HIAb16Ic Seminář k bakalářské diplomové práci I

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (cvičící)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Haváč, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (cvičící)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Markel, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Reitinger, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (cvičící)
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem prvního diplomového semináře je zadat studentům téma bakalářské diplomové práce, doporučit jim relevantní literaturu k vybranému badatelskému tématu a v rámci konzultací sledovat postup rešeršních prací. Předmět je organizován individuálně, postup při zpracovávání diplomové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Výstupy z učení
Student absolvováním semináře rozvíjí své schopnosti samostatné odborné práce a zvládnutí analýzy a kritiky odborné literatury a pramenného materiálu.
Osnova
 • Individuální konzultace s vedoucím práce podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Literatura
  povinná literatura
 • Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  doporučená literatura
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace s vedoucím práce
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje hodnocení na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a průběhu konzultací se studentem.
Informace učitele
Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: Dle domluvy s konzultantem.
Předmět je určen posluchačům diplomového studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/HIAb16Ic