace léčiv


Přehled lékových forem a jejich vliv na farmakokinetiku


Terapeutické monitorování léčiv


Dávka a účinek, druhy dávek


Farmakogenetika, genetický polymorfismus


Přehled mechanismů účinku léčiv, nespecifické mechanismy účinků léčiv


Specifické mechanismy účinků léčiv - cílové struktury, na nichž léčiva působí


Nežádoucí účinky léčiv (charakter, kategorie)


Receptorová teorie léčiv - typy receptorů


Synergismus a antagonismus v účincích léčiv


Tolerance, tachyfylaxe


Látková závislost


Terapeutický index, terapeutická šíře


Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie


Alergie na léčiva, idiosynkrazie


Interakce léčiv - přehled, interakce farmakokinetického typu


Interakce léčiv - přehled, interakce farmakodynamického typu


Faktory ovlivňující účinek léčiv (se vztahem k léčivu, se vztahem k organismu)


Farmakoterapie v těhotenství, teratogenita léčiv


Farmakoterapie v době kojení, v dětském věku


Farmakoterapie ve stáří


Farmakologie a její podobory, původ a zdroj léčiv, názvy léčiv


Český lékopis


Účelná farmakoterapie, léková anamnéza, compliance


Životní cyklus léčiva


Preklinické a klinické hodnocení léčiv


Farmakovigilance


Obecné principy terapie otrav, specifická antidota léčiv a mechanismy jejich účinku


Principy biologické terapie - technologie, požadavky na kvalitu, registrace, biosimilars

Otázky ze speciální farmakologie:
Antimykotika


Antivirotika


Přehled léčiv s místním účinkem užívaných ve stomatologii


Antiinfektiva ve stomatologii


Dezinficiencia a antiseptika


Přehled léčiv s místním účinkem - dermatologika, léčiva ORL


Zásady antibiotické terapie - přehled, mechanismy účinků, rezistence


Antibiotika k lokálnímu užití


Peniciliny


Cefalosporiny + ostatní beta laktamy


Aminoglykosidy


Makrolidy


Sulfonamidy


Tetracykliny


Chinolony, nitroimidazoly


Nesteroidní antiflogistika + analgetika-antipyretika


Antiuratika


Celková anestetika


Premedikace a doplnění celkové anestézie, analgosedace, neuroleptanalgézie


Centrální a periferní myorelaxancia


Lokální anestetika esterového typu


Lokální anestetika amidového typu


Typy lokální anestézie


Farmakoterapie anafylaktického šoku


Antitusika, expektorancia


Hypolipidemika


Léčiva srdečního selhání


H1-antihistaminika


Antiastmatika


Antihypertenziva – přehled + ACEi, sartany, antagonisté reninu


Antihypertenziva - přehled + diuretika, alfa1 lytika


Antihypertenziva - přehled + blokátory beta adrenergních receptorů + centrální antihypertenziva


Antiulceróza


Laxativa, antidiarhoika


Antiemetika, prokinetika


Spasmolytika, digestiva


Vitaminy AEDK


Hydrofilní vitaminy


Psychofarmaka - přehled, klasifikace


Hypnosedativa


Antiepileptika


Antipsychotika


Anxiolytika


Antidepresiva


Nootropika, kognitiva


Psychostimulancia, halucinogeny, delirogeny


Antiarytmika


Kardiotonika


Alkylační cytostatika + ostatní zásahy do DNA


Antimetabolity + hormonální terapie


Biologická léčiva v onkologii


Glukokortikoidy


Tyreoidální + antityreoidální látky


Léčiva užívaná u osteoporózy


Pohlavní hormony – HST, kontraceptiva


Uterotonika, tokolytika


Insuliny


Antidiabetika pro terapii DM II


Antikoagulancia, antiagregancia


Antitrombotika, trombolytika


Opioidní analgetika


Lékové závislostí a možnosti jejich terapie


Léčiva ovlivňující VNS - neurotransmise, receptory VNS, základní přehled


Základní účinky a rozdělení sympatomimetik, přímá sympatomimetika


Základní účinky a rozdělení sympatomimetik, nepřímá sympatomimetika


Základní účinky a rozdělení sympatolytik, přímá sympatolytika


Základní účinky a rozdělení sympatolytik, nepřímá sympatolytika


Základní účinky a rozdělení cholinomimetik, přímá cholinomimetika


Základní účinky a rozdělení cholinomimetik, nepřímá cholinomimetika


Základní účinky a rozdělení cholinolytik, přímá cholinolytika (parasympatolytika, ganglioplegika)

Seznam vybraných léčiv:

pantoprazol


famotidin


atropin


butylscopolamin


fenpiverin, pitofenon


metoklopramid


ondansetron


lactulosa


insulin lispro


metformin


glibenklamid


warfarin


enoxaparin


kyselina acetylsalicylová


digoxin


propafenon


amiodaron


adrenalin


noradrenalin


dopamin


ephedrin, pseudoephedrin


nitroglycerin


methyldopa


clonidin


urapidil


hydrochlorothiazid


furosemid


metoprolol


labetalol


nifedipin


verapamil


enalapril


losartan


atorvastatin


ezetimib


nystatin


ketokonazol


methylergometrin


hexoprenalin


alfuzosin


oxytocin


dexamethason


prednison


doxycyclin, chloramphenicol


amoxicillin


phenoxymethylpenicillin


oxacillin


piperacillin, co-piperacillin


cefuroxim


co-trimoxazol


clarithromycin


gentamicin


ciprofloxacin


fluconazol


aciclovir


zidovudin


cyclophosphamid


methotrexat


6-merkaptopurin


5-fluorouracil


paclitaxel


doxorubicin


cisplatina


trastuzumab


tamoxifen


interferon alfa


ibuprofen


diclofenac


indometacin


nimesulid


suxamethonium


allopurinol


kyselina alendronová


lidocain


procain


trimecain


articain


sevofluran


thiopental


propofol


dihydrocodein


sufentanil


piritramid


tramadol


paracetamol


metamizol


sumatriptan


kyselina valproová


gabapentin


haloperidol


risperidon


olanzapin


lithium


diazepam


alprazolam


zolpidem


midazolam


escitalopram


amitriptylin


bupropion


methylphenidát


donepezil


fysostigmin


methadon


buprenorphin


betahistin


oxymetazolin, xylometazolin


phenylephrin


salbutamol


fenoterol


ipratropium-bromid


nedocromil


acetylcystein


bromhexin


codein


butamirát


bisulepin


cetirizin


desloratadin


pilocarpin


timolol


tropicamid


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.