HIDDP Disertační práce

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0. 60 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (cvičící)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (cvičící)
prof. PhDr. Ladislav Hladký, CSc. (cvičící)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (cvičící)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (cvičící)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (cvičící)
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Doktorská práce má prokázat schopnost samostatné vědecké práce, musí obsahovat původní vědecké myšlenky. Předkládá se ve třech vyhotoveních a jedenkrát v elektronické verzi buď jako uveřejněná monografie, nebo jako autorský rukopis. Disertační práce musí být předložena k obhajobě v českém nebo se souhlasem oborové rady v jiném jazyku a text disertační práce musí být po gramatické a slohové stránce na dobré úrovni. Titulní strana rukopisu disertační práce obsahuje název univerzity, fakulty, Historického ústavu, studijní obor (historie-české dějiny, historie-obecné dějiny, název práce, jméno autora, jméno školitele a rok zpracování. Závaznou součástí disertační práce je prohlášení autora o původnosti práce, obsah a soupis pramenů a literatury. Rukopis musí být vytištěn na bílém papíře formátu A4 a svázán do pevných desek. Na základě návrhu oborové rady jmenuje děkan dva oponenty práce. Pokud se oponenti ve svých závěrech neshodnou, stanoví děkan třetího oponenta, jehož stanovisko je rozhodující. Pokud je práce dvěma oponenty doporučena k obhajobě, stanoví předseda oborové rady termín obhajoby. Obhajoba je veřejná, o výsledku jedná komise na neveřejném zasedání a rozhoduje tajným hlasováním. Výsledek obhajoby se hodnotí obhájil nebo neobhájil.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/HIDDP