CJXL03 Bakalářská práce - literárněvědná

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marie Hanzelková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pokyny na formální úpravu bakalářských prací, jejich minimální rozsah a způsob jejich odevzdání se řídí platnými směrnicemi FF MU. Bakalářská práce je věnována dílčímu literárněvědnému problému, který koresponduje s náplní bakalářského programu Český jazyk a literatura. Bakalářská práce je zpravidla založena na empirickém výzkumu (případnou výjimku musí schválit vedoucí práce). Očekává se, že posluchači v ní předvedou schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené, nacházet v nich relevantní odpovědi na zadané otázky, používat sekundární literaturu, dodržovat citační normu, psát odborný text a formálně ho upravit podle oborových požadavků a zvyklostí. Vyžaduje se česky psaná práce na literárněvědné téma v rozsahu minimálně 70 000 znaků.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit hypotézu, osnovu a časový plán literárněvědné kvalifikační práce;
- vyhledat a zpracovávat relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce;
- sbírat adekvátními metodami relevantní materiál výzkumu;
- popsat, analyzovat, interpretovat a vyhodnotit sebraný materiál;
- napsat kvalifikační práci v požadovaném rozsahu a standardní kvalitě obsahové, jazykové i formální podle požadavků kladených na bakalářské literárněvědné práce.
Osnova
  • Diplomová práce řeší dílčí literárněvědný problém odpovídající typu studia. Autor v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce (zvládnutí příslušné odborné literatury, analýzu zkoumaného materiálu). Práce je hodnocena na základě posudků vedoucího práce a oponenta.
Literatura
    povinná literatura
  • Literatura je zadána po dohodě s vedoucím práce.
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
    doporučená literatura
  • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Posudky vedoucího práce a oponenta, které doporučí/nedoporučí přijetí diplomové práce k obhajobě.
Informace učitele
Literatura bude zadána po dohodě s vedoucím práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Získání příslušného počtu kreditů je podmíněno: a) absolvováním semináře k diplomové práci, b) odevzdáním diplomové práce vedoucímu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/CJXL03