AEM_03g Archeologie vrcholného středověku Evropy

Filozofická fakulta
podzim 2019

Předmět se v období podzim 2019 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
Pasivní znalost angličtiny, němčiny.
Absolvování kurzu AEB_A14g Archeologie vrcholného středověku ve střední Evropě výhodou.
Předmět je součástí bloku teoretických přednášek k pravěkým a historickým dějinám Evropy. Je určen zájemcům o středověké dějiny a medievistickou archeologii.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle: rozšíření celkové orientace a širokého spektra znalostí v oblasti evropské medievistické archeologie, dosažených v předchozím studiu.
Výstupy z učení
Výstupem předmětu jsou rozšířené znalosti archeologie, ale i obecných reálií evropského mladšího středověku.

Student by měl být po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v reáliích a teoretických problémech archeologického studia mladšího středověku v evropském měřítku.
- zasadit témata, otázky a jevy, s nimiž se setkává v české medievistické archeologii, do širších evropských souvislostí.
Osnova
 • Sylabus přednášky:
 • 1. Rysy vývoje středověké Evropy v 11.- 15. století.
 • 2. Vývoj archeologie mladšího středověku v Evropě.
 • 3. Kolonizace, osídlování a vznik vrcholně středověké krajiny v 11.-13. století.
 • 4. Vesnické osídlení a zemědělská produkce středověké Evropy
 • 5. Technologie a technické inovace ze západu středověké Evropy
 • 6. Vznik tzv. komunálního města v Evropě
 • 7. Archeologický obraz evropského středověkého města
 • 8. Střediska produkce a distribuce drahých kovů ve 11.-13. století v západoevropském prostředí.
 • 9. Kapitoly o obchodu a řemeslné výrobě v Evropě 11.-13./14. století.
 • 10. Hrady a vojenství středověké Evropy I.
 • 11. Hrady a vojenství středověké Evropy II.
 • 12. Církev, náboženství a pohřbívání.
Literatura
  povinná literatura
 • Deichmann, F. W., Einführung in die christliche Archäologie, Darmstadt 1983.
 • Clarke, Helen, The Archaeology of Medieval England, London 1984.
 • Boüard, M. de, Manuel d archéologie médiévale. De la fouille á ľ histoire, Paris 1975.
 • Fehring, Günther, P., Einführung in die Archäologie des Mittelalters, Darmstadt 1987.
 • LE GOFF, Jacques a Jean-Claude SCHMITT. Encyklopedie středověku. Edited by Franco Alessio, Translated by Lada Bosáková. Vyd. 3. Praha: Vyšehrad, 2014. 935 s. ISBN 9788074291302. info
  doporučená literatura
 • Holl, Imre, Mittelalterarchäologie in Ungarn, Acta Arch ASH 22, 1970, 365-411.
 • HARRIS, E. C., Principles of archaeological stratigraphy, London 1979.
 • FELGENHAUER-SCHMIEDT, Sabine, 1993: Die Sachkultur des Mittelalters im Lichte der archäologischen Funde. Europäische Hochschulschriften. Reihe XXXVIII. Archäologie. Frankfurt am Main.
 • LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Vyd. 2., Ve Vyšehradu 1. Praha: Vyšehrad, 2005. 702 s. ISBN 8070218088. info
 • MORANT, Henry de a Gérald GASSIOT-TALABOT. Dějiny užitého umění : od nejstarších dob po současnost : Histoire des arts décoratifs des origines a nos jours (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1983. 573 s. : i. info
Výukové metody
- přednášky
- řízená diskuse
Metody hodnocení
2 P, Zk
Požadavky ke zkoušce:
- orientace v evropském medievistickém archeologickém bádání
- znalost speciální literatury, časopisů a práce významných badatelů v rozsahu přednášky a doporučené literatury.
Navazující předměty
Informace učitele
Další doporučená literatura

Časopisy a sborníky
Medieval Archaeology, Journal of the Society for Medieval Archaeology, I, 1957 - XXXVII, 1993. London. Index of volumes I-V, 1957-1961 atd. (vždy po pěti ročnících, poslední XXXI-XXXV, 1987-1991).
Mediaevalia Archaeologica. Acta archaeologica Lodziensia Nr. 31, Wroclaw-Warszawa-Gdansk-Lódz 1986.
Fasciculi archaeologiae historiae, Fasciculus I, 1987 - II, 1988. Lódz.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/AEM_03g