F1PP1_14 Předlékařská první pomoc

Farmaceutická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Jana Djakow, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (přednášející)
MUDr. Daniel Barvík (cvičící)
PhDr. Kamila Bošáková (cvičící)
Mgr. Jan Dvořáček, DiS. (cvičící)
Bc. Klára Gebauerová (cvičící)
Mgr. Petra Hájková (cvičící)
Mgr. Michal Jakubů, DiS. (cvičící)
Bc. Romana Janků (cvičící)
Martin Knápek, DiS. (cvičící)
Mgr. Kateřina Kovaříková (cvičící)
Bc. Petra Kratochvílová, DiS. (cvičící)
Veronika Kšírová (cvičící)
Mgr. Kateřina Menšíková (cvičící)
Mgr. Juraj Ovčík, RN., DiS. (cvičící)
Bc. Hana Šperková, DiS. (cvičící)
Mgr. Markéta Zemanová (cvičící)
Mgr. Pavlína Kosíková (pomocník)
Ing. Igor Kuba (pomocník)
Mgr. Jana Sedláková (pomocník)
Irena Vaďurová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC
Ústav simulační medicíny - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Dvořáček, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Ústav simulační medicíny - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F1PP1_14/01: každé liché úterý 7:30–10:20 F37/353
F1PP1_14/02: každé liché úterý 10:35–13:25 F37/349
F1PP1_14/03: každé liché úterý 10:35–13:25 F37/353
F1PP1_14/04: každou lichou středu 7:30–10:20 F37/349
F1PP1_14/05: každou lichou středu 7:30–10:20 F37/353
F1PP1_14/06: každou lichou středu 10:35–13:25 F37/349
F1PP1_14/07: každou lichou středu 10:35–13:25 F37/353
Předpoklady
FAKULTA ( FaF ) || OBOR ( MUSFaF )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Teoretické seznámení studentů s doporučenými postupy pro poskytování první pomoci prostřednictvím e-learningu. Výuka praktických dovedností a nácvik postupů poskytování první pomoci prostřednictvím simulační výuky.
Výstupy z učení
Student zná teorii nutnou k řešení akutních stavů v rozsahu basic life support.
Student ovládá techniku přístupu k bezvědomému.
Student dokáže zprůchodnit DC a zhodnotit dýchání u pacienta v bezvědomí.
Student ovládá techniku kardiopulmonální resuscitace.
Student ovládá techniku přístupu k bezvědomému dítěti.
Student dokáže zprůchodnit DC a zhodnotit dýchání u dítěte v bezvědomí.
Student ovládá techniku kardiopulmonální resuscitace dítěte.
Student umí poskytnout první pomoc při obstrukci dýchacích cest.
Student dokáže ošetřit masivní krvácení.
Student dokáže provést tlak v ráně.
Student dokáže naložit tlakový obvaz.
Student dokáže naložit škrtidlo.
Student umí provést Rautekův manévr.
Student umí otočit bezvědomého z břicha na záda.
Student zná projevy alergické reakce a anafylaxe a umí použít autoinjektor.
Student zná příznaky cévní mozkové příhody a ví, jak poskytnout pacientovi první pomoc.
Student zná příznaky a možné příčiny křečových stavů a ví, jak poskytnout pacientovi první pomoc.
Student zná pravidla chování na místě dopravní nehody a je schopen zajistit své bezpečí v místě události.
Osnova
 • 1. Bezvědomí, aktivace řetězce přežití
 • 2. Kardiopulmonální resuscitace dospělého a použití AED
 • 3. Kardiopulmonální resuscitace dítěte, obstrukce dýchacích cest
 • 4. Zástava krvácení, obvazové techniky, šok
 • 5. Úrazové stavy - zlomeniny, imobilizace, manipulace s bezvědomým, dopravní nehoda
 • 6. Další život ohrožující stavy
 • 7. Konzultace
Literatura
  povinná literatura
 • E-learning první pomoci (https://is.muni.cz/auth/do/med/el/prvni_pomoc/index.html)
  doporučená literatura
 • European Resuscitation Council Guidelines 2021 (https://cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-Ba.pdf https://cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-Fi.pdf)
Výukové metody
Podrobné a aktuální informace jsou dostupné v e-learningu v kapitole Instrukce k výuce první pomoci naleznete v E-learningu první pomoci (https://is.muni.cz/auth/do/med/el/prvni_pomoc/index.html) Při výuce první pomoci budou využívány principy simulační výuky. Student si v rámci domácí přípravy před cvičením prostuduje danou lekci v e-learningu první pomoci. Každá lekce e-learningu je zakončena testem. Tento test student musí splnit před příchodem na cvičení, jinak nebude k výuce připuštěn. Během cvičení bude probíhat nácvik jednotlivých technik a postupů v krátkých simulacích, po kterých následuje strukturovaný debriefing a další trénink.

POZOR: Tvorba E-learningu byla zaměřena na studenty LF MU. Studenti FaF MU nevyplňují zpětnovazební dotazník ani post test.
Metody hodnocení
Účast na cvičeních je poviná ve 100%. (Účast na 7. cvičení, jež je konzultační, není povinná, pokud jste se zúčastnili všech 6 lekcí) Před každým cvičením je nutné vyplnit vstupní test, jinak student nebude připuštěn na hodinu. Student vybírá nejlepší správnou odpověď. K úspěšnému splnění testu je nutné mít 80 % odpovědí správně. Počet opakování připouštěcího testu není omezen. Předmět je zakončen kolokviem, které se skládá z praktické části a teoretické části. Teoretickou částí bude test, který student splní po 7. cvičení.
V rámci praktické části musí student úspěšně projít jednou simulací. Hodnocení bude probíhat dle standardizovaného checklistu.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/do/med/el/prvni_pomoc/index.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/pharm/podzim2023/F1PP1_14