F1PC2_14 Fyziologie a patofyziologie člověka II

Farmaceutická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MVDr. Renata Blechová, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (přednášející)
MVDr. Jana Hložková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marta Chalupová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jiří Jelínek, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Mgr. Alžběta Kružicová (cvičící)
MVDr. Peter Scheer, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D. (přednášející)
doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. (přednášející)
doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Gabriela Kuzmínová, MBA (cvičící)
Garance
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.
Ústav farmakologie a toxikologie - Ústavy - Farmaceutická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav farmakologie a toxikologie - Ústavy - Farmaceutická fakulta
Rozvrh
Čt 9:30–11:10 posluchárna, -056
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
F1PC2_14/01: Út 7:00–8:40 učebna, 247, T. Parák, L. Paráková
F1PC2_14/02: Út 8:55–10:35 učebna, 247, T. Parák, L. Paráková
F1PC2_14/03: Út 10:50–12:30 učebna, 247, T. Parák, L. Paráková
F1PC2_14/04: St 8:55–10:35 učebna, 247, T. Parák, L. Paráková
F1PC2_14/05: St 10:50–12:30 učebna, 247, T. Parák, L. Paráková
Předpoklady
F1PC1_14 Fyziologie a patofyziologie čl
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 160 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 103/160, pouze zareg.: 0/160, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/160
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Fyziologii člověka lze definovat jako nauku o funkcích zdravého organizmu, a to na úrovni buněk, tkání, orgánů a orgánových soustav. Patofyziologie návazně poskytuje studentům základní poznatky o etiopatogenezi, tj. o příčině, která vedla k zahájení patologického procesu, i o mechanismech, které se v organismu rozvíjejí v průběhu choroby. Dokonalé pochopení etiopatogeneze choroby vytváří solidní předpoklady pro účinnou farmakointervenci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat fyziologii a patofyziologii hlavních orgánů - rozpoznat subjektivní a objektivní příznaky chorob - vyšetřit hlavní fyziologické funkce - interpretovat výstupy vyšetření
Osnova
 • Přednášky
  1. Akutní a chronické srdeční selhání. Astma cardiale, cor pulmonale.
  2. Gastrointestinální trakt a jeho funkce. Patofyziologie jater a pankreatu.
  3. Dýchací soustava, její funkce.
  4. Syndrom plicní hypertense. Respirační insuficience. Plicní TBC.
  5. Fyziologie ledvin a vývodných močových cest. Renální selhání.
  6. Základy endokrinní regulace, nejčastější poruchy. Diabetes mellitus, komplikace.
  7. Fyziologie pohlavních hormonů a reprodukčního systému.
  8. Fyziologie dráždivé tkáně, přenos vzruchu, struktura a funkce nervové soustavy.
  9. Patofyziologie CNS, poruchy cévního zásobení mozku, poruchy vědomí, bolest.
  10. Fyziologie a patofyziologie vegetativního nervového systému.
  11. Fyziologie pohybového aparátu. Zánětlivá a degenerativní onemocnění.
  12. Kůže a kožní deriváty, funkce, poruchy. Autoimunní onemocnění.
  13. Teplotní křivky. Infekční a parazitární onemocnění.
  14. Závěrečná konzultační přednáška.
  Cvičení
  1. Organizace výuky, bezpečnost práce, etické aspekty práce s laboratorními zvířaty, projekt pokusů, schvalování
  2. Odběr biolog. materiálu a jeho vyšetření. Základy propedeutiky lab. zvířat. Anestezie.
  3. Zobrazovací vyšetřovací metody, endoskopie. Obstrukční a přestavbové plicní procesy. Funkční vyšetřovací metody
  4. Hormonální řízení reprodukčního systému. Prenatální diagnostické testy
  5. Laboratorní vyšetřovací metody. Základy správné lab. praxe, interpretace vyšetření
  6. Laboratorní vyšetřovací metody II. ? mikrobiologické a imunologické vyšetření, zátěžové testy, interpretace
  7. Molekulární diagnostika a testy paternity
  8. Hlavní fyziologické funkce a jejich význam (TK, TF, dech, teplota, vědomí)
  9. Vnitřní prostředí, acidobazická rovnováha poruchy cévního zásobení mozku
  10. Elektrofyziologické vyšetřovací metody. Regulace krevního tlaku
  11. Poruchy cirkulačního aparátu a jejich projevy na experimentálním modelu
  12. Prohlídka preparátů v muzeu patologie
  13. Prohlídka laboratoří a demonstrace vybraného experimentálního modelu
  14. Zápočtové řízení
Literatura
  povinná literatura
 • Vokurka Martin a kol. Patofyziologie pro nelékařské směry. UK Praha, 2014. ISBN 978-80-246-2032-9. info
 • Trojan S. a kol. Lékařská fyziologie. Grada Publishing a.s, 2003. ISBN 9788071690368. info
 • Nečas, E. a spol. Patologická fyziologie orgánových systémů I, II. UK Praha, 2002. info
  doporučená literatura
 • Rokyta a kol. Fyziologie a patologická fyziologie: pro klinickou praxi. Grada Publishing a.s, 2015. ISBN 978-80-247-4867-2. info
 • Siegenthaler, W. Klinische Pathophysiologie. Georg Thieme Verlag Stuttgart, 1994. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, cvičení, nácviky vybraných vyšetřovacích technik, analýza získaných dat, konzultace. Výuka bude probíhat on-line formou, dokud nedojde k rozvolnění epidemiologické situace. Přednášky budou k dispozici obvykle asynchronně se synchronní on-line dostupností vyučujícího. Cvičení budou probíhat obvykle synchronně. O způsobu dané výuky rozhoduje se souhlasem garanta předmětu příslušný vyučující.
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu je nezbytné 100% účast na cvičení a splnění zadání daného cvičení. O splnění povinností vyplývajících ze cvičení rozhoduje vyučující. Může být zadaná seminární práce na daná témata, případně písemný test. Ukončení předmětu –ústní zkouška. Studenti si náhodně zvolí tři otázky ze tří okruhů. Nezbytné je zodpovědět všechny tři otázky. Otázky jsou k dispozici v Teams předmětu.
Informace učitele
vyplývají ze studijního a zkušebního řádu FaF. Výuka je v souladu s Metodickým listem Studijního odboru RMU.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.