F1CD1_12 Cvičení diplomantů I

Farmaceutická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PharmDr. Ivana Daňková (cvičící)
PharmDr. Margita Dvorská, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Markéta Gazdová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Dagmar Jankovská, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Petra Kaucká, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Marcela Nejezchlebová (cvičící)
prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., dr. h.c. (cvičící)
PharmDr. Alice Sychrová, Ph.D. (cvičící)
prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. (cvičící)
Ing. Emil Švajdlenka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Jiří Václavík, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Marie Valentová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Veronika Vaverková, Ph.D. (cvičící)
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Marie Čulenová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Milan Malaník, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Molčanová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Rjašková (cvičící)
Garance
prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
Ústav přírodních léčiv - Ústavy - Farmaceutická fakulta
Předpoklady
FAKULTA ( FaF ) || OBOR ( MUSFaF )
Student by měl znát základní postupy pro práci v laboratoři, ovládat laboratorní techniky organické a analytické chemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má za cíl systematicky vést studenty při zpracování diplomové práce, pomoci se orientovat v řešené problematice, prohloubit schopnost pracovat s odbornou literaturou, vytvářet literární rešerše, osvojit si základní metody vědecké práce ve zvolené oblasti, seznámit se se zásadami etiky vědecké a publikační činnosti a správné prezentace výsledků vlastní odborné práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-vyhledat relevantní odborné literární zdroje;
-zpracovat literární rešerši;
-používat osvojené metody vědecké práce pro získání dat;
-zpracovat a analyzovat získaná data;
-sepsat ucelený odborný text a adekvátním způsobem prezentovat výsledky své práce
Osnova
  • 1. Literární rešerše a studium doporučené literatury. 2. Stanovení cílů práce. 3. Volba metod vypracování. 4. Testování metod. 5. Pilotní studie. 6. Získání a zpracování výsledků. 7. Diskuse výsledků. 8. Formulace závěrů a doporučení.
Literatura
    doporučená literatura
  • Norma ČSN ISO 690:2011: Bibliografické citace. info
  • Relevantní odborná literatura podle zadání diplomové práce a doporučení vedoucího diplomové práce. info
  • Webové stránky, citační generátory a manažery, např. http://www.citace.com, https://www.iso690.zcu.cz/, EndNote, Zotero. info
  • GREENHALGH T. Jak pracovat s vědeckou publikací. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0310-6. info
Výukové metody
teoretická příprava, konzultace, brainstorming, diskuze, samostatná práce
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě individuálního posouzení splnění dílčích úkolů souvisejících s vypracováním diplomové práce vedoucím práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.