F1CD2_14 Cvičení diplomantů II

Farmaceutická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MVDr. Renata Blechová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Jana Hložková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Bc. Kateřina Horská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marta Chalupová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Tereza Kauerová, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Mgr. Alžběta Kružicová (cvičící)
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Eva Račanská, CSc. (cvičící)
MVDr. Peter Scheer, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Víteček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.
Ústav farmakologie a toxikologie - Ústavy - Farmaceutická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má za cíl systematicky vést studenty při zpracování diplomové práce, pomoci se orientovat v řešené problematice, prohloubit schopnost pracovat s odbornou literaturou, vytvářet literární rešerše, osvojit si základní metody vědecké práce ve zvolené oblasti, seznámit se se zásadami etiky vědecké a publikační činnosti a správné prezentace výsledků vlastní odborné práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-vyhledat relevantní odborné literární zdroje;
-zpracovat literární rešerši;
-používat osvojené metody vědecké práce pro získání dat;
-zpracovat a analyzovat získaná data;
-sepsat ucelený odborný text a adekvátním způsobem prezentovat výsledky své práce
Osnova
  • 1. Literární rešerše a studium doporučené literatury. 2. Stanovení cílů práce. 3. Volba metod vypracování. 4. Testování metod. 5. Pilotní studie. 6. Získání a zpracování výsledků. 7. Diskuse výsledků. 8. Formulace závěrů a doporučení.
Literatura
    doporučená literatura
  • Norma ČSN ISO 690:2011: Bibliografické citace. info
  • Relevantní odborná literatura podle zadání diplomové práce a doporučení vedoucího diplomové práce. info
  • Webové stránky, citační generátory a manažery, např. http://www.citace.com, https://www.iso690.zcu.cz/, EndNote, Zotero. info
  • GREENHALGH T. Jak pracovat s vědeckou publikací. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0310-6. info
Výukové metody
teoretická příprava, konzultace, brainstorming, diskuze, samostatná práce
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě individuálního posouzení splnění dílčích úkolů souvisejících s vypracováním diplomové práce vedoucím práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/pharm/jaro2023/F1CD2_14