CJXL06 Magisterská diplomová práce - literárněvědná

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pokyny na formální úpravu diplomových prací, jejich minimální rozsah a způsob jejich odevzdání se řídí platnými směrnicemi FF MU. Diplomová práce je věnována dílčímu jazykovědnému nebo literárněvědnému problému, který koresponduje s náplní magisterského programu Český jazyk a literatura. Je založena na empirickém výzkumu, který vychází z inovativního přístupu studenta ke zpracovávanému tématu. Může být koncipována teoreticky, prakticky či aplikačně. Očekává se, že studenti v ní předvedou schopnost kriticky posoudit odborné texty, na jejich základě zvolit koncepci a teoretický rámec své práce, shromáždit a vyhodnotit data a konečně formulovat závěry. Diplomová práce musí splňovat minimální oborové standardy a zvyklosti týkající se dodržování citační normy a formální úpravy odborných textů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• vytvořit hypotézu, osnovu a časový plán literárněvědné kvalifikační práce;
• vyhledat a zpracovávat relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce;
• sbírat adekvátními metodami relevantní materiál výzkumu;
• popsat, analyzovat, interpretovat a vyhodnotit sebraný materiál;
• napsat kvalifikační práci v požadovaném rozsahu a standardní kvalitě obsahové, jazykové i formální podle požadavků kladených na bakalářské literárněvědné práce.
Osnova
  • Diplomová práce řeší dílčí literárněvědný problém odpovídající typu studia. Autor v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce (zvládnutí příslušné odborné literatury, ústící v samostatně formulované závěry). Práce je hodnocena na základě posudků vedoucího práce a oponenta. Studenti specializačního studia volí téma závěrečné práce v závislosti na své specializaci.
Literatura
    doporučená literatura
  • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
  • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
    neurčeno
  • Literatura je zadána po dohodě s vedoucím práce.
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Posudky vedoucího práce a oponenta, které doporučí/nedoporučí přijetí diplomové práce k obhajobě.
Informace učitele
Literatura bude zadána po dohodě s vedoucím práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Získání příslušného počtu kreditů je podmíněno: a) absolvováním dvousemestrálního semináře k diplomové práci, b) odevzdáním diplomové práce vedoucímu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.