AEB_A15a Paleolit ve střední Evropě - seminář

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. (přednášející)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 M21
Předpoklady
AEB_A14a Paleolit ve střední Evropě || NOW ( AEB_A14a Paleolit ve střední Evropě )
Předpokladem je absolvování nebo současný zápis předmětu AEB_A14a Paleolit a mezolit ve střední Evropě. Schopnost přinejmenším pasivně zvládnout odborný archeologický text v anglickém a německém jazyce (po domluvě v jiné cizí řeči).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář k přednášce poskytující základní informace k historii poznání našeho paleolitu období do r. 1914, základním pojmům ze spolupracujících přírodovědných oborů, dělení, charakteristice a použití surovin štípané industrie, typologii štípané industrie a zejména chronologické, anthropologické a archeologické stránce problematiky starého paleolitu až mezolitu.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvování předmětu schopen/a:
- formulovat poznatky získané studiem doporučené literatury k vybrané problematice a výsledky tohoto studia zasadit do širších souvislostí;
- představit zvolené téma před kolegy formou obrazové prezentace;
- porovnat vědecké názory k vybrané problematice;
- vést diskusi na odborné téma; objektivně stavět diskusní argumenty;
- poskytnout kolegům zkrácenou písemnou verzi zvoleného tématu (rešerše, teze) včetně bibliografického aparátu.
Osnova
 • 1. Historie poznání našeho paleolitu období do r. 2014: Hlavní pracoviště a osobnosti po II. svět. válce. 2. Základní pojmy ze spolupracujících přírodovědných oborů: geologie- členění kvartéru, glaciální cyklus, typy uloženin 3. Archeologické materiály. Dělení, charakteristika a použití surovin štípané industrie Technologie: pojem artefaktu, základní pojmy (způsob, technika, metoda), druhy retuší, její funkce. Dynamická klasifikace polské školy, studium operačních řetězců ve Francii. Experimenty, etnografické analogie, trasologie. Pseudoartefakty. 4. Typologie štípané industrie. 5. starý paleolit: nálezy Homo heidelbergensis, valounové, úlomkové a drobnotvaré industrie, otázka mrchožroutství, časově do konce interglaciálu Holstein. 6. střední paleolit: úštěpové industrie, levalloiská a diskovitá metoda, lovecká specializace?, regionální a místní stabilita industrií, nálezy neandertálců, první pohřby (zatím ne v zájmovém území). 7. Otázka přechodu k mladému paleolitu - místní kontinuita nebo příchod H.s.s. z Afriky přes Přední východ? Chronologická, anthropologická a archeologická stránka problematiky. Nejstarší mladopaleolitické industrie (szeletien, bohunicien) a jejich protějšky v Evropě a na Předním východě. 8. Aurignacien - první civilizace člověka moderního typu na celém území Evropy a Předního východu Nejstarší celkově opracované kostěné zbraně, mladopal. čepelová technika. Míškovický typ na východní Moravě. 9. Střední fáze mladého paleolitu - gravettien, na Moravě vyspělá civilizace pavlovienu. Role lovu mamutů pro růst sociální komplexity. Přesun osídlení do říčních úvalů, ŠI a její importované suroviny, rozmach kostěné industrie, ozdoby a umění, variabilní zacházení s lidskými pozůstatky, interpetace tzv. skládek mamutích kostí. Mladší gravettienské celky s hroty s vrubem. 10. Epiaurignacien a epigravettien jako projev ekonomické změny za zhoršujícího se klimatu svrchního würmu. Pokračuje napojení na zdroje eratického pazourku, velké sídelní aglomerace na střední Moravě, hyperspecializace typologické sféry, obnovení tradice listovitých hrotů. Protomagdalénienské jevy v Grubgrabenu. 11. Magdalénien - poslední velká lovecká civilizace v Evropě a pozice Moravy na jejím východním okraji. Osídlení jeskyň a ojedinělých lokalit pod širým nebem (typických naopak pro Durynsko), převaha soba a koně v lovné fauně, rozvoj vrhacích zbraní z parohu, ŠI a její suroviny, absence pohřbů, rytiny zvířat a stylizovaná zpodobnění žen. 12. Pozdní paleolit - rozvoj lokálních skupin v pozdním glaciálu, větší pohyblivost lidských skupin, těžba silicitů a okru v Polsku, specializované dílny. Ráz sídlišť (většinou krátkodobá pod širým nebem), úpadek umění. 13. Mezolit: příroda na počátku holocénu, poloha sídlišť - na říčních písčinách i v odlehlých oblastech, pod převisy a pod., využívání drobných místních zdrojů potravy i surovin, rozmanitost adaptací v různých ekologických zónách jako alternativa k počátkům kultivace rostlin a domestikace zvířat na Předním východě. Problematika šíření zemědělství: invaze versus akulturace. Postoj lovců a sběračů k přijetí produktívního hospodářství.
Literatura
  doporučená literatura
 • SÁZELOVÁ, Sandra, Alena MIZEROVÁ a Martin NOVÁK. Forgotten times and spaces: New perspectives in paleoanthropological, paleoethnological and archeological perspectives. Brno: Institute of Archeology of the Czech Academy of Sciences; Masaryk University, 2015. 618 s. ISBN 978-80-7524-000-2. info
 • PŁONKA, Tomasz. Kultura symboliczna społeczeństw łowiecko-zbierackich środkowej Europy u schyłku paleolitu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. 558 stran. ISBN 9788322933190. info
 • NERUDA, Petr, Martina LÁZNIČKOVÁ-GALETOVÁ a Gabriela DRESLEROVÁ. Retouchers and bones with grooves from the Kůlna Cave in the Moravian Karst :interdisciplinary analysis of hard materials from middle palaeolithic horizons. Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, 2011. 125 s. ISBN 9788070283776. info
 • NERUDA, Petr. Střední paleolit v moravských jeskyních. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 247 s. Dissertationes Archaeologicae Brun/Prag 8. ISBN 978-80-210-5444-8. info
 • VENCL, Slavomil a Jan FRIDRICH. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 2: Paleolit a mezolit. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2007. 164 s. ISBN 978-80-86124-76-6. info
 • NOVÁK, Martin. Pavlov I - Southeast: Review of spatial distributions. In Pavlov I - Southeast : A Window Into the Gravettian Lifestyles. Brno: Archeologický ústav AVČR Brno, 2005. s. 53-71, 19 s. Dolnověstonické studie 14. ISBN 80-86023-67-2. info
 • SVOBODA, Jiří, P. HAVLÍČEK, V. LOŽEK, J. MACOUN, R. MUSIL, A. PŘICHYSTAL, H. SVOBODOVÁ a E. VLČEK. Paleolit Moravy a Slezska. 2. aktualizované vydání. ČR: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2002. Dolnověstonické studie 8. ISBN 80-86023-40-0. info
 • PODBORSKÝ, Vladimír et al. Pravěké dějiny Moravy. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1993. 543 s. ISBN 80-85048-45-0. info
Výukové metody
přednášky, diskuse na vybraná témata, výklad v depozitáři MZM, návštěva expozice v Pavilonu Anthropos
Metody hodnocení
Aktivní účast, podrobná znalost vývojových tendencí středoevropského paleolitu a mezolitu, základní vědomosti o nejdůležitějších lokalitách (např. j. Kůlna, Předmostí, Willendorf, Smolín, atd), rozpoznání základních technik, typů a surovin štípané industrie na výrazných ukázkách.
Informace učitele
KAMINSKÁ, L. 2014: Staré Slovensko 2. Paleolit a mezolit (s příspěvky M. Moravcové a A. Šefčákové). ARÚ SAV, Nitra. KLÍMA, B.1983: Dolní Věstonice. Tábořiště lovců mamutů. Academia, Praha. NERUDA, P. 2016: Čas neandertálců. MZM, Brno. OLIVA, M. 2016: Encyklopedie paleolitu a mezolitu českých zemí. MZM, Brno. SVOBODA, J. - HAVLÍČEK, P. - LOŽEK, V. - MACOUN, J. - MUSIL, R. - PŘICHYSTAL, A. - SVOBODOVÁ, H. – VLČEK, E. 2009: Paleolit Moravy a Slezska. (3., aktualizované vydání). Dolnověstonické studie 16, ARÚ Brno. URBAN O.H. 1989: Wegweiser in die Urgeschichte Österreichs. Wien, 9-57. VALOCH K. 1993: V záři ohňů nejstarších lovců. Pravěké dějiny Moravy, 11-70. Brno. VENCL, S. (ED.) - FRIDRICH, J. 2007: Archeologie pravěkých Čech 2. Paleolit a mezolit. ARÚ, Praha. Nejpřístupnější příručka k typologii: SKLENÁŘ K. - HARTL J.: Archeologický slovník 1. Kamenné artefakty. Praha 1989 /včetně rozmnožených poznámek/.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Ke získání kolokvia je třeba dostatečná a aktivní účast a splnění zadaných referátů.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/AEB_A15a