aVLVL9X65c Vnitřní lékařství blok 5 - kardiologie a angiologie

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/3.2/0. 48. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Irena Andršová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Július Godava (cvičící)
MUDr. Anna Chaloupka, Ph.D., FHFA (cvičící)
prof. MUDr. Petr Kala, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Kubková (cvičící)
MUDr. Petr Lokaj, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Hana Poloczková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Robert Prosecký, Ph.D., MPH (cvičící)
MUDr. Martin Radvan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Milan Sepši, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Filip Souček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
MUDr. Mária Vyskočilová (cvičící)
prof. MUDr. Karel Zeman, CSc. (cvičící)
Alena Stodůlková (pomocník)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
I. interní kardioangiologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: I. interní kardioangiologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
aVLVL9X65c/32: Po 8. 3. 7:30–12:30 IKK N13191a, Út 9. 3. 7:30–12:30 IKK N13191a, St 10. 3. 7:30–12:30 IKK N13191a, Čt 11. 3. 7:30–12:30 IKK N13191a, Pá 12. 3. 7:30–12:30 IKK N13191a, Po 15. 3. 7:30–12:30 IKK N13191a, Út 16. 3. 7:30–12:30 IKK N13191a, St 17. 3. 7:30–12:30 IKK N13191a, Čt 18. 3. 7:30–12:30 IKK N13191a, Pá 19. 3. 7:30–12:30 IKK N13191a
aVLVL9X65c/33: Po 12. 4. 7:30–12:30 IKK N13191a, Út 13. 4. 7:30–12:30 IKK N13191a, St 14. 4. 7:30–12:30 IKK N13191a, Čt 15. 4. 7:30–12:30 IKK N13191a, Pá 16. 4. 7:30–12:30 IKK N13191a, Po 19. 4. 7:30–12:30 IKK N13191a, Út 20. 4. 7:30–12:30 IKK N13191a, St 21. 4. 7:30–12:30 IKK N13191a, Čt 22. 4. 7:30–12:30 IKK N13191a, Pá 23. 4. 7:30–12:30 IKK N13191a
Předpoklady
aVLFA0822c Farmakologie II - cvičení
VLCH0832c;(VLFA0822p;VLFA0722p)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student má ovládat kromě fyzikálního i základní funkční vyšetření srdce a periferní cirkulace, interpretaci elektrokardiogramu včetně diagnózy nejdůležitějších arytmií, základy ostatních neinvazivních a invazivních vyšetřovacích metod. Má znát etiopatogenezi, klinický obraz, diagnostiku a léčbu nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění, zejména arteriální hypertenze, ischemické choroby srdeční včetně akutního infarktu a jeho komplikací, arytmií, chorob periferních tepen a žil, plicní embolie a ostatních akutních kardiovaskulárních příhod, včetně kardiogenního šoku, plicního edému, akcelerované hypertenze, disekce aneuryzmatu aorty, tamponády perikardu a diferenciální diagnostiku synkop i možnosti vyšetření. Dále má ovládat základní diagnostiku a léčbu nejčastějších vrozených a získaných srdečních vad, endokarditidy, myokarditidy a perikarditidy. Má prokázat znalosti farmakoterapie nemocí srdečních a cévních, současné možnosti nefarmakologické léčby, zejména z oblasti katetrizačních metod, dočasné a trvalé kardiostimulace, intervenční radiologie a kardiochirurgie. Má být obeznámen s novými poznatky v oblasti aterosklerózy, jejich rizikových faktorů a možnostmi prevence kardiovaskulárních onemocnění.
Výstupy z učení
Student musí zvládnout funkční vyšetření srdce a periferní cirkulace, interpretaci elektrokardiogramu včetně diagnózy nejdůležitějších arytmií, základy ostatních neinvazivních a invazivních vyšetřovacích metod. Musí znát etiopatogenezi, klinický obraz, diagnostiku a léčbu nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění -viz cíle předmětu
Osnova
 • Kardiologie

  Chronická ischemická choroba srdeční

  stabilní angina pectoris, němá ischemie, angina pectoris inversa, etiologie a patofyziologie, dif. diagnostika bolesti na hrudníku, vyšetřovací metody, rizikové faktory, primární a sekundární prevence, komplikace, léčba prognóza, klasifikace (CCSC)

  Akutní formy ischemické choroby srdeční

  nestabilní angina pectoris, akutní srdeční infarkt, náhlá smrt, etiologie a patofyziologie, vyšetřovací metody, komplikace léčba, prognóza

  Myokarditidy

  virové, bakteriální a parainfekční myokarditidy, etiologie a patofyziologie, vyšetřovací metody, komplikace, vztah k dilatační kardiomyopatii, léčba, prognóza

  Endokarditidy

  neinfekční endokarditidy, bakteriální endokarditida, etiologie a patofyziologie, typické klinické formy, skupiny s vyšším rizikem (srdeční vady, po chlopenních náhradách , iv. narkomani, imunokomprimovaní nemocní), vyšetřovací metody, dif. dg., komplikace, chirurgická a nechirurgická léčba, indikace, prognóza

  Tachyarytmie

  supraventrikulární (fibrilace síní, flutter síní, supraventrikulární tachykardie) a komorové (komorová tachykardie, flutter komor, fibrilace komor), extrasystoly, etiologie a patofyziologie, diferenciální diagnostika, léčba farmakologická a nefarmakologická léčba (včetně ablačních technik a implantace ICD)

  Bradyarytmie

  sinusová bradykardie, AV-junkční rytmy, SA blokády a zástavy, AV blokády II. a III. st., asystolie komor, etiologie a patofyziologie, diferenciální diagnostika synkop, vyšetřovací metody včetně HUT testu, farmakologická léčba, implantace pacemakeru

  Levostranné srdeční selhání

  akutní (Killipova klasifikace), etiologie a patofyziologie, léčba, chronické NÝHA klasifikace, etiologie a patofyziologie, léčba, (včetně srdeční transplantace), prognóza

  Cor pulmonale

  akutní (včetně akutní plicní embolizace) a chronické, etiologie a patofyziologie, diferenciální diagnostika, primární plicní hypertenze, léčba, prognóza

  Chlopňové srdeční vady

  etiologie a patofyziologie, vrozené, revmatická horečka, postižení jedné chlopně (aortální, mitrální, trikuspidální, plicní), postižení více chlopní, dif. dg., komplikace, léčba farmakologická, chirurgická a katetrizační, prognóza

  Vrozené srdeční vady v dospělosti

  defekt septa síní, defekt komorového septa, Fallotova tetralogie, Ebsteinova anomálie, transpozice velkých cév, ductus arteriosus persistens, etiologie a patofyziologie, léčba, prognóza

  Nemoci žilního systému

  akutní žilní trombophlebitida (phlebothrombosa), etiologie a patofyziologie, speciální formy (phlegmasia alba a cerulea dolens), diferenciální diagnostika, vyšetřovací metody, komplikace, léčba, prevence, varikózní komplex, důsledky recidivujících thrombophlebitid, sy. horní a dolní duté žíly

  Onemocnění tepenného systému

  ischemická choroba tepen (včetně Lerichova sy), thrombangitis obliterans, akutní periferní tepenné uzávěry (embolizace a trombózy), koarktace aorty, aneurysmata, disekující aneurysma aorty, etiologie a patofyziologie, dif. dg., vyšetřovací metody, komplikace, léčba, prognóza

  Arteriální hypertenze

  esenciální a sekundární, etiologie a patofyziologie, klasifikace, vyšetřovací metody, komplikace, léčba, prognóza

  Perikarditidy a perikardiální výpotek

  virové, bakteriální (včetně TBC), maligní, nezánětlivý perikardiální výpotek, etiologie a patofyziologie, dif. dg., vyšetřovací metody, komplikace, léčba, prognóza

  Kardiomyopatie

  definice, primární (idiopatické), sekundární (specifické), základní rozdělení morfologické (dilatační, hypertrofická, obstruktivní, restriktivní), arytmogenní dysplazie pravé komory, etiologie a patofyziologie, dif. dg., vyšetřovací metody, komplikace, léčba, prognóza

  Vyšetřovací metody v kardiologii

  anamnéza, propedeutika, laboratorní metody invazivní (srdeční katetrizace levo- a pravostranná, koronarografie, srdeční biopsie), laboratorní metody neinvazivní (elektrokardiografie, rentgenové metody a NMR, echokardiografie, radionuklidové metody, zátěžové testy, pozdní potenciály, Holterovo monitorování analýza variability srdečního rytmu)

Literatura
Výukové metody
Kurz probíhá formou desetidenní stáže na klinice. Součástí kurzu jsou společné semináře k vybraným tématům a praktické demonstrace u lůžka pacientů.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování stáží v plném rozsahu a složení závěrečného zápočtu.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.