aZLVL7X62c Vnitřní lékařství blok 2 - pneumologie

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1.5/0. 22,5. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Kristián Brat, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Vladimír Herout, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Merta, CSc. (přednášející)
MUDr. Monika Bratová (cvičící)
doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Anna Hrazdirová (cvičící)
MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Lennerová (cvičící)
MUDr. Marek Plutinský (cvičící)
MUDr. Eva Pokojová (cvičící)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (cvičící)
MUDr. Yvonne Staňková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Ščurek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Venclíček (cvičící)
MUDr. Marianna Štefániková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 24. 5. 7:30–12:30 N01176, Út 25. 5. 7:30–12:30 N01176, St 26. 5. 7:30–12:30 N01176, Čt 27. 5. 7:30–12:30 N01176, Pá 28. 5. 7:30–12:30 N01176
Předpoklady
aZLIP061p Interní propedeutika - předn. && aZLPA0622c Patologie II - cvičení && aZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && aZLFA0621c Farmakologie I - cvičení && ( aZLKED061p Konz.ZL II-Endod I-před || aZLED061p Konz.zub.lék.-endodnc.I - př. ) && aZLPL0663c Protetické zub.lék.III.- cv. && aZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && aZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student má ovládat fyzikálního i základní vyšetření srdce a periferní cirkulace. Má znát etiopatogenezi, klinický obraz, diagnostiku a léčbu nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění, zejména akutních stavů infarktu myokardu a jeho komplikací, arytmií, plicní embolie a ostatních akutních kardiovaskulárních příhod. Má prokázat základní znalosti farmakoterapie nemocí srdečních a cévních. Má být obeznámen s novými poznatky v oblasti aterosklerózy, jejich rizikových faktorů a možnostmi prevence kardiovaskulárních onemocnění.
Výstupy z učení
Student musí základní vyšetření srdce a periferní cirkulace. Má znát etiopatogenezi, klinický obraz, diagnostiku a léčbu nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění, zejména akutních stavů infarktu myokardu a jeho komplikací, arytmií, plicní embolie a ostatních akutních kardiovaskulárních příhod. Má prokázat základní znalosti farmakoterapie nemocí srdečních a cévních. Je obeznámen s novými poznatky v oblasti aterosklerózy, jejich rizikových faktorů a možnostmi prevence kardiovaskulárních onemocnění.
Osnova
 • Kardiologie

  Chronická ischemická choroba srdeční

  stabilní angina pectoris, němá ischemie, angina pectoris inversa, etiologie a patofyziologie, dif. diagnostika bolesti na hrudníku, vyšetřovací metody, rizikové faktory, primární a sekundární prevence, komplikace, léčba prognóza, klasifikace (CCSC)

  Akutní formy ischemické choroby srdeční

  nestabilní angina pectoris, akutní srdeční infarkt, náhlá smrt, etiologie a patofyziologie, vyšetřovací metody, komplikace léčba, prognóza

  Myokarditidy

  virové, bakteriální a parainfekční myokarditidy, etiologie a patofyziologie, vyšetřovací metody, komplikace, vztah k dilatační kardiomyopatii, léčba, prognóza

  Endokarditidy

  neinfekční endokarditidy, bakteriální endokarditida, etiologie a patofyziologie, typické klinické formy, skupiny s vyšším rizikem (srdeční vady, po chlopenních náhradách , iv. narkomani, imunokomprimovaní nemocní), vyšetřovací metody, dif. dg., komplikace, chirurgická a nechirurgická léčba, indikace, prognóza

  Tachyarytmie

  supraventrikulární (fibrilace síní, flutter síní, supraventrikulární tachykardie) a komorové (komorová tachykardie, flutter komor, fibrilace komor), extrasystoly, etiologie a patofyziologie, diferenciální diagnostika, léčba farmakologická a nefarmakologická léčba (včetně ablačních technik a implantace ICD)

  Bradyarytmie

  sinusová bradykardie, AV-junkční rytmy, SA blokády a zástavy, AV blokády II. a III. st., asystolie komor, etiologie a patofyziologie, diferenciální diagnostika synkop, vyšetřovací metody včetně HUT testu, farmakologická léčba, implantace pacemakeru

  Levostranné srdeční selhání

  akutní (Killipova klasifikace), etiologie a patofyziologie, léčba, chronické NÝHA klasifikace, etiologie a patofyziologie, léčba, (včetně srdeční transplantace), prognóza

  Cor pulmonale

  akutní (včetně akutní plicní embolizace) a chronické, etiologie a patofyziologie, diferenciální diagnostika, primární plicní hypertenze, léčba, prognóza

  Chlopňové srdeční vady

  etiologie a patofyziologie, vrozené, revmatická horečka, postižení jedné chlopně (aortální, mitrální, trikuspidální, plicní), postižení více chlopní, dif. dg., komplikace, léčba farmakologická, chirurgická a katetrizační, prognóza

  Vrozené srdeční vady v dospělosti

  defekt septa síní, defekt komorového septa, Fallotova tetralogie, Ebsteinova anomálie, transpozice velkých cév, ductus arteriosus persistens, etiologie a patofyziologie, léčba, prognóza

  Nemoci žilního systému

  akutní žilní trombophlebitida (phlebothrombosa), etiologie a patofyziologie, speciální formy (phlegmasia alba a cerulea dolens), diferenciální diagnostika, vyšetřovací metody, komplikace, léčba, prevence, varikózní komplex, důsledky recidivujících thrombophlebitid, sy. horní a dolní duté žíly

  Onemocnění tepenného systému

  ischemická choroba tepen (včetně Lerichova sy), thrombangitis obliterans, akutní periferní tepenné uzávěry (embolizace a trombózy), koarktace aorty, aneurysmata, disekující aneurysma aorty, etiologie a patofyziologie, dif. dg., vyšetřovací metody, komplikace, léčba, prognóza

  Arteriální hypertenze

  esenciální a sekundární, etiologie a patofyziologie, klasifikace, vyšetřovací metody, komplikace, léčba, prognóza

  Perikarditidy a perikardiální výpotek

  virové, bakteriální (včetně TBC), maligní, nezánětlivý perikardiální výpotek, etiologie a patofyziologie, dif. dg., vyšetřovací metody, komplikace, léčba, prognóza

  Kardiomyopatie

  definice, primární (idiopatické), sekundární (specifické), základní rozdělení morfologické (dilatační, hypertrofická, obstruktivní, restriktivní), arytmogenní dysplazie pravé komory, etiologie a patofyziologie, dif. dg., vyšetřovací metody, komplikace, léčba, prognóza

  Vyšetřovací metody v kardiologii

  anamnéza, propedeutika, laboratorní metody invazivní (srdeční katetrizace levo- a pravostranná, koronarografie, srdeční biopsie), laboratorní metody neinvazivní (elektrokardiografie, rentgenové metody a NMR, echokardiografie, radionuklidové metody, zátěžové testy, pozdní potenciály, Holterovo monitorování analýza variability srdečního rytmu)

Literatura
Výukové metody
Kurz probíhá formou stáže na klinice. Součástí kurzu jsou společné semináře k vybraným tématům a praktické demonstrace u lůžka pacientů.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování stáží v plném rozsahu a složení závěrečného testu.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.