FJ2A023 Francouzská literatura III

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/2/0. Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 G25
Předpoklady
FJ2A022 Francouzská literatura II
Znalost francouzštiny na úrovni C1 (SERRJ). Connaissance du français au niveau C1 (CECRL).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je porozumění základním tendencím ve francouzské literatuře 20. století.
Základní témata přednášek a sem.:
Francouzská moderní a postmoderní próza a divadlo 20. století: důraz bude kladen zejména na nové narativní koncepce a na ideologické a axiologické transformace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period historie fr. literatury 20. stol. ;
- napsat esej (dissertation) definující základní estetické principy tohoto období na základě rozboru děl z povinné četby ;
- kriticky zhodnotit a analyzovat jedno vybrané dílo formou referátu v semináři.
Osnova
 • Základní tendence ve fr. próze, poezii a dramatu 20. století. Základní naratologické pojmy a fr. versologie. Klíčová jména fr. literárních hnutí jako surrealismus, existencialismus, Nový román, hnutí Tel Quel a postmodernismu.
Literatura
  doporučená literatura
 • DYTRT, Petr. Antologie textů k francouzské literatuře 2. pol. 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 210 s. ISBN 978-80-210-6481-2. Digitální knihovna FF MU info
  neurčeno
 • NOVÁK, Otakar. La littérature française depuis la révolution française : précis aide-memoire. 1. 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1971. 95 s. info
 • NOVÁK, Otakar. La littérature française depuis la révolution française : précis aide-memoire. 2. 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1971. 134 s. info
 • ŠRÁMEK, Jiří. Dějiny francouzské literatury v kostce. V Olomouci: Votobia, 1997. 469 s. ISBN 80-7198-240-7. info
 • BRUNEL, Pierre. Histoire de la littérature française. Paris: Bordas, 1972. info
 • POSPÍŠIL, Ivo a Simoneta DEMBICKÁ. Světové literatury 20. století v kostce : americká, britská, francouzská, italská, Latinské Ameriky, německá, ruská, španělská. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 239 s. ISBN 80-85983-80-X. info
 • Boisdeffre, Pierre de: Une histoire vivante de la littérature d`aujourd`hui
 • RADIMSKÁ, Jitka a Marcela HORAŽĎOVSKÁ. Anthologie de la littérature française. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2001. 171 s. ISBN 80-7238-109-1. info
 • FISCHER, Jan O. Dějiny francouzské literatury 19. a 20. stol. 1, 1789-1870 [Fischer, 1981]. Vyd. 2. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1981. 657 s., [1. info
 • FISCHER, Jan O. Dějiny francouzské literatury 19. a 20. stol. 2, 1870-1930 [Fischer, 1983]. Vyd. 2. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1983. 769 s., [2. info
 • FISCHER, Jan O. Dějiny francouzské literatury 19. a 20. stol. 3, Od 30. let do současnosti. Vyd. 1. Praha: Academia, 1979. 989 s., [3. info
 • Slovník francouzsky píšících spisovatelů, Praha, Libri 2002
 • Jovanka Šotolová, Francouzská čítanka, Praha, Gutenberg 2004
 • LEPAPE, Pierre. Země literatury : od Štrasburských přísah do Sartrova pohřbu. Translated by Nora Obrtelová. Vyd. 1. Brno: Host, 2006. 519 s. ISBN 9788072942183. info
Výukové metody
Přednáška a seminář. V semináři se počítá s tím, že student má načtenou povinnou literaturu a že si připravil úryvky, s nimiž se během hodiny pracuje. Referát.
Metody hodnocení
Účast na semináři je povinná.
Výsledná známka se bude sestávat z následujících částí (všechny části musí být splněny, známku určí výsledný součet bodů):
a) Aktivní účast na hodině (10 points)
b) Dissetation (formou písemné zkoušky) (50 points; Hodnocení: A=50-45, B=44-40, C=39-35, D=34-30, E=29-25, F=24-0 bodů)
c) Referát nebo písemná recenze (40 points)
Au total 100 points.
Grille d'évaluation
100-93=A
92-85=B
84-77=C
76-69=D
68-60=E
59-0=F
Cours : La participation aux TD est obligatoire.
La note finale se composera d'éléments suivants (avec le coefficient):
a) Participation active au cours (10 points)
b) Dissetation (sur table) (50 points)
c) Communication sous forme de commentaire composé (orale) ou compte rendu écrit (40 points)
Au total 100 points.
Grille d'évaluation
100-93=A
92-85=B
84-77=C
76-69=D
68-60=E
59-0=F
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
CZ: Je-li předmět součástí plánu kombinované formy studia programu Učitelství španělského jazyka pro střední školy, je přímá výuka redukována a nahrazena samostudiem a pravidelnými konzultacemi.


FR: Si le cours est inclus dans le plan d'étude du programme de formation des professeurs de l'enseignement secondaire en langue et littérature française ou espagnole sous forme semi-présentielle, l'enseignement présentiel est réduit en se faisant sous forme de consultations avec l'enseignant sur place et de l'autoformation et des tutoriels réguliers.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Přednost u zápisu mají posluchači romanistických oborů.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/FJ2A023