F1CD1_13 Cvičení diplomantů I

Farmaceutická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PharmDr. Jan Elbl, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Aleš Franc, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ruta Masteiková, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Miroslava Pavelková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Sylvie Pavloková, Ph.D. (cvičící)
prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jakub Vysloužil, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jiří Zeman, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dagmar Blaháčková (cvičící)
Mgr. Jan Macků (cvičící)
PharmDr. Andrea Peštálová (cvičící)
PharmDr. Kateřina Tenorová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.
Ústav farmaceutické technologie - Ústavy - Farmaceutická fakulta
Předpoklady
FAKULTA ( FaF )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Schválené přihlášení na téma DP
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má za cíl systematicky vést studenty při zpracování diplomové práce, pomoci se orientovat v řešené problematice, prohloubit schopnost pracovat s odbornou literaturou, vytvářet literární rešerše, osvojit si základní metody vědecké práce ve zvolené oblasti, seznámit se se zásadami etiky vědecké a publikační činnosti a správné prezentace výsledků vlastní odborné práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-vyhledat relevantní odborné literární zdroje;
-zpracovat literární rešerši;
-používat osvojené metody vědecké práce pro získání dat;
-zpracovat a analyzovat získaná data;
-sepsat ucelený odborný text a adekvátním způsobem prezentovat výsledky své práce
Osnova
  • 1. Literární rešerše a studium doporučené literatury. 2. Stanovení cílů práce. 3. Volba metod vypracování. 4. Testování metod. 5. Pilotní studie. 6. Získání a zpracování výsledků. 7. Diskuse výsledků. 8. Formulace závěrů a doporučení.
Literatura
    doporučená literatura
  • Norma ČSN ISO 690:2011: Bibliografické citace. info
  • Relevantní odborná literatura podle zadání diplomové práce a doporučení vedoucího diplomové práce. info
  • Webové stránky, citační generátory a manažery, např. http://www.citace.com, https://www.iso690.zcu.cz/, EndNote, Zotero. info
  • GREENHALGH T. Jak pracovat s vědeckou publikací. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0310-6. info
Výukové metody
teoretická příprava, konzultace, brainstorming, diskuze, samostatná práce
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě individuálního posouzení splnění dílčích úkolů souvisejících s vypracováním diplomové práce vedoucím práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/pharm/podzim2023/F1CD1_13