AEM_07b Magisterský seminář II

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. phil. Peter Milo (cvičící)
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–15:40 M22
Předpoklady
Předmět má přímou souvislost se zadáním tématu diplomové práce (AEM_08) a absolvuje se proto až souběžně s jejím zpracováváním. Předpokladem je již absolvovaný AEM_07a Magisterský seminář I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Předmět je organizován individuálně na úrovni konzultací a hromadně v blokových seminářích. Postup při zpracovávání diplomové práce, účast na konzultacích a společných seminářích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Výstupy z učení
V předmětu si student osvojí základy samostatné teoretické práce s odbornými texty v rozsahu závěrečné práce. Osvojí si schopnost odborné konzultace a prezentace s vedoucím semináře, školitelem a s odborníky. Osvojí si schopnost podle potřeb nasměrovat svou odbornou činnost v souladu s doporučeními odborníků.
Osnova
  • Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Společný seminář s ostatními diplomanty, kde jsou představena témata prací. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Literatura
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace, prezentace výsledků práce na společném semináři. Vedoucí doporučuje výběr metod podle zaměření tématu magisterské práce.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje zápočet na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem a průběhu semináře.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/AEM_07b